Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 29.10.1993. Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o prijateljskim odnosima i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Mađarske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim:

ODLUKU

O PROGLAšENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O PRIJATELJSKIM ODNOSIMA I SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAĐARSKE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o prijateljskim odnosima i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Mađarske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 8. tistopada 1993. godine.

Broj: PA4-109/1-93.
Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O PRIJATELISKIM ODNOSIMA I SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAĐARSKE

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o prijateljskim odnosima i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Mađarske, potpisan u Budimpešti, 18. prosinca 1992. u izvorniku na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

 

UGOVOR O PRIJATELJSKIM ODNOSIMA I SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAĐARSKE

Republika Hrvatska i

Republika Mađarska

- svjesne prijateljstva koje povezuje njihove države i narode,

- imajući u vidu nastale promjene u Europi od povijesnog znaćenja,

- uvjerene u potrebu da pridonesu održavanju mira u Europi i u svijetu,

- trudeći se da kroz razvijanje i primjene mehanizama europske suradnje i sami pridonesu uspjehu inicijative za nadvladavanje podjele Europe, s ciljem da se stvori demokratska, mirna i jedinstvena Europa,

- trudeći se da se i u budućnosti razvija međusobna suradnja i da se ona dalje produbljuje na svim područjima, - dogovorile su se o sljedećem:

Članak 1.

(1) Ugovorne stranke će razvijati svoje odnose u duhu prijateljstva i zajednićkog kulturnog nasljeda, te će ih produbljivati koristeći se s novim mogućnostima koje pružaju promjene u Europi.

(2) Ugovorne stranke će teiiti stvaranju takve Europe koja će poštovati ljudska prava i temeljne slobode ukljućujući prava manjina i temeljna naćela demokracije i pravne države, a u kojoj će granice slijedom uzajamnog razumijevanja, te smanjenja gospodarskih i socijalnih razlika gubiti znaćenje razdvajanja.

Članak 2.

Ugovorne stranke će u ostvarivanju svojih odnosa, u očuvanju mira i sigurnosti i u svezi s pitanjima europske suradnje imati u vidu sljedeća temeljna naćela:

(1) Najviši cilj njihove politike je oćuvaizje mira i jaćanje stabilnosti kao i ućinkovito sprećavanje bilo kakvih oružanih i ratnih sukoba.

(2) Ugovorne stranke će djelovati u skladu s međunarodnim pravom, posebno s Poveljom UN, Helsinškim završnim aktom od 1. kolovoza 1975. godine, Pariškom poveljom o novoj Europi od 21. studenoga 1990. godine, kao i s ostalim dokumentima KESS-a.

(3) Ugovorne stranke potvrduju da će se uzdri.ati od nasilja ili prijetnje silom usmjerenih protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti druge ugovorne stranke i od takvih postupaka koji su iz bilo kojeg drugog razloga u suprotnosti s ciljevima i načelima Povelje UN ili Helsinškog završnog akta.

(4) Ugovorne stranke smatraju nacionalne manjine prirodnim mostom povezivanja naroda s uvjerenjem da one bitno pridonose bogatstvu društvenog života.

(5) Ugovorne stranke, sukladno s prihvaćenim međunarodnim obvezama nastupat će protiv totalitarizma, rasizma, mržnje između nacionalnih grupa, antisemitizma, mržnje prema strancima, diskriminacije manjina, te progona zbog vjere i ideologije.

Članak 3.

Ugovorne stranke pridaju osobitu pozornost ideji europskog jedinstva koja se temelji na ljudskim pravima, demokraciji i pravnoj državi, zalažući se za njeno ostvarenje.

Članak 4.

Ugovorne stranke podupiru tijekove europske sigurnosti i suradnje koji se temelje na Helsinškom završnom aktu i pratećim dokumentima KESS-a, a naročito na Pariškoj povelji o novoj Europi.

Članak 5.

(I) Ugovorne stranke zalažu se za smanjenje oružanih snaga i naoružanja uz mogućnost djelotvorne kontrole i to na onu najnižu moguću razinu koja je predviđena svim dokumentima u okviru KESS-a.

(2) Po potrebi ugovorne stranke obavljat će razmjenu mišljenja o pitanjima sigurnosti i obrane. U cilju reguliranja ovih odnosa moguće je sklopiti i zasebni sporazum.

Članak 6.

