Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 12.11.1993 Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i vlada Republike Austrije, Republike Italije, Republike Mađarske, Republike Poljske i Republike Slovenije o međusobnoj suradnji u predviđanju, sprećavanju i ublažavanju prirodnih i tehnoloških nepogoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, broj 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 1993. donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJIJ SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADA REPUBLIKE AUSTRIJE, REPUBLIKE ITALIJE, REPUBLIKE MAĐARSKE, REPUBLIKE POLJSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O MEĐUSOBNOJ SURADNJI U PREDVIĐANJU, SPREČAVANJU I UBLAŽAVANJU PRIRODNIH I TEHNOLOŠKIH

NEPOGODA

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i vlada Republike Austrije, Republike Italije, Republike Mađarske,. Republike Poljske i Republike Slovenije o međusobnoj suradnji u predviđanju, sprečavanju i ublažavanju prirodnih i tehnoloških nepogoda, potpisan 18. srpnja 1992. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM

O SURADNJI U PREDVIĐANJU, SPREĆAVANJU I UBLAŽAVANJU POSLJEDICA PRIRODNIH I TEHNOLOŠKIH NEPOGODA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE, VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE, VLADE REPUBLIKE ITALIJE, VLADE REPUBLIKE POLJSKE, VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Austrije Vlada Republike Hrvatske Vlada Republike Mađarske

Vlada Republike Italije Vlada Republike Poljske Vlada Republike Slovenije

- svjesne opasnosti uslijed prirodnih i tehnoloških nepogoda kojima je izložena svaka od dotičnih država.

- u želji da razvijaju suradnju na području predviđanja i sprečavanja prirodnih i tehnoloških nepogoda, - naglašavajući važnost uskladivanja njihovih napora u pružanju pomoći ugovornim strankama pogodenima bilo kojom takvom nepogodom,

- uvjerene da će povećana suradnja i na području civilne zaštite i postupanja u kriznim situacijama, učvrstiti prijateljske veze između ugovornih stranaka,

- dogovorile su se o sljedećem:

Članak 1.

Suradnja na području predviđanja i sprečavanja većih opasnosti koje donose sa sobom ozbiljne posljedice za sigurnost ljudi, imovine i okoline, ponajprije uključuje:

1. redovitu razmjenu znanstvenih i tehničkih informacija i relevantnih podataka. Ta razmjena informacija provodi se u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi na području svake od ugovornih stranaka;

2. provedbu zajedničkih programa istraživanja;

3. školovanje stručnjaka na području predvidanja, prevencije i pružanja pomoći s ciljem izrade zajedničkih programa o civilnoj zaštiti i postupanju u kriznim situacijama.

Članak 2.

O tijekovima suradnje i provedbi odredaba iz Članka 1. odlučuje Zajednička komisija sastavljena od predstavnika ugovornih stranaka.

Zajednička komisija daje preporuke ugovornim strankama glede provedbe Članka 1., te predlaže specifična područja i prioritete za spomenutu suradnju.

Zajednička komisija sastaje se jednom godišnje, a iznimno i češće, na zahtjev neke od ugovornih strana. Svaka od ugovornih stranaka predsjeda komisiji po godinu dana, prema engleskom abecednom popisu imena zemalja Članica.

Zajednička komisija, u slučaju potrebe, može imenovati potkomisije zadužene za određene sektore. Zajednička komisija usvojit će vlastiti poslovnik.

Članak 3.

Za slućaj veče prirodne ili tehnološke nepogode na području neke od ugovornih stranaka, potrebno je predvidjeti tješnju suradnju između ugovornih stranaka.

Sve mjere povećane suradnje i veće solidarnosti dogovorit će Zajednička komisija spomenuta u Članku 2.

Članak 4.

Ako veća nepogoda zadesi državu koja nije stranka ovoga Sporazuma, ugovorne stranke koje su voljne pomoći toju državi, uskladit će svoje postupke radi boljeg ishoda zajedničkih napora u skladu s pravilima i pravcima djelovanja koje odredi Zajednička komisija iz Članka 2.

Članak 5.

Sporovi nastali oko tumačenja i provedbe ovoga Sporazuma, koje ne uzmogne riješiti Zajednička komisija, rješavat će se diplomatskim putem.

Članak 6.

Ovaj Sporazum neće utjecati na bilateralne sporazume o civilnoj zaštiti i postupanju u kriznim situacijama, te će biti provo8en u skladu s odgovarajućim međunarodnim sporazumima.

Članak 7.

Ugovorne stranke izvijestit će jedna drugu o imenovanju ovlaštenog dri,a,vnog tijela, koje će obnašati dužnost koordinatora provedbe ovoga Sporazuma.

Članak 8.

Vlada Italije obavljat će ulogu depozitara ovoga Sporazuma.

Članak 9.

Ugovorne stranke ovoga Sporazuma izvijestit će depozitara diplomatskim putem da je ovaj Sporazum odobren u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka tromjesečnoga roka od datuma kad treća ugovorna stranka obavijesti depozitara da je Sporazum odobren u skladu s njenim nacionalnim zakonodavstvom.

Ovaj Sporazum stupa na snagu samo između ugovornih stranaka koje su dale gore spomenutu obavijest depozitaru.

Članak 10.

Trajanje ovoga Sporazuma je neograničeno. Ugovorna stranka koja želi raskinuti ovaj Sporazum obavijestit će depozitara o toj odluci.

Država koja raskida Sporazum, prestaje biti ugovorna stranka šest mjeseci nakon što depozitar primi obavijest. Depozitar će izvijestiti ostale ugovorne stranke o ra

skidu Sporazuma, što će utjecati samo na veze između države koja raskida Sporazum i ostalih ugovornih stranaka.

Članak 11.

Svaka druga država, Članica Srednjeeuropske inicijative koja ima za cilj bolju regionalnu suradnju između vlada navedenih u Uvodu ovog Sporazuma, može pristupiti ovom Sporazumu tako da o svojoj namjeri o pristupanju pismeno obavijesti depozitara. Sve ugovorne stranke moraju odobriti pristupanje.

Pristupanje stupa na snagu u skladu s procedurom iz Članka 9. koja se odnosi na ugovorne stranke. Depozitar će proslijediti ovjerenu kopiju dokumenta o

pristupanju vladi svake od zemalja potpisnica kao i vladama država koje su već ranije pristupile ovom Sporazumu.

Članak 12.

Dana 18. srpnja 1992. u Beču, Sporazum je sačinjen u jednom izvornom tekstu na engleskom jeziku, koji će biti pohranjen u arhivu talijanskoga Ministarstva vanjskih poslova.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za provedbu ove Uredbe ovlašten je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, kao nacionalno tijelo u području civilne zaštite, koji djeluje u sastavu Ministarstva obrane.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 018-05/93-O1/21
Urbroj : 5030109-93-3
Zagreb, 28. listopada 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.