Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 20.12.1993. Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o prosvjetnoj, kulturnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. prosinca 1993. godine donijela

UREDBU

O POTVRDNANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O PROSVJETNOJ, KULTURNOJ I ZNANSTVENOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUMUNJSKE

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o prosvjetnoj, kulturnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske, potpisan u Zagrebu, dana 19. svibnja i993. u izvorniku na hrvatskom, rumunjskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o prosvjetnoj, kulturnoj i znanstvenoj suradnjf između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske na hrvatskom jeziku glasi:

 

UGOVOR

o prosvjetnoj, kulturnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske Vlada Republike Hrvatske i Vlada Rumunjske, u daljnjem tekstu .ugovorne stranke

- želeći razvijati i unapređivati široku i raznoliku suradnju na područjima prosvjete, kulture i znanosti i na drugim područjima u skladu s odredbama međunarodnih ugovora čije su stranke obje zemlje;

- namjeravajući i na taj način pridonijeti boljem razumijevanju među Građanima obiju zemalja, i to boljim međusobnim poznavanjem i bliskim vezama;

- odlučne da primijene odredbe Završnog dokumenta Helsinške konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi i Pariške poveije o novoj Europi;

dogovorile su se da sklope ovaj Ugovor kojim se ureduju aktivnosti u gore spomenutim područjima:

Članak 1.

Obje ugovorne stranke će razvijati suradnju među svojim zemljama u područjima prosvjete, kulture i znanosti, kao i u drugim područjima od zajedničkog interesa; potpomagat će razmjene materijala i dokumentacije i promicati izravne veze između ustanova i pojedinaca.

Članak 2.

Obje ugovorne stranke će pružati potporu suradnji i razmjeni iskustava u podrnčju obrazovanja, i to:

a) razmjenom profesora i drugih stručnjaka radi održavanja predavanja ili istraživačkog rada u području njihove specijalizacije;

b) promicanjem izravne suradnje među prosvjetnim ustanovama na svim razinama;

c) dodjeljivanjem, u skladu sa svojim mogućnostima, mjesta i stipendija za redovni i postdiplomski studij te doktorate, u područjima koja se utvrduju obostranom privolom;

d) poticanjem i potporom studija hrvatskog i rumunjskog jezika i književnosti, i to: osnivanjem katedri i lektorata na svojim obrazovnim ustanovama; slanjem lektora, knjiga i stručnih publikacija; sudjelovanjem na ljetnim tečajevima;

e) razmjenama studenata i mladih.

Članak 3.

Obje ugovorne stranke će pružati potporu zajedničkim aktivnostima, uključujući stavljanje na raspolaganje određenog dokumentacijskog materijala i osnivanje zajedničkih komisija za pravilno prikazivanje povijesti, geografije i društveno-ekonomskog razvoja svake zemlje u školskim udžbenicima, sveučilišnim programima i enciklopedijama objavljenim u drugoj zemlji.

Dvije stranke su suglasne da u smislu ovog dokumenta suradnja u području prosvjete može obuhvatiti najrazličitije grane njihovih obrazovnih sustava ustanovljene na razini resora.

Članak 4.

Ugovorne stranke posvećivat će posebnu pažnju potpunom zadovoljavanju obrazovnih i kulturnih potreba hrvatske manjine koja živi u Rumunjskoj i rumunjske manjine koja živi u Hrvatskoj, osobito iz područja hrvatskog, odnosno rumunjskoga jezika i kulture, te obostranoj zaštiti njihove kulturne i povijesne baštine.

U tom cilju bit će zaključeni posebni program i dogovoreni oblici suradnje između nadležnih ustanova obiju zemalja uz uvažavanje prijedlog~ odgovarajućih manjina, i to: upućivanjem stručnjaka i nastavnika, slanjem udžbenika, opremanjem školskih knjižnica, organiziranjem seminara, dodjeljivanjem stipendija, i dr.

Članak 5.