(1) U slučaju da se po mišljenju jedne od ugovornih stranaka stvori takva situacija koja ugrožava međunarodni mir i sigurnost, u cilju što bržeg saniranja takve situacije, prema načelima Povelje UN, Helsinškog završnog akta i Pariške povelje o novoj Europi, ugovorne stranke će obaviti konzultacije i koordinirat će svoje aktivnosti.

(2) U slučaju procjene jedne od ugovornih stranaka da je nastala takva situacija ili opasnost koja ugrožava ili narušava njezin suverenitet, teritorijalnu cjelovitost ili vitalne interese sigurnosti, ugovorne stranke će bez odlaganja pristupiti konzultacijama sa ciljem iznalaženja najpovoljnijeg načina da se otkloni opasnost, te ćim prije nade prihvatljivo rješenje u duhu Povelje UN i naćela KESS-a.

Članak 7.

Ugovorne stranke jaćat će svoju suradnju u okviru međunarodnih, prvenstveno europskih organizacija. Obostrano će se međusobno pomagati u onim međunarodnim organizacijama, prvenstveno europskim, u kojima je jedna od ugovornih stranaka Član, kako bi i druga ugovorna stranka mogla surađivati ako za to izrazi želju.

Članak 8.

Ugovorne stranke će redovno voditi razgovore o svim međunarodnim pitanjima od uzajamnog interesa radi usuglašavanja svojih stajališta.

Ugovorne stranke će održavati redovite konzultacije sa ciljem razvijanja i produbljivanja međusobnih odnosa, te poticati bilateralnu suradnju na svim razinama između državnih organa i institucija, društvenih i drugih orgamzacija, uključujući i lokalne organe.

(1) Po potrebi održavat će se politički sastanci na najvišem vrhu.

(2) Ministri inozemnih poslova će redovito i s pažnjom pratiti primjenu ovoga Ugovora. U svrhu konzultacije sastajat će se barem jednom godišnje.

(3) Ministri ostalih resora redovno će održavati međusobne veze. Isto se odnosi na voditelje resora.

Članak 9.

Ugovorne stranke će poticati odnose i razmjenu iskustava između parlamenata radi razvijanja međusobnih veza.

Članak 10.

Ugovorne stranke pridaju veliko znaćenje suradnji između regija, gradova, općina i drugih teritorijalnih jedinica i podupirat će je u svakom pogledu.

Članak 11.

Ugovorne stranke će podupirati daljnji razvoj gospodarskih odnosa.

(1) Na ovom području osobita će se pažnja posvetiti suradnji malih i srednjih poduzeća.

(2) Ugovorne stranke suglasne su da će surađivati u međunarodnim gpspodarskim ustanovama i međunarodnim monetarnim organizacijama.

Članak 12.

Ugovorne stranke će na temelju načela ravnopravnosti i uzajamne koristi razvijati i produbljivati znanstvenotehničku suradnju.

Članak 13.

Ugovorne stranke poticat će suradnju na području zdravstva, a posebice na području onih bolesti koje uzrokuju veću smrtnost pučanstva kao što su: bolesti srca i krvotoka, zloćudni tumori te suradnju u borbi protiv zaraznih bolesti, posebice AIDS-a.

Članak 14.

Ugovorne stranke će posvećivati osobitu pažnju otklanjanju prijetećih ekoloških opasnosti i očuvanju čovjekova okoliša. U tu svrhu one će koristiti svoj utjecaj da putem usaglašavanja regionalne i međunarodne ekološke strategije trajno osiguravaju razvoj u Europi koji će čuvati čovjekov okoliš.

Članak 15.

Ugovorne stranke će uzajamno pruža,ti pomoć u slučajevima katastrofa i teških nesreća.

Članak 16.

(1) Ugovorne stranke usko će surađivati u cilju daljnjeg razvoja i izravne prometne povezanosti.

(2) Rsdi iskorištenja prometnica, na principu reciprociteta, ugovorne stranke stvorit će povoljne uvjete transporta.

(3) Sukladno s europskim i svjetskim standardima ugovorne stranke proširit će i uskladiti komunikacijske veze.

(4) Ugovorne stranke posvetit će posebnu pažnju suradnji oko pitanja pograničnih voda.

(5) Ugovorne stranke će olakšati i pomagati putovanje svojih gradana, kao i razvoj turizma između dviju država.

