Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 20.12.1993. Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o veterinarsko-sanitarnoj suradnji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine“, broj 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 1993. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O VETERINARSKO-SANITARNOJ SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o veterinarsko-sanitarnoj suradnji, potpisan u Zagrebu 17. veljače 1993. godine, u izvorniku na hrvatskom i madarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o veterinarsko-sanitarnoj suradnji

Članak 1.

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: stranke Sporazuma) u cilju sprečavanja unošenja zaraznih bolesti, kao i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog podrijetla na područje svojih država, obvezuju se da će surađivati u području uvoza, izvoza i provoza živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, kao i predmeta kojima se prenose zarazne bolesti životinja.

Članak 2.

Ovlaštena tijela stranaka sporazuma zajedno će izraditi sporazume o uvjetima za izvoz, uvoz i provoz životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i predmeta koji potpadaju pod veterinarsko-sanitarni nadzor i odrediti granične prijelaze.

Članak 3.

Ovlaštena tijela stranaka Sporazuma obvezuju se:

1. uzajamno se odrnah obavještavati o ustanovljenju zaraznih bolesti životinja s liste “A. Kodeksa Međunarodnog ureda~ za epizootije (O.LE.), odnosno bolesti životinja koja do sada nije ustanovljena na područjima Republike Hrvatske i Republike MaBarske ili se već godinama nije pojavljivala.

Obavijest mora sadržavati vrstu i broj oboljelih životinja, mjesto pojavljivanja bolesti i način ustanovljanja i suzbijanja bolesti. U slučaju slinavke i šapa obavijest mora sadržavati tip izoliranog virusa,

2. obavijesti slati sve dotle dok bolest nije potpuno suzbijena,

3. na molbu uzajamno se obavještavati o zaraznim bolestima s liste “B” Međunarodnog zoosanitarnog kodeksa Međunarodnog ureda za epizootije (O.LE.).

Ako na području bilo koje stranke Sporazuma dode do ustanovljenja neke bolesti životinja ili sumnje na bolest koja se spominje u Članku 3. točki 1. stranke Sporazuma će se uzajamno pomagati u etiološkoj dijagnozi i na traženje druge stranke Sporazuma predat će izoliranu kulturu uzročnika.

Ovlaštena tijela stranaka Sporazuma uzajamno će redovito dostavljati mjesečna izvješća o zaraznim bolestima koja podliježu obveznoj prijavi u Republici Hrvatskoj, odnosno u Republici Madarskoj i popis izvoznih registriranih prehrambeno-industrijskih objekata za proizvodnju proizvoda životinjskog podrijetla i hladnjača s naznakom broja objekta i oznakom da li su registrirani za tržište Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država.

Stranke Sporazuma će godišnje dostavljati rezultate o veterinarsko-sanitarnoj kontroli proizvoda životinjskog podrijetla.

Članak 4.

U interesu zaštite zdravlja svojih stočnih fondova stranke Sporazuma uzajamno će se obavještavati o praktič noj primjeni aktualnih veterinarsko-sanitarnih spoznaja u ciiju sprečavanja zaraznih, parazitnih i ostalih bolesti.

Članak 5.

Stranke Sporazuma u cilju Učinkovitosti vetarinarsko-sanitarne suradnje, kao i znanstvenih istraživanja:

a) omogučit će suradnju između znanstvenih i dijagnostičkih ustanova;

b) omogućiti razmjenu stručnih časopisa i drugih publikacija glede veterinarske sanitacije;

c) razmjenjivat će veterinarsko-sanitarne, pravne propise i obavještavat će se o organizacijskim promjenama u veterinarsko-sanitarnom ustroju;

d) uzajamno će se obavještavati o stručnim skupovfma i omogućavati sudjelovanje stručnjaka s obje strane.

Članak 6.

Ovlaštena tijela stranaka Sporazuma neposredno su povezana glede svih pitanja koja su obuhvaćena odredbama ovog Sporazuma o suradnji, u tom cilju imenovani će prema potrebi održavati zajedničke sastanke odnosno razmjene iskustava.

Članak 7.

Sporna pitanja koja se pojave u svezi primjene ovoga Sporazuma rješavat će stručnjaci stranaka Sporazuma neposrednim dogovorima.

Članak 8.

Ovaj Sporazum sklapa se na rok od 5 godina. Važenje mu se automatski produžava za, daljnjih pet godina, izuzev ako ga jedna od stranaka Sporazuma najkasnije šest mjeseci prije isteka Sporazuma pismeno ne otkaže diplomatskim putem.

Članak 9.

Ovaj Sporazum stupa na snagu razmjenom nota kojima se stranke Sporazuma uzajamno obavještavaju da su ispunjeni zakonski uvjeti u svakoj državi stranci Sporazuma.

Sporazum je sastavljen u Zagrebu, dana 17. veljače 1993. godine, u dva primjerka, svaki na hrvatskom i mactarskom jezku, pri čemu je svaki tekst jednako važeći.

U potvrdu navednog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za, provođenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o veterinarsko-sanitarnoj suradnji zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 322-01 /93-01 /02
Urbroj: 5030114-93-3
Zagreb, 10. prosinca 1983.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.