Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 11.3.1993. Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji).Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o 37 gospodarskoj suradnji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1993. godine, donijela

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o gospodarskoj suradnji

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o gospodarskoj suradnji, potpisan u Varšavi 5. studenoga 1992. godine, u izvorniku na hrvatskom i poljskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O GOSPODARSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Poljske (u daljnjem tekstu stranke Sporazuma), težeći ka stvaranju povoljnih uvjeta za stabilan i harmoničan razvitak gospodarske suradnje između dviju zemalja, na temelju ravnopravnosti i uzajamnog interesa, odlučile su sklopiti ovaj Sporazum i dogovorile su se o sljedećem:

Članak 1.

Stranke Sporazuma pridonosit će razvitku međusobnih gospodarskih odnosa u skladu s odredbama ovog Sporazuma i njihovim zakonodavstvima.

Članak 2.

Stranke Sporazuma će osigurati najpovoljnije uvjete za uvoz i izvoz robe porijeklom iz zemalja stranaka Sporazuma, kakvi se primjenjuju glede robe iz trećih zemalja.

Gore navedena odredba neće se primjenjivati na interese, olakšice i pogodnosti koje Republika Hrvatska i Republika Poljska priznaju ili će priznati:

a) u pograničnoj trgovini sa susjednim zemljama,

b) zemljama koje su s Republikom Hrvatskom ili Republikom Poljskom u carinskoj uniji, zoni slobodne trgovine ili gospodarskim aranžmanima, već sklopljenima ili onima koje će sklopiti u budućnosti.

Članak 3.

Stranke Sporazuma poticat će gospodarske subjekte, u skladu sa zakonodavstvom u svakoj od zemalja stranaka Sporazuma, na razvitak gospodarske i trgovinske suradnje, a osobito u ovim područjima: industrija, poljoprivreda, zaštita okoliša, promet i veze, gradevinarstvo, trgovina, usluge, financije, bankarstvo i turizam.

Članak 4.

Suradnja će se, između ostaloga, ostvarivati i:

a) stvaranjem i razvijanjem društava s udjelom inozemnog kapitala,

b) stvaranjem i razvijanjem infrastrukture neophodne za ostvarivanje gospodarske suradnje,

c) razmjenom stručnjaka,

d) pružanjem usluga s područja konzaltinga,

e) organiziranjem trgovinsko-industrijskih izložbi i sajmova,

f) korištenjem slobodnih carinskih zona od strane subjekata koji vode gospodarsku djelatnost

g) stvaranjem zajedničkih banaka.

Članak 5.

Svi obračuni i plaćanja između Republike Hrvatske i Republike Poljske odvijat će se u konvertibilnim valutama, u skladu s važećim propisima svake zemlje, te u skladu s općevažećim uvjetima u međunarodnoj trgovinskoj i financijskoj praksi.

Na osnovi Sporazuma između ovlaštenih tijela stranaka Sporazuma, obraćuni i plaćanja mogu se izvršavati i u drugom obliku u skladu sa zakonodavstvom važećim u zemljama stranaka Sporazuma.

Članak 6.

Ovlaštena tijela stranaka Sporazuma će u skladu sa zakonom važećim u svakoj od zemalja stranaka Sporazuma olakšavati subjektima osnivanje predstavništava i drugih institucija koje potiču uzajamni razvitak trgovine i gospodarsku suradnju.

Članak 7.

Ovlaštena tijela i organizacije stranaka Sporazuma razmjenjivat će informacije s područja pravnih regulativa, važećih u području gospodarske suradnje s inozemstvom u svakoj od zemalja stranaka Sporazuma.

 

Članak 8.

Stranke Sporazuma ugovorile su stvaranje mješovite komisije u koju će ući predstavnici stranaka Sporazuma, koja će imati ove zadatke:

- analiza ostvarivanja odredaba ovoga Sporazuma - pronalaženje načina za daljnje proširenje gospodarske suradnje

- pronalaženje rješenja problema koji se mogu pojaviti u tijeku uzajamne gospodarske suradnje.

Komisija će se sastajati najmanje jednom godišnje, naizmjence u svakoj zemlji stranci Sporazuma.

Članak 9.

Ovaj Sporazum ne narušava obveze koje proizlaze iz drugih međunarodnih sporazuma, konvencija, traktata i protokola koje su potpisale stranke Sporazuma.

Stranke sporazuma će se međusobno obavješćivati o svim novim međunarodnim dokumentima koje one potpisuju i koji se mogu odnositi na interese druge stranke Sporazuma.

Članak 10.

Ovaj Sporazum podliježe potvrđivanju u skladu sa zakonom svake države stranke Sporazuma, što će se potvrditi razmjenom nota. Kao datum stupanja na snagu ovoga Sporazuma smatrat će se dan primanja povratne note.

Članak 11.

Ovaj Sporazum je sklopljen na neogranićeno vrijeme. Odrednice Sporazuma mogu se mijenjati uz pristanak stranaka Sporazuma.

Sporazum se može otkazati notifikacijom svake stranke Sporazuma. U tom slučaju, prestaje važiti šest mjeseci nakon dobivanja note o otkazivanju.

Svaka promjena ili prestanak važenja ovoga Sporazuma neće utjecati ni na kakva prava i obveze koje proistjeću ili koje su prihvaćene na osnovi ovoga Sporazuma prije njegove promjene ili prije prestanka važenja.

Sporazum je sastavljen u Varšavi, dana 5. studenoga 1992. godine, u dva primjerka, svaki na hrvatskom i poljskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako važeći.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za provođenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o gospodarskoj suradnji zadužuje se Ministarstvo turizma i trgovine Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama-Međunarodni ugovori«.

Klasa: 303-03/92-O1/06
Urbroj : 5030114-93-7
Zagreb, 24. veljače 1993.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v.r.