Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 14.6.1993. Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine” br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. siječnja 1993. godine donijela je

UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji

Članak 1.

Potvrđuje se (rafiticira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji, potpisan u Zagrebu 5. lipnja 1992. godine, u izvorniku na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu Stranke sporazuma), imajući u vidu:

- značaj trgovinsko-gospodarskih odnosa i suradnje između Republike Hrvatske i Republike Mađarske,

- duboke promjene koje se odvijaju u političkom i privrednom sustavu Republike Hrvatske i Republike Mađarske,

- namjeru da se podstiće uspostavljanje uzajamno korisnih i mnogostrukih veza Među dvjema zemljama,

- nastojeći ostvariti postupno uključivanje gospodarstva Republike Hrvatske i Republike Mađarske u tijekove svjetske privrede i europske integracije,

- te u ostvarivanju uzajamnih gospodarskih odnosa rukovodeči se načelima ravnopravnosti, uzajamne koristi i Međunarodnog prava, dogovorile su se o sljedećem:

Članak 1.

Stranke sporazuma izrai.avaju spremnost za uspostavljanje i razvijanje neposrednih, uzajamnih trgovinsko-gospodarskih odnosa.

Međusobne isporuke roba i pružanje usluga ostvaruju se u skladu sa zakonima Stranke sporazuma, na temelju ugovora sklopljenih između hrvatskih pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za, obavljanje vanjskotrgovinskih djelatnosti i mađarskih subjekata gospodarskih djelatnosti.

Hrvatski i mađarski sudionici vanjskotrgovinskih odnosa obračune i plaćanja vršit će u sklopu trgovinsko-gospodarskih veza između Republike Hrvatske i Republike Mađarske u konvertibilnim valutama, uzimajući u obzir tekuče cijene na svjetskom tržištu i primjenjujući uvjete prihvaćene u međunarodnoj trgovini.

U okviru ovog Sporazuma obračuni se mogu ostvarivati u bilo kakvom obliku prihvaćenom u međunarodnoj bankovnoj praksi prema sporazumu sklopljenom između zainteresiranih poduzeća, uzimajući u obzir pravnu regulativu obje Stranke sporazuma.

Članak 2.

Stranke sporazuma uzajamno odobravaju status najpovlaštenije nacije u trgovinskim aranžmanima, kakav se daje trećim zemljama, u skladu s propisima Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT), a u cilju unapređivanja trgovine između dviju zemalja.

Članak 3.

Stranke sporazuma potpomažu produbljivanje gospodarske suradnje. Osim međusobne trgovine, ove Smjernice suradnje sadržavaju i proširivanje kooperacije u proizvodnji, formiranje zajedničkih poduzeća, razvijanje turizma, organiziranje sajmova i izložbi, osnivanje trgovinskih predstavništava, te izgradivanje trajne suradnje na području industrije, poljoprivrede, energetike, prometa, telekomunikacija i vodoprivrede. Stranke sporazuma će stvoriti povoljne uvjete za, uspostavljanje neposrednih veza između regija i poduzeća Republike Hrvatske i Republike Mađarske. U svrhu razvijanja prometa roba i usluga, Stranke sporazuma osigurat će korištenje bescarinskih zona za privredne subjekte obiju zemalja.

Članak 4.

U svrhu ostvarivanja ciljeva ovog Sporazuma, Stranke sporazuma će osriovati Mješovitu komisiju.

Mješovita će komisija osobito:

- ocjenjivati izvršavanje svega što je utvrdeno ovim Sporazumom te će radi postizanja što boljih rezultata davati prijedloge za ostvarivanje njegovih ciljeva;

- stvoriti uvjete za razmjenu informacija na području trgovinske, industrijske te druge sektorske suradnje, kao i suradnje na polju tehnologije vezane uz trgovinu, industrijsku i sektorsku kooperaciju i specijalizaciju;

- razmotriti daljnje korake koje je potrebno poduzeti u cilju podsticanja rasta i razvitka trgovinskih odnosa i gospodarskih područja kojima su povezana.

Mješovita će se komisija sastati jednom godišnje, odnosno, na zahtjev jedne od dviju Stranaka sporazuma, po potrebi, na teritoriju Republike Hrvatske ili Republike Mađarske.

Stranke sporazuma mogu odredivati Članove Mješovite komisije ovisno o dnevtsom redu:

Članak 5.

Ovaj Sporazum stupa na snaga na dan kad se, sukladno odgovarajućim pravnim propisima, Stranke sporazuma međusobno, diplomatskim putem, obavijeste o njegovom potvrđivanju.

Sporazum vrijedi neodređeno vrijeme. Svaka Stranka sporazuma može otkazati Sporazum u bilo koje vrijeme, pismenom notom upućenom drugoj Stranki sporazuma. Sporazum prestaje vrijediti protekom roka od šest mjeseci od dana prijema priopćenja.

Nakon prestanka va,ženja ovog Sporazuma obje će Stranke sporazuma učiniti sve kako bi se realizirali projekti započeti u vrijeme u koje je Sporazum bio na snazi.

Ovaj je Sporazum potpisan dana 5. lipnja 1992. u dva originalna primjerka, na hrvatskom i na mađarskom jeziku, s tim da oba teksta imaju jednaku valjanost.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za. provođenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji zadužuje se Ministarstvo turizma i trgovine Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 331-04/92-01 /04
Urbroj: 5030114-82-1
Zagreb, 15. siječnja 1993.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.