Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 29.10.1993. Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protiv organiziranog kriminala
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE U BORBI PROTIV TERORIZMA, KRIJUMČARENJA I ZLOUPOTREBE DROGA, KAO I PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protiv organiziranog kriminala, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.

Broj: PA4-89/1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatsk
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI] UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE U BORBI PROTIV TERORIZMA, KRIJUMČARENJA I ZLOUPOTREBE DROGA, KAO I PROTN ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protiv organiziranog kriminala (u daljem tekstu: Ugovor, koji je potpisan u Zagrebu, 4. lipnja 1993. godine na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

 

UGOVOR O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE U BORBI PROTIV TERORIZMA, KRIJUMĆARENJA I ZLOUPOTREBE DROGA, KAO I PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije (u daljem tekstu: ugovorne stranke), vodeći se željom za razvijanjem i produbljivanjem međusobne suradnje, a u uvjerenju da će suradnja u borbi protiv organiziranog kriminala, poglavito protiv zloupotrebe droga i terorizma, biti od obostrane koristi, sa ciljem obostranog pojačavanja napora u suzbijanju terorizma i uskladivanja svoje aktivnosti u borbi protiv međunarodnog organiziranog kriminala, te uvažavajući u ovom području postojeće međunarodne ugovore, složile su se u sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke će surađivati u sprećavanju i borbi protiv terorizma, nedozvoljenog prometa droge i organiziranog kriminala, u sprećavanju i otkrivanju i drugih kriminalnih djelatnosti kao i u gonjenu osoba koje su izvršile kriminalna djela, poštujući vai.eće pravne propise svojih zemalja.

Ugovorne stranke će osobito surađivati u slučajevima kada će se kriminalna aktivnost ili njezino planiranje odvijati na teritoriju jedne od dri.ava ugovornih stranaka i ako će dokazi o organiziranom kriminalu upućivati na teritorij druge dri.ave ugovorne stranke.

Članak 2.

Ugovorne stranke će u cilju otkrivanja i sprećavanja kriminala, posebno organiziranog kriminala, tijekom svoje suradnje:

(1) razmijeniti podatke o sudionicima organiziranog kriminala, o postojećim vezama među kriminalcima, o udruženjima kriminalaca i o osnivanju novih kriminalnih grupa, o tipićnim počiniteljima kao i o ponašanju grupe, o činjenićnom stanju, poglavito o vremenu, mjestu i načinu izvršenog djela, o napadnutim objektima, o specijalnim okolnostima, kao i o povrijedenim pravnim propisima te o adekvatnim poduzetim mjerama, ako je to neophodno za sprećavanje kriminalnih aktivnosti,

(2) na zahtjev, poduzet će takve policijske mjere koje će biti sukladne pravnim propisima obiju ugovornih stranaka,

(3) u istragama će surađivati uskladenim policijskim mjerama uz kadrovsku, materijalnu i organizacijsku potporu uvai.avajući zakone o ekstradiciji i krivično-pravne propise ugovornih stranaka,

(4) razmjenjivat će podatke i saznanja o novim metodama i oblicima koji se koriste u međunarodnom kriminalu,

(5) u cilju daljnjeg usavršavanja, razmjenjivat će rezultate postignute u kriminalističkim, kriminološkim i drugim istragama, obostrano će se informirati o zakonskim metodama koje se koriste u praksi u istrai,nim postupcima, kao i o najdjelotvornijim metodama.

(6) na molbu, obje ugovorne stranke će razmijeniti saznanja i dati na uvid predmet ili uzorak predmeta koji potjeću iz kriminalnih aktivnosti ili koji su korišteni za izvršenje krivičnih djela,

(7) u cilju bolje pripremljenosti u borbi protiv organiziranog kriminala, razmijenjivat će stručne djelatnike poradi strućnog usavršavanja, te međusobnog upoznavanja s metodama i sredstvima koji su korišteni u borbi protiv kriminalnih aktivnosti, kao i za upoznavanje suvremene tehnike korištene u kriminalistici,

(8) prema potrebi, organizirat će radne sastanke za pripremu koordinacije i realizacije svojih daljnjih aktivnosti,

(9) podržavati suradnju svojih nadležnih uprava na prigranićnom području.

Članak 3.

