Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 15.10.1993 Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o gospodarskoj suradnji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, broj 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 1993. godine donijela

UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o gospodarskoj suradnji

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o gospodarskoj suradnji, potpisan u Zagrebu dana 23. srpnja 1993. godine u izvorniku na hrvatskom i bugarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o gospodarskoj suradnji

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Bugarske, u daljnjem tekstu stranke sporazuma

Želeći razvijati dugoroćne trgovinske i gospodarske odnose dviju država na temelju ravnopravnosti i uzajamnog interesa, sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1

Stranke sporazuma će doprinositi svestranom razvitku trgovine i drugih oblika gospodarske suradnje između dviju država sukladno s ovim Sporazumom i zakonodavstvom važećim u objema državama.

Članak 2.

Stranke sporazuma će, u skladu s Općim sporazumom o trgovini i carinama (GATT), jedna prema drugoj primjenjivati režim najpovlaštenije nacije u svemu što se odnosi na carinske tarife i takse i druge zakonske propise i odredbe koje se primjenjuju u carinama.

Odredbe ovoga Članka neće se, međutim, odnositi na prednosti, povlastice i olakšice koje je svaka od stranaka sporazuma priznala ili može priznati:

- susjednim državama u cilju olakšanja pograničnog prometa;

- državama s kojima je u carinskoj uniji ili zonama slobodne trgovine koje postoje ili sa kojima je sklopljen sporazum iz kojega proizlazi stvaranje carinske unije ili zone slobodne trgovine;

- zemljama u razvoju, na temelju međunarodnih sporazuma.

Članak 3.

Izvoz i uvoz robe i usluga između Republike Hrvatske i Republike Bugarske ostvarivat će se sklapanjem ugovora pravnih i fizičkih osoba u skladu s važećim zakonodavstvom u dvjema državama i po tekućim cijenama na svjetskim tržištima za odgovarajuće robe i usluge.

Roba koja se isporučuje na temelju ovoga Sporazuma, može se reeksportirati u treće zemlje samo uz pismenu suglasnost izvoznika.

Članak 4.

Sva plaćanja meciu dvjema državama obavljat će se u konvertibilnoj valuti, u skladu sa zakonima i pravilima deviznoga poslovanja koji važe u dvjema državama.

S ciljem povećanja robnoga prometa i specifikacija robe, pravne i fizičke osobe mogu ostvarivati uzajamne trgovačke operacije, uključujući poslove na kompenzacijskoj osnovi, u okvirima važećega zakonodavstva u objema državama.

Članak 5.

S ciljem olakšanja odvijanja robne razmjene, stranke sporazuma će poticati i podržavati sklapanje međubankarskih aranžmana ovlaštenih banaka.

Članak 6.

Stranke sporazuma će regulirati tranzit robe koja dolazi s teritorija jedne od njih i transportira se kroz teritorij druge, u skladu sa zakonima i pravilima koja važe u svakoj od država, te međunarodnim ugovorima iz ovoga područja.

Članak 7.

S ciljem razvitka trgovine, stranke sporazuma će jedna drugoj pomagati kod organiziranja nastupa na trgovačkim sajmovima i izložbama koji će se održavati na teritoriju dviju država, a pod uvjetima koje će dogovoriti ovlaštena tijela dviju država.

Članak 8.

Stranke sporazuma će formirati Mješovitu komisiju za praćenje ostvarivanja ovoga Sporazuma i davanje prepo ruka za unapređenje gospodarske suradnje između dviju država. Komisija će se šastajati u pravilu jednom godišnje, naizmjence u Republici Hrvatskoj i Republici Bugarskoj.

Članak 9.

Radi ostvarivanja ovoga Sporazuma, stranke sporazuma mogu zaključivati i protokole i razraditi programe suradnje.

Članak 10.

Ovaj Sporazum može se mijenjati i dopunjavati samo uz uzajamnu suglasnost stranaka sporazuma. Izmjene i dopune ovoga Sporazuma vrše se samo u pismenom obliku.

Članak 11.

Ovaj Sporazum je sklopljen na neograničeno razdoblje. Svaka od ugovornih strana može pismenim putem otkazati ovaj Sporazum slanjem obavijesti o otkazivanju. U tom slučaju ovaj Sporazum prestaje vrijediti šest mjeseci nakon primitka obavijesti o otkazivanju.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom primitka druge od razmijenjenih nota kojima se stranke sporazuma uzajamno obavješćuju o potvrđivanju Sporazuma od strane ovlaštenih tijela.

Sporazum se preliminarno poćinje primjenjivati danom potpisivanja.

Članak 12.

Obveze iz ugovora zaključenih u okvirima ovoga Sporazuma koje nisu ispunjene za vrijeme njegova važenja, ostaju na snazi dok se u potpunosti ne ispune u skladu s odredbama toga Sporazuma.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 23. srpnja 1993. u dva autentićna primjerka, svaki na hrvatskom i bugarskom jeziku, pri ćemu oba teksta imaju jednaku važnost.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za provođenje ovoga Sporazuma zadužuje se Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa: 303-03/92-O1/19
Urbroj : 5030114-93-2
Zagreb, 30. rujna 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.