Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 11.3.1993. Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o trgovini i gospodarskoj suradnji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24, veljače 1993. godine, donijela

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o trgovini i gospodarskoj suradnji

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 27. listopada 1992. godine, u izvorniku na hrvatskom, kineskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom i engleskom jeziku glasi:

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON TRADE AND ECONOMIC COOPERATION

The Government of the Republic of Croatia and the Government of the People's Republic of China, (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"), desiring to strengthen the friendship and cooperation and to develop trade and economic relations on the basis of equality and mutual benefit between the two countries, have agreed as follows:

Article 1.

The Contracting Parties shall take all necessary measures to promote continual and steady development of trade and economic relations between the two countries and create favourable conditions to this end.

Article 2

The Contracting Parties shall accord each other the most favourable nation treatment with regard to the imposition of customs duties and other charges, as well as to regulations of customs administration and customs clearance.

This provision shall not apply to:

1) advantages accorded or to be accorded by either Contracting Party to neighbouring countries in order to facilitate frontier trade;

2) advantages accorded or to be accorded by either Contracting party to the member countries of a customs union and a free trade area.

Article 3

The Contracting Parties shall, in accordance with the provisions of this Agreement and within the framework of their respective laws and regulations in force, encourage and protect the investment by the investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party.

Article 4

The Contracting Parties shall, within the framework of their respective laws and regulations in force, encourage the firms, enterprises and organizations of both countries to develop diversified economic cooperation and create favourable conditions to this end.

Article 5

The firms, enterprises and organizations of both countries, which undertake foreign trade and economic activities, shall follow the existing laws and regulations of their respective countries and international trade practices with regard to the conclusion and performance of contracts.

Article 6

The prices of commodities and services shall be decided on the basis of the current international prices of thc corresponding commodities and services.

Payments for commodities shall be mode in a freely convertible currency or in other forms accepted by thc parties in each contract and in accordance with the existing laws and regulations of foreign exchange of their respective countries.

In order to facilitate and promote the exchange of commodities and service, the Contracting Parties will stimulate and support making of agreements between authorized banks in accordance with the common international banking practices.

Article 7

The Contracting Parties shall facilitate each other in the organization of trade fairs, exhibitions, economic and technical symposiums and the exchange of trade delegations and groups in their own territory.

 

Article 8

Either Contracting Party shall, within the framework of its laws and regulations in force, permits the firms, enterprises and organizations of the other contracting Party, which undertake trade and economic activities between the two countries, to establish permanent representative offices and provide necessary conditions for their normal operation in its own territory.

Article 9

1. The Contracting parties agree to set up a Joint Commission on Trade and Economic Cooperation comprising representatives of both governments. Both presidents of the Joint Commission shall be on the level of general director of department oFministry which is in charge of foreign economic relations and trade.

2. The duties of the Commission are: to promote mutual understanding, to examine the implementation of this Agreement, to solve the problems which may arise from trade and economic activities between the two countries, to put forward proposals which aim to promote the development of bilateral trade and economic relations to submit them to their respective government.

3. The Joint Commission, under the agreement between two sides, shall hold meeting annually in Zagreb and Beijing alternately.

Article10.

This Agreement enters into force thirty days after the date on which both Contracting Parties have notified each other that they have fulfilled their respective internal legal procedures, and shall remain in force for five years.

It shall be tacitly renewed from year to year provided that neither Contracting Party notifies the other Party in writing of its denunciation of the Agreement six months before the date of expiry.

In case of termination of this Agreement, its provisions shall be effected for all contracts concluded during the valid period of this Agreement until these contracts have completely fulfilled.

Article 11

This Agreement is done in duplicate at Beijing this 27th day of October 1992 in Croatia, Chinese and English languages, all the three texts being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation and implementation of this Agreement, the English text shall prevail.

 

SPORAZUM O TRGOVINI I GOSPODARSKOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Narodne Republike Kine (u daljnjem tekstu stranke Sporazuma), sa željom da jačaju prijateljstvo i suradnju, razvijaju trgovinu i gospodarske odnose, na temelju ravnopravnosti i obostrane koristi između dviju zemalja suglasile su se kako slijedi:

Članak 1.

Stranke Sporazuma će poduzeti sve potrebne mjere za promicanje trajnog i stabilnoga razvitka trgovine i gospodarske suradnje između dviju zemalja, te će u tom smislu stvarati povoljne uvjete.

Članak 2.

Stranke Sporazuma će priznati jedna drugoj status najpovlaštenije nacije u određivanju carine i drugih pristojbi, kao i u propisima o carinskoj administraciji i carinskom postupku.