U cilju sprečavanja uzgoja i iskorištavanja sirovina za proizvodnju opojnih droga i psihotropnih tvari i prekursora, proizvodnju istih, njihovog uvoza-izvoza-tranzita, kao i protupravne trgovine, ugovorne stranke će sukladno važećim zakonima svojih zemalja:

(1) davati obavijesti o osobama koje su sudjelovale u proizvodnji i trgovini drogom, o njihovim skloništima i prijevoznim sredstvima, o načinu izvršenja tih aktivnosti, o podrijetlu opojnih droga i psihotropnih tvari, o mjestima njihove isporuke, kao i dati opis specifićnih detalja takvih kriminalnih aktivnosti, ukoliko bi to pomoglo u sprećavanju izvršenja tih aktivnosti ili je važno za suzbijanje kriminalnih aktivnosti koje narušavaju javni red,

(2) razmijeniti podatke i saznanja o uobičajenim i novim metodama koje se koriste u međunarodnom prometu droge i opojnih tvari, kao i svih informacija s tim u svezi,

(3) razmijeniti iskustva i rezultate dobivene kriminalistićkim i kriminološkim istraživanjima koji se tiđu trgovine drogom i njene zloupotrebe,

(4) razmijeniti uzroke novih droga biljnog porijekla, sintetićnih ili psihotropnih tvari,

(5) razmijeniti iskustva u nadgledanju i kontroli zakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora, glede njihove moguće zloupotrebe,

(6) ostvariti uskladivanje policijskog djelovanja u cilju sprećavanja proizvodnje opojnih droga i psihotropnih tvari.

Članak 4.

Radi suzbijanja terorizma, ugovorne stranke će, prema vaiećim zakonima svojih zemalja i vodeći se odredbama ovog Ugovora:

(1) razmjenjivati podatke i saznanja o planiranim ili izvršenim terorističkim akcijama, o osobama koje su sudjelovale u njima, o načinu izvršenja tih aktivnosti kao i o tehničkim sredstvima koja su pri tome korištena,

(2) razmjenjivati podatke i saznanja o onim terorističkim grupama i njihovim Članovima koji svoje kriminalne aktivnosti izvršavaju ili su izvršili ili planiraju na teritoriji ugovorne stranke a na štetu i protiv interesa druge ugovorne stranke, kao i podatke koji su važni za suzbijanje teroristićkih ili kriminalnih aktivnosti opasnih za sigurnost.

Članak 5.

Suradnja među ugovornim strankama će se proširiti i na:

(1) razmjenu informacija o pravnim propisima koji se odnose na krivićna djela koja su predmetom ovoga Ugovora,

(2) informacije u svezi s dobiti koja proizlazi iz kriminalnih djelatnosti,

(3) razmjenu informacija u svezi s pravnim odredbama koje se odnose na pitanja stranaca,.i migracije,

(4) razmjenu informacija koje bi pomogle drugoj ugovornoj stranci u sprećavanju nedozvoljenog prelaska državne granice i protuzakonite trgovine radnom snagom,

(5) informacije o onim krivičnim djelima koja štete interesima obiju ugovornih stranaka.

Članak 6.

Ovlaštene službe ugovornih stranaka jesu:

- sa strane Republike Hrvatske: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuda, Ministarstvo financija i Ministarstvo zdravstva

- sa strane Republike Slovenije: Ministarstvo za unutarnje poslove, Ministarstvo za financije i Ministarstvo za zdravstvo.

Ovlašteni organi će neposredno i operativno djelovati i surađivati prema svojim ovlastima, u svrhu izvršenja ovdje danih odredbi, a poslije će o načinu suradnje napraviti zapisnik.

Izmjena informacija između predstavnika ovih organa odvijat će se na hrvatskom i slovenskom jeziku i to tako da predstavnici svake strane upotrebljavaju svoj materinji jezik kao radni.

Članak 7

Nakon razmjene podataka o privatnim osobama, a u cilju zaštite istih, uvažavajući postojeće zakone ugovornih stranaka, uvažavat će se i sljedeći uvjeti:

(1) Ugovorna stranka koja je dobila podatke, moie ih koristiti samo u one svrhe i pod onim uvjetima koje je odredila stranka koja ih je dala,

(2) na zahtjev ugovorne stranke koja je dala podatke, strana koja ih je primila, dužna je dati informacije o tome kako ih je koristila i koje rezultate je zahvaljujući njima postigla,

(3) podaci koji se odnose na privatne osobe mogu se predati iskljućivo policijskim sluibama koje se bave suzbijanjem kriminala, terorizma, zloupotrebe droge i organiziranog kriminala. Podaci se mogu dati drugim sluibenim tijelima samo uz pismenu dozvolu ugovorne stranke koja je dala podatke,