Dvije ugovorne stranke će poticati recipročno priznavanje svjedodžbi, diploma i zvanja koje dodjeljuju njihove obrazovne i znanstvene ustanove zaključivanjem posebnih ugovora kojima će se utvrditi uvjeti i potrebe za ekvivalenciju.

Članak 6.

Obje ugovorne stranke će promicati bolje međusobno razumijevanje pravih vrijednosti umf etnosti i kulture svojih naroda, i to:

a) razmjenom pisaca, umjetnika, izvo8ača, profesionalnih i amatera, kao i stručnjaka i osoba koje djeluju u područjima koje pokriva ovaj ugovor;

b) organiziranjem na teritoriju druge stranke kulturnih i umjetničkih priredbi kao što su: umjetničke izložbe, filmski, radio i televizijski programi, dramske, plesne i glazbene priredbe;

c) razmjenom i donacijama umjetničkih publikacija, filmova, knjiga, časopisa, glazbenih snimki, partitura, pioča i vrpci između knjižnica,, muzeja i drugih kulturnih ustanova;

d) suradnjom izdavačkih kuća, uključujući i distribuciju knjiga;

e) zajedničkom organizacijom kulturnih priredbi (izložbe, simpoziji i dr.) o ranije dogovorenim temama;

f) podria,vanjem uključivanja dramskih i glazbenih djela umjetnika druge zemlje u program svojih specijaliziranih ustanova;

g) promicanjem u svojoj zemlji prijevoda i izdavanja važnih književnih i znanstvenih djela autora druge zemlje.

Članak 7.

Obje ugovorne stranke će poticati pozivanje i sudjelovanje osoba iz područja prosvjete, kulture i znanosti druge zemlje na kongresima, konferencijama i umjetničkim festivalima ili drugim međunarodnim priredbama koje se organiziraju na njihovom teritoriju.

Članak 8.

Obje ugovorne stranke će poticati suradnju na području zaštite i očuvanja kulturne baštine.

Članak 9.

Obje ugovorne stranke će promicati aktivnu suradnju svojih predstavnika i delegata u UNESCO-u i drugim međunarodnim organizacijama i na sastancima u području kulturne politike.

Članak 10.

Ugovorne stranke će potpomagati i promicati najrazličitije oblike suradnje između središnjih i lokalnih arhivskih ustanova, muzeja i knjižnica, olakšavajući znanstvenicima i istraživačima druge zemlje pristup u funduse odgovarajućih ustanova.

Takve olakšice će se uzajamno odobravati u skladu s važećim zakonima i propisima druge zemlje i bit će dogovorene između specijaliziranih ustanova.

Članak 11.

Obje ugovorne stranke će poticati i podržavati suradnju između umjetnićkih i profesionalnih udruga na temelju programa, protokola ili drugih radnih dokumenata koje će međusobno izravno dogovoriti.

Članak 12.

Obje ugovorne stranke će podržavati suradnju između novinskih agencija, udruga novinara i reportera, razmjene posjeta, kao i akreditaciju stalnih i povremenih novinskih dopisnika.

Članak 13.

Obje ugovorne stranke će poticati izravnu suradnju ustanova na području TV, radio i drugih audio-vizualnih medija, u cilju promidžbe međusobnog upoznavanja dvaju naroda i njihovih dostignuća u područjima koja ureduje ovaj ugovor.

Članak 14.

Obje ugovorne stranke će podržavati suradnju filmskih arhiva, filmskih knjižnica i drugih filmskih ustanova.

Članak 15.

Obje ugovorne stranke će poticati, sukladno svojim propisima, otvaranje kulturnih centara i udruga druge ugovorne stranke.

Članak 16.

Obje ugovorne stranke će potpomagati suradnju u području znanosti i tehnologije i to:

a) utemeljenjem i primjenom programa, studija i drugih zajedničkih aktivnostx u različitim granama znanosti i tehnologije;

b) razmjenama stručnjaka, sveučilišnih nastavnika, istraživača, te posjetama stručnjaka;

c) razmjenama znanstvenih publikacija i dokumentacije, uključujući filmove i video-kazete, kao i razmjenama rezultata znanstvenih istraživanja.

