Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 16.2.1993 Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između vlade Republike Hrvatske i Vlade Republiire Mađarske o međunarodnom prijevozu osoba i stvari cestom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 15. veljače 1993. donijela je

UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarskeo međunarodnom prijevozu osoba i stvari cestom

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom prijevozu osoba i stvari cestom, potpisan u Budimpešti 18. studenoga 1992. godine, u izvorniku na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom prijevozu osoba i stvari cestom

(u daljnjem tekstu stranke Sporazuma)

Želeći razviti prijevoz putnika i stvari cestom između dviju Država,

Smatrajući da je u zajedničkom interesu poboljšanje cestovnih veza i graničnih prijelaza na odgovarajućem nivou, a uvažavajući prvenstveno zaštitu okoliša i sigurnost cestovnog prometa,

Želeći omogućiti prijevoze preko svojih teritorija, a uvažavajući intenciju liberalizacije koja omogućuje slobodno kretanje roba, i usluga u Europi i želeći da ti procesi jačaju i na planu cestovnog prijevoza između dviju država,

Sljedeći načela liberalizacije i reciprociteta, sporazumjele su se o sljedećem:

GLAVA I.

Članak 1.

Definicije pojmova u ovom Sporazumu

a) Izraz “prijevoznik” znači svaku fizičku ili pravnu osobu koja u Republici Mađarskoj odnosno u Republici Hrvatskoj obavlja javni cestovni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe u skladu s važećim nacionalnim zakonima i propisima;

b) Izraz “Vozilo” znači:

I. u prijevozu osoba - autobus ili drugo cestovno vozilo na motorni pogon, koje je konstruirano ili prilagodeno u skladu s tehničkim zahtjevima za prijevoz više od devet osoba uključujući vozača, a može sadržavati i prikolicu za prijevoz prtljage i registrirano je na teritoriju jedne od stranaka Sporazuma;

II. u prijevozu stvari - svako cestovno vozilo na motorni pogon, koje je konstruirano ili prilagodeno u skladu s tehničkim zahtjevima za prijevoz stvari, a uključuje bilo

kakvu prateću prikolicu ili poluprikolicu i registrirano je na teritoriju jedne od stranaka Sporazuma;

c) Izraz “redovna autobusna linija” znači prijevoz osoba autobusom registriranim na teritoriju jedne od stranaka Sporazuma, po unaprijed utvrđenom i objavljenom voznom redu, cjeniku i itinereru na kojem su označena mjesta polaska i odredišta i stanice namijenjene za ukrcavanje i iskrcavanje putnika;

d) Izraz “povremene autobusne vožnje” znači prijevoz putnika autobusom u kojem se isti autobus koristi za prijevoz na cijelom putu iste grupe putnika i dovozi ih natrag do mjesta polaska koje se nalazi na teritoriju one stranke Sporazuma koja je zemlja registracije vozila, ili prijevoz putnika do njihovog odredišta i praznim autobusom u povratku;

e) Izraz “naizmjenične vožnje” znači prijevoz putnika autobusom kojim se unaprijed organizirane