Ova odredba neće važiti za:

1 ) prednosti dane ili prednosti koje mogu biti dane od strane bilo koje od stranaka Sporazuma susjednim zemljama radi olakšavanja granične trgovine;

2) prednosti dane ili prednosti koje mogu biti dane od strane bilo koje od stranaka Sporazuma zemljama članicama carinske unije i zone slobodne trgovine.

Članak 3.

Stranke Sporazuma će u skladu s odredbama ovoga Sporazuma i u okviru pozitivnih zakona i propisa, poticati i štititi ulaganja ulagača jedne stranke Sporazuma na području druge stranke Sporazuma.

Članak 4.

Stranke Sporazuma će, u okviru pozitivnih zakona i propisa u objema zemljama, poticati tvrtke, poduzeća i ustanove obiju zemalja da razvijaju raznoliku gospodarsku suradnju, te će u tu svrhu stvarati povoljne uvjete.

Članak 5.

Tvrtke, poduzeća i ustanove u objema zemljama, koje se bave vanjskom trgovinom i gospodarskom djelatnošću će prilikom sklapanja i izvršavanja ugovora, slijediti postojeće zakone i propise,. važeće u svakoj od zemalja, kao i međunarodnu gospodarsku praksu.

Članak 6.

Cijene robe i usluga bit će odredivane na temelju važećih međunarodnih cijena za dotičnu robu i usluge.

Plaćanje će se obavljati u slobodno konvertibilnim valutama ili na drugi način prihvaćen od ugovarača u svakom od ugovora, a u skladu s postojećim zakonima i propisima o međunarodnoj.razmjeni, važećim u njihovim zemljama.

U svrhu olakšavanja i promicanja razmjene robe i usluga, stranke Sporazuma će poticati i pomagati sklapanje ugovora između ovlaštenih banaka, a u skladu s uobičajenom međunarodnom bankarskom praksom.

Članak 7.

Stranke Sporazuma će, svaka na svom teritoriju, olakšavati jedna drugoj organiziranje sajmova, izložbi, gospodarskih i stručnih simpozija, kao i razmjenu trgovinskih poslanstava i grupa.

Članak 8.

Svaka će od stranaka Sporazuma, u okviru važećih zakona i propisa, dopuštati tvrtkama, poduzećima i ustanovama druge stranke Sporazuma, koje se bave trgovinom i gospodarskim aktivnostima između dviju zemalja, da na njihovom području osnivaju stalne urede, te će im osigurati neophodne uvjete za njihovo normalno funkcioniranje.

Članak 9.

1. Stranke Sporazuma su sporazumne osnovati Zajednički odbor za trgovinu i gospodarsku suradnju, sastavljen od predstavnika obiju Vlada. Oba predsjednika Zajedničkog odbora bit će na razini generalnoga direktora Odjela ministarstva ovlaštenoga za međunarodnu gospodarsku suradnju i trgovinu.

2. Dužnosti Odbora su sljedeće: promicanje međusobnoga razumijevanja, razmatranje provedbe ovoga Sporazuma, rješavanje problema koji se mogu pojaviti u trgovini i gospodarskim aktivnostima između dviju zemalja, iznošenje prijedloga čija je svrha razvoj bilateralne trgovine i gospodarskih odnosa i podnošenje istih dotičnim Vladama.

3. Zajednički odbor će, prema sporazumu dviju strana, održavati sastanak godišnje, u Zagrebu i Pekingu naizmjenično.

Članak 10.

Ovaj Sporazum stupa na snagu 30 dana od dana kada su obje stranke Sporazuma obavijestile jedna drugu da su izvršile svoje interne zakonske procedure, te će ostati na snazi pet godina.

Sporazum će biti prešutno obnavljan iz godine u godinu, pod uvjetom da ni jedna od stranaka Sporazuma ne obavijesti drugu o otkazivanju Sporazuma, u pismenoj formi 6 mjeseci prije datuma isteka.

U slučaju prestanka ovoga Sporazuma, njegove će odredbe ostati na snazi za sve ugovore zaključene za važenja Sporazuma, sve dok ti ugovori ne budu u potpunosti izvršeni.

Članak 11.

Ovaj je Sporazum sklopljen u Pekingu, dana 27. listopada 1992., u dva primjerka, svaki na hrvatskom, kineskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. Ako se pojavi bilo kakva nesuglasnost u tumačenju i izvršavanju ovoga Sporazuma, engleski će tekst prevladati.

Kao potvrdu navedenog, opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za provođenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o trgovini i gospodarskoj suradnji zadužuje se Ministarstvo turizma i trgovine Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 303-03/92-01 / 16
Urbroj : 5030114-93-S
Zagreb, 24. veljače 1993. .

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.