Obje ugovorne stranke će poticati i izravnu suradnju svojih akademija, ministarstava, resora znanosii i tehnologije i u tu svrhu zaključivati odgovarajuće programe.

Obje ugovorne stranke će potpomagati organizaciju izložbi, znanstvenih i stručnih priredbi, zajednička istraživanja o temama od obostranog interesa, zajedničko korištenje postignutih rezultata u području znanosti i tehnologije.

Pojedinosti i financijski uvjeti o cjelokupnoj ovoj suradnji utvrdit će se ugovorima, protokolima ili konvencijama sklopljenim između odgovarajućih ustanova.

Članak 17.

Obje ugovorne stranke suglasne su da se u području znanstvene suradnje sljedeća područja srnatraju prioritetima: zaštita okoliša, medicina, poljoprivreda, tehnička istraživanja, energija, prirodna bogatstva i njihovo iskorištavanje, standardizacija, znanstvena i tehnologijska politika i management.

Članak 18.

Obje ugovorne stranke će promicati znanstvenu suradnju pod pokroviteljstvom treće stranke (EZ, UN, WHO, transnacionalne trgcvačke tvrtke, itd.). Time će pridonijeti integracijskim procesima u Europi.

Članak 19.

Obje ugovorne stranke će poticati suradnju udruga mladeži i pojedinaca u smislu razvoja međusobne suradnje i boljeg razumijevanja.

Članak 20.

Obje ugovorne stranke će podržavati blisku suradnju u području fizičke kulture i športa na temelju dogovora između odgovarajućih organizacija, posebice u području športa djece i mladeži, te športske rekreacije.

Članak 21.

Obje ugovorne stranke će obavještavati jedna drugu o znanstvenim, kulturnim, umjetničkim, športskim i drugim međunarodnim priredbama koje one organiziraju, uzajamno pomažući sudjelovanje na njima.

Članak 22.

U cilju primjene ovog ugovora obje ugovorne stranke imenovat će predstavnike ili delegate iz svojih nadležnih ministarstava ili ustanova, koji će se u zajedničkoj komisiji periodično sastajati, naizmjenično u Zagrebu i Bukureštu.

Komisija sklapa međuvladine i/ili međuresorske programe suradnje i razmjene za razdoblja o kojima će se dogovoriti dvije stranke, te ustanoviti oblike suradnje, način provedbe i financijske uvjete.

Članak 23.

Obje ugovorne stranke olakšavat će na svom teritoriju te u skladu sa svojim mogućnostima, rješavanje financijskih i drugih poteškoća koje se mogu pojaviti dok druga stranka ostvaruje aktivnosti u svezi s ovim ugovorom.

Članak 24.

Ovaj ugovor ne isključuje mogućnost i drugih oblika suradnje koji nisu sadržani u njemu, ali su u skladu s njegovim ciljevima.

Članak 25.

Ovaj ugovor stupa na snagu s datumom kad obje stranke obavijeste jedna drugu da su ispunjene potrebne unutarnje formalnosti za tu svrhu.

Članak 26.

Ovaj ugovor važi za razdoblje od 5 godina, a nakon toga automatski se produljuje za naredno petogodišnje razdoblje, sve dok ga druga stranka pismeno ne otkaže diplomatskim putem. U takvim slučajevima, otkazivanje stupa na snagu 6 mjeseci nakon datuma obavijesti.

U slučaju otkazivanja ovog ugovora, u skladu s odredbama ovoga Članka, svaki program razmjena, dogovor ili projekt započet na temelju ovog ugovora, a koji je još uvijek u tijeku, važit će do njegova dovršenja.

Zakljućeno u Zagrebu 19. svibnja 1993. na hrvatskom, rumunjskom i engleskom jeziku, s tim da su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju spora engleski tekst bit će mjerodavan.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležni su:

1. Ministarstvo kulture i prosvjete Republike Hrvatske,

2. Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:605-O1/93-O1/O1
Urbroj : 5030104-93-5
Zagreb, 2. prosinca 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.