Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 29.10.1993 Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Italije u borbi protiv ilegalne trgovine opojnim i psihotropnim tvarima, te protiv organiziranog kriminala
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐNANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE U BORBI PROTIV ILEGALNE TRGOVINE OPOJNIM I PSIHOTROPNIM TVARIMA, TE PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Italije u borbi protiv ilegalne trgovine opojnim i psihotropnim tvarima, te protiv organiziranog kriminala, koji je donio Za,stupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.

Broj: PAA-88/1-93.
Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

 

ZAKON O POTVAĐNANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE U BORBI PROTN ILEGALNE TRGOVINE OPOJNIM I PSIHOTROPNIM TVARIMA, TE PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Italije u borbi protiv ilegalne trgovine opojnim i psihotropnim tvarima, te protiv organiziranog kriminala (u daljem tekstu: Ugovor), potpisan u Italiji, Rimu, 28. svibnja 1993. godine na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE U BORBI PROTN ILEGALNE TRGOVINE OPOJNIM I PSIHOTROPNIM TVARIMA TE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Vlada Republike Hrvatske, zastupana po ministru unutarnjih poslova i Vlada Republike Italije, zastupana po ministru unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu; ugovorne stranke):

Uzevši u obzir Jedinstvenu konvenciju o opojnim tvarima (New York, 30. 03. 1981.) s dodatkom Protokola iz 1972. (Ženeva, 25. 03.). Konvenciju o psihotropnim tvarima (Beč, 21. 2. 1971.), Konvenciju protiv nedopuštene trgovine opojnirm i psihotropnim tvarima (Beč, 20. 12. 1988.) i Globalni plan akcije" (New York, 23. 02. 1990.) uredenih pod okriljem OUN-a,

Uvjereni u neophodnost međunarodne suradnje radi učinkovitog sprečavanja i suzbijanja nedopuštene trgovine opojnim i psihotropnim tvarima, kao i borbe protiv organiziranog kriminala,

Svjesni da je nedopuštena trgovina opojnim i psihotropnim tvarima, kao i porast njihove proizvodnje i raspačavanje, ozbiljna prijetnja socioekonomskom razvoju i psihofizičkom zdravlju stanovništva,

Svjesni, osim toga, kako se u navedenu trgovinu uključuje sve više kriminalnih organizacija koje djeluju na međunarodnoj razini,

Razmotrene su, stoga, potrebe i zajedničke želje za osnai,enjem obostrane suradnje u borbi protiv nedopuštene trgovine opojnim i psihotropnim tvarima, kao i protiv organiziranog kriminala, što je iznijeto i u zajedničkoj izjavi o "Balkanskoj ruti", na sjednici održanoj u Rimu 17. 03. 1990.

SUGLASNI SU:

Članak 1.

1. Sa svrhom provedbe ovoga Ugovora osnovat će se Mješoviti Odbor za suradnju u borbi protiv nedopuštene trgovine opojnim i psihotropnim tvarima te organiziranog kriminala.

2. Mješovitim odborom supredsjedat će obojica ministara uz prisustvo predstavnika obaju Ministarstava unutarnjih poslova kao i Ministarstva vanjskih poslova, odgovornih za javni red te stručnjaka iz djelatnosti spomgnutih u ovom Ugovoru.

3. Prema prethodnom uzajamnom Ugovoru i predstavnici drugih ministarstava i ureda mogu biti pozvani kako bi prisustvovali radu Odbora kada je to potrebno.

4. Sastanci Odbora održa,vat će se obično jednom godišnje, naizmjenićno u svakoj od dvije zemlje. U slučaju potrebe, na poseban zahtjev jedne od ugovornih stranaka, održat će se izvanredni sastanci samo predstavnika Ministarstava kako bi se pretresla hitna pitanja.

Članak 2.

Suglasno odredbama ovoga Ugovora, ugovorne stranke će vlastitim poticajem ili na zahtjev druge stranke, u granicama odgovarajućih zakonskih odredbi:

a) međusobno surađivati u provjeri osoba uključenih u djelatnosti organiziranog kriminala, kao i osoba i prijevoznih sredstava korištenih u nedopuštenoj trgovini opojnim i psihotropnim tvarima ili osumnjičenih za umiješanost u. te nedopuštene djelatnosti,

b) razmjenjivati sve korisne obavijesti glede osoba i prijevoznih sredstava umiješanih u nedopuštenu trgovinu opojnim i psihotropnim tvarima ili osumnjičenih za takvu trgovinu, kao i obavijesti o osobama koje pripadaju ili osumnjičenih za pripadnost organiziranom kriminalu,

c) dogovoriti najbolje načine povezivanja sa svrhom brze razmjene svih obavijesti o nedopuštenoj trgovini opojnim i psihotropnim tvarima, kao i organiziranom kriminalu,

d) dogovarati se o zajedničkim stajalištima i konkretnim radnjama vodenim u svim međunarodnim sjedištima u kojima se raspravlja o nedozvoljenoj trgovini opojnim i psihotropnim tvarima te organiziranom kriminalu.

Članak 3.

1. Suglasno va,žećim zakonima zemalja ugovornih stranaka i uvaiavajući obaveze proizišle iz drugih obost: anih i višestranih ugovora:

a) na zahtjev nadležnih središnjih tijela jedne od ugovornih stranaka, druga stranka pokrenut će istražne postupke kod nadležnih tijela radi djelatnosti koje su u svezi s nedopuštenom trgovinom opojnim i psihotropnim tvarima, ili s organiziranim kriminalom,

b) zatražena stranka poduzet će sve kako bi se zahtjevu druge stranke udovoljilo u najkrećem mogućem roku, a učinci će se hitno dostavljati stranci koja ih je zatražila,

c) djelatnici nadležnih tijela stranke koja zatražuje, mogu biti nazočni pri izvršenju zatraženih mjera i to s odobrenjem središnjiih nadležnih tijela druge stranke. U tom slučaju isti će se prilagoditi zakonskim propizima zemlje domaćina i nalaziti pod zakonskom zaštitom te zemlje.