(6) Ugovorne stranke će razvijati suradnju nadležnih organa na području kontrole prelaska granice.

Članak 17.

(1) Ugovorne stranke prihvaćaju obvezu poštovanja standarda o zaštiti nacionalnih manjina koji proizlaze iz dokumenta kopenhaškog sastanka KESS-a o ljudskoj dimenziji od 29. lipnja 1990. godine, kao i iz ostalih dokumenata KESS-a

(2) Pripadnici hrvatske narodnosti u Republici Madarskoj kao i pripadnici Mađarske narodnosti u Republici Hrvatskoj imaju pravo pojedinačno ili s ostalim Članovima svoje zajednice slobodno izraža,vati, čuvati ili razvijati svoj etnički, kulturni, jezični i vjerski identitet i nitko ih protiv njihove volje ne može prisiliti na asimilaciju. Imaju pravo slobodno se služiti svojim materinskim jezikom privatno ili u javnosti, na njemu širiti i razmjenjivati informacije i imati pristup takvim informacijama. Imaju pravo u cjelosti i djelotvorno bez ikakve diskriminacije i u punoj ravnopravnosti pred zakonom koristiti svoja ljudska prava i temeljne slobode.

(3) Ugovorne stranke će se na međunarodnom planu zauzimati da se obveze KESS-a o zaštiti nacionalnih manjina prihvate kao općevažeće pravne norme.

Članak 18.

(i) Ugovorne stranke surađivat će na području očuvanja i njegovanja europskog kulturnog nasljeda, te podrta vati produbljivanje suradnje na području obrazovanja, znanosti i kulture.

(2) Ugovorne stranke su spremne surađivati na području športa, turizma i razmjeni mladeži.

Članak 19.

Ugovorne stranke su suglasne da će se tiskani materijali na jeziku druge države moći slobodno tiskati, distribuirati i čitati. Izdanja druge države mogu se slobodno uvoziti i distribuirati u skladu sa Člankom 19. i 20. međunarodnog Pakta o gradanskim i političkim pravima.

Članak 20.

(1) Ugovorne stranke će nastojati, u skladu sa svojim pravnim poretkom i uzimajući u obzir višestrane sporazume kojih su stranke ili kojima će pristupiti, dalje razvijati i za gradane pojednostaviti pruTa,nje pravne pomoći u kaznenim, gradanskim, statusnim i upravnim predmetima.

(2) Ugovorne stranke će surađivati u suzbijanju kriminala, naročito organiziranog, te međunarodnog terorizma, nelegalnog ulaza i proputovanja osoba i trgovine drogom.

(3) Ugovorne stranke će proširivati svoje konzularne odnose.

Članak 21.

Ovaj Ugovor nije usmjeren protiv niti jedne treće stranke i ne dira u prava i obveze ugovornih stranaka koji proizlaze iz bilateralnih i multilateralnih sporazuma sklopljenih s drugim državama.

Članak 22.

(1) U slučaju nesporazuma glede tumačenja i primjene ovoga Ugovora, ugovorne stranke će, najprije koristiti sredstva predviđena Člankom 8. ovoga Ugovora.

(2) Ukoliko se nesporazum ne riješi na taj način, koristit će se postupak rješavanja sporova mirnim putem prema izvještaju sastanka eksperata KESS-a u La Valletti od 8. veljače 1991. godine.

Članak 23.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom kada se ugovorne stranke diplomatskim putem međusobno obavijeste o ispunjenju uvjeta koji su potrebni za stupanje na snagu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima.

(2) Ovaj se Ugovor sklapa na 10 godina. Ukoliko nijedna od ugovornih stranaka pismeno ne otkaže Ugovor godinu dana prije isteka njegove važnosti, prešutno mu se produljuje važnost na daljnjih pet godina.

(3) Sklapanjem ovog Ugovora ne prestaju važiti ranije sklopljeni ugovori između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske u odnosima između Republike Hrvatske i Republike Mađarske, a o njihovoj daljnjoj valjanosti i primjeni ugovorne stranke će se naknadno dogovoriti.

Ovaj je Ugovor sastavljen u Budimpešti 18. prosinca 1992. godine u dva originalna primjerka, oba na hrvatskom i madarskom jeziku. Oba su teksta jednako važeća.

U potvrdu navedenoga opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za provođenje ovoga Zakona zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 910-O1/93-O1/03
Zagreb, 8. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.