(4) ugovorna stranka koja daje podatke duina je provjeriti ispravnost istih, odlučiti da li je neophodno njihovo davanje i da li su podaci u razmjeru sa ciljem davanja. Isto tako duina je poštovati pravila o zabrani davanja tih podataka koju prema nacionalnom pravu ima ugovorna stranka koja daje podatke. Ako se utvrdi da su predati krivi podaci, odnosno podaci koji nisu smjeli biti predati, o tome treba obavijestiti ugovornu stranku koja je primila podatke. Ista je duina uništiti te podatke,

(5) u slučaju da osoba o čijim se podacima radi, to zatraii, mora dobiti izvješće o kojim se podacima radi i u koju svrhu će se koristiti. To izvješće ne daje se ako to zakonom te zemlje nije uvjetovano. Kod davanja informacija o podacima privatnih osoba, mjerodavno je nacionalno pravo ugovorne stranke koja daje podatke,

(6) prilikom predaje podataka, ugovorna stranka koja ih predaje navodi vrijeme kada isti moraju biti brisani, prema svojim vaiećim zakonima. Neovisno o tome, podaci o privatnim osobama se brišu kad prestaju biti vaini. Istovremeno s brisanjem podataka, kao i o razlozima za brisanje, mora biti obaviještena ugovorna stranka ko;a je dala podatke. Preuzeti podatak istovremeno se briše sa prestankom vaienja Ugovora,

(7) ugovorne stranke duine su voditi evidenciju o predaji, primitku, kao i o brisanju podataka koji se tiću privatnih osoba,

(8) ugovorne stranke dužne su ćuvati podatke privatnih osoba od neovlaštenog pristupa, te su duine onemogućiti njihovo mijenjanje ili objavljivanje.

Članak 8.

Ugovorne stranke garantiraju tajnost svakog povjerljivog podatka ako oni u državi ugovorne stranke koja ih daje imaju takav pravni status.

Prema ovom Ugovoru, predani materijali, podaci i tehnička pomagala, mogu biti predani trećoj državi samo uz pismenu dozvolu ugovorne stranke koja ih daje.

Članak 9.

Ugovorne stranke će u cilju pospješivanja i ocjenjivanja suradnje koja je utvrdena ovim Ugovorom, osnovati mješovitu komisiju. Ugovorne stranke će diplomatskim putem razmijeniti informacije o Članovima te komisije.

Mješovita komisija sastat će se najmanje jednom godišnje. Prema potrebi, svaka ugovorna stranka može dati inicijativu za sljedeći sastanak. Komisija će naizmjenično, u Republici Hrvatskoj i u Republici Sloveniji održavati sastanke.

Članak 10.

Svaka ugovorna stranka može djelomično ili u potpu-nosti uskratiti zahtjev za, zajedničkom suradnjom i potporom ili ih uvjetno prihvatiti, ako to ograničava vlastito nacionalno pravo, ugrožava sigurnost zemlje ili ako predstavlja opasnost za njezine interese, odnosno ako vrijeda njen nacionalni pravni poredak.

Članak 11.

Ugovorne stranke ovlašćuju ministre unutarnjih poslova da mogu uzajamno odrediti osobu koja će odria,vati kontakte sa nadležnom državnom institucijom druge ugovorne stranke.

Članak 12.

Odredbe ovog Ugovora ne utječu na već sklopljene, dvostrane ili višestrane međunarodne ugovore između Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Članak 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu trideseti dan od dana zadnje obavijesti diplomatskim

putem jedne ugovorne stranke drugoj o ispunjenju uvjeta koji su predviđeni nacionalnim za,konodavstvom za stupanje na sne,gu ovoga Ugovora.

Ovaj Ugovor sklapa se na neograničeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka ima pravo raskinuti ugovor.

U slučaju raskida, ovaj Uqovor prestaje važiti šest mjeseci od dana kada je druga ugovorna strsnka diplomatskim putem primila obavijest o raskidu ugovora.

Članak 14.

Ugovor je sačinjen u Zagrebu, 4. lipnja 1993. godine u dva izvorna primjerka, na hrvatskom i na slovenskom jeziku, pri čemu su oba primjerka jednako vjerodostojna.

          U ime Vlade                                     U ime Vlade
     Republike Hrvatske                        Republike Slovenije
            MINISTAR                                          MINISTAR
UNUTARNJIH POSLOVA               UNUTARNJIH POSLOVA
        Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
                              Ivan Božjak, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 018-05/93-O1/18
Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.