2. Navedeni istražni postupci neće se provoditi u slučajevima kada zatraiena stranka smatra da isti ugroiavaju njenu nezavisnost i/ili prijete njenoj sigurnosti ili drugim temeljnim probicima. U tom slučaju uputit će se niječan odgovor stranci koja je zatražila prisutnost kod provođenja istražnog postupka.

Članak 4.

1. Preko svojih središnjih nadležnih tijela obje će ugovorne stranke uzajamno staviti na raspolaganje, na zahtjev ili na vlastiti poticaj, sve obavijesti koje mogu pridonijeti sprećavanju nedopuštene trgovine opojnim i psihotropnim tvarima.

Osobita će se obratiti pažnja na razmjenjivanje obavijesti o:

a) metodama borbe protiv nedopuštene trgovine opojnim i psihotropnim tvarima,

b) uporabi novih tehničkih sredstava na tom polju, ukljućujući i osposobljavanje pasa i njihovo korištenje u borbi protiv ra,spaćavanja droge,

cj znanstvenim, strućnim i odgojnim tiskom koji se odnosi na borbu protiv nedopuštene trgovine opojnim i psihotropnim tvarima,

d) novim vrstama droge i psihotropnih tvari, o mjestima njihova uzgoja i proizvodnje, o putovima koje koriste krijumčari i njihovim skrovištima, o promjenama cijena droge i psihotropnih tvari,

e) načinima i mjerama granićne kontrole,

f) novim putovima i prijevoznim sredstvima korištenim u nedopuštenoj trgovini opojnim i psihotropnim tvarima, kao i načinima skrivanja istih.

2. Svaka od ugovornih stranaka, na zahtjev ili vlastiti poticaj, stavit će drugoj stranci na raspolaganje, suglasno državnim zakonskim odredbama, sve podatke i spise koji se odnose na nedopuštenu trgovinu opojnim i psihotropnim tvarima.

3. Ugovorne stranke razmjenjivat će obavijesti o načinima protoka i prijenosa prihoda dobivenog izvršenjem krivićnog djela, pogotovo krijumčarenjem opojnih i psihotropnih tvari.

4. Ugovorne stranke dogovorno će održavati susrete, sastanke, seminare i tećajeve za usavršavanje djelatnika zaposlenih u odjelu za borbu protiv droge.

Članak 5.

1. Ugovorne stranke uzajamno će staviti na raspolaganje, preko svojih središnjih nadležnih tijela, na zahtjev ili na vlastiti poticaj sve obavijesti koje mogu priodnijeti suzbijanju organiziranog kriminala. Osobito će razmjenjivati obavijesti o:

a) razlićitim obticima organiziranog kriminala i načinima borbe protiv njega,

b) mogućim vezama među udruženjima ili kriminalnim grupama organiziranim u dvjema zemljama,

c) studijama načinjenim radi poboljšanja veza spomenutih u točki b,

d) tehničkim mjerama koje će osigurati zraćne luke i morska pristaništa, kao i obranu osoba i ciljeva od bilo kakvoga nezakonitog ćina,

e) nedopuštenim financijskim djelatnostima, krivotvorenju novčanica, vrijednosnih papira, kradi umjetnićkih djela i antikviteta, kao i o drugim djelima povezanim s organiziranim kriminalom čije je otkrivanje i gonjenje obostrano korisno.

2. Ugovorne stranke razmjenjivat će strućnjake radi uzajamnih dogovora oko konkretnih problema te razmjenjivati iskustva u borbi protiv organiziranog kriminala, kao i sluibene tekstove zakonskih propisa u pokušaju sprećavanja gore navedenih oblika kriminaliteta.

3. Ugovorne stranke razmjenjivat će obavijesti te uzorke tehničkih sredstava za osobnu zaštitu korištene u djelatnostima suzbijanja organiziranog kriminala, kao i svoja iskustva glede radnji povezanih sa sluibom zaštite i stručnim postrojbama rukovodećeg kadra za održav~,nje javnog reda, a u tu se svrhu predvida razmjena djelatnika koji će pohadati tečajeve strućne izobrazbe.

4. Ugovorne stranke organizirat će susrete, sastanke i zajedničke radne seminare na kojima će se obradivati najvainije smjernice i problemi glede borbe protiv organiziranog kriminala.

Članak 6.

Oblici pomoći i suradnje osigurat će se izravno putem nadležnih središnjih tijela dviju ugovornih stranaka. Ta će se tijela što hitnije sastati kako bi odredila načine provedbe.

Članak 7

1. Ovaj Ugovor stupit će na snagu kada ugovorne stranke pismeno razmijene predstavku o izvršenim postupcima predviđenim državnim zakonodavstvima ugovornih stranaka.

2. Ovaj Ugovor bit će na snazi 5 godina. Nakon isteka tog perioda, ostat će na snazi neodređeno vrijeme, osim ukoliko ga jedna od ugovornih stranaka 6 mjeseci ranije napismeno ne raskine.

3. Ovaj Ugovor potpisan je od strane ministara unutarnjih poslova koje su ovlastile njihove Vlade.

Potpisan u Rimu, dana 28. svibnja 1993. u dva izvorna primjerka na hrvatskom i talijanskom jeziku, te su oba primjerka jednako vjerodostojna.

Za Vladu Republike Hrvatske

MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Za Vladu Republike ltalije

MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE ITALIJE

Nicola Mancino, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:018-O5/93-01/17
Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog
doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.