Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 2.2.1994 Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Protokola o izmjenama i dopunama Članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisanog u Montrealu 6. listopada 1989. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, broj 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. siječnja 1994, godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) PROTOKOLA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ČLANKA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU POTPISANOG U MONTREALU 6. LISTOPADA 1989. GODINE

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira ) Protokol o izmjenama i dopunama Članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstw, potpisan u Montrealu 6. listopada 19s9. godine, u izvorniku na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

PROTOKOL
o izmjenama i dopunama Članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisan u Montrealu 6. listopada 1989.

SKUPŠTINA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CIVILNOGA ZRAKOPLOVSTVA

SASTAVŠI se na Dvadeset sedmom zasjedanju u Montrealu 6. listopada 1989.,

PRIMILA na znanje da je opća "zelja držaya ugovornica povećanje Članstva Komisije za zračnu plovidbu, SMATRAJUĆI NUŽNIM povećati broj Članova tog tijela sa petnaest na devetnaest, i

SMATRAJUĆI NUŽNIM izmijeniti, u gore navedenu svrhu, Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu sačinjenu u Chicagu sedmog prosinca 1944.,

1. ODOBRAVA, u skladu s odredbama Članka 94(a) i tekstom spomenute Konvencije, njezinu predloženu izmjenu:

“U Članku 56. Konvencije riječi "petnaest Članova" zamijeniti s riječima “devetnaest Članova"."

2. ODREĐUJE da, prema odredbama spomenutoga Članka 94(a) spomenute Konvencije, predložena izmjena stupa na snagu kada je ratificira stotinu osam država ugovornica, i

3. ODLUĆUJE da glavni tajnik Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva izradi Protokol na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, pri čemu će svaki biti jednako vjerodostojan, unoseći predloženu izmjenu kao i sljedeće:

a) Protokol će biti potpisan od strane predsjednika Skupštine i glavnog tajnika.

b) Protokol će biti otvoren za ratifikaciju svake države koja je ratificirala ili pristupila spomenutoj Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

c) Akti o ratifikaciji će biti polagani kod Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva.

d) Protokol će stupiti na snagu prema državama koje su ga ratificirale na dan kada bude položen stotinu osmi akt o ra0ifikaciji.

e) Glavni tajnik će odmah izvijestiti sve države ugovornice o danu polaganja svakog akta o ratifikaciji Protokola. f) Glavni tajnik će odmah izvijestiti sve države stranke

spomenute Konvencije o danu stupanja Protokola na snagu.

g) Prema svakoj drugoj državi ugovornici koja ratificira Protokol nakon navedenog datuma, Protokol će stupiti na snagu nakon polaganja akta o ratifikaciji kod Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva.

SUKLADNO, prema navedenoj odluci Skupštine, Ovaj Protokol je izradio glavni tajnik Organizacije.

U POTVRDU navedenoga, predsjednik i glavni tajnik spomenutoga Dvadeset sedmog zasjedanja Skupštine Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva, opunomoćeni za to od Skupštine, potpisali su ovaj Protokol.

SAĆINJENO u Montrealu šestog dana listopada godine devetsto osamdeset devete, u jednom primjerku na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, svaki od kojih je jednako vjerodostojan. Ovaj Protokol će ostati pohranjen u arhivima Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva, a njegove ovjerene prijepise, glavni tajnik Organizacije predat će svim državama strankama Konvencije o me8unarodnom civilnom zrakoplovstvu, sačinjene u Chicagu sedmog prosinca 1944. godine.

PROTOCOL
relating to an amendment to Article 56 of theConvention on International Civi1 Aviation signed at Montreal on 6 October 1989

THE ASSEMBLEY OF THE INTERNATIONAL CIVILAVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-seventh Session at Montreal on 6 October 1989,

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to enlarge the membership of the Air Navigation Commission,

HAVING CONSIDERED it proper to increase the membership of that body from fifteen to nineteen, and HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the

purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

1. APPROVI;S, in accordance with the provision of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

.In Article 56 of the Convention the expression 'fifteen members' shall be replaced by 'nineteen memberš ._

2. SPECIFIES, pursuant to the provision of the said Article 94(a) of the said Convention, one hundred and eight as the number of Corltracting States uPon whose ratification the proposed amendment shall come into force, and

3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Orgaaization shall draw up a Protocol, in English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment abovementioned and the matters hereinafter appearing:

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

d) The Protocol shall come into force in respect of the States that have ratified it on the date on wich the one hundred and eight instrument of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secretary General shall immediately notify all States parties to the said Convention of the date on wich the Protocol comes into force.

g) With respect to any contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Protocol llas been drawn up by the Secretary Ge- ' neral of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-seventh Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the sixth day of October of the year one thousand nine hundred and eighty-nine, in a single document in English, French, Russian and Spanish languages, each text bein~ equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives ~of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na sriagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 018-05/93-01/I 1
Urbroj: 5030114-93-4
Zagreb, 5. siječnja 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić,v.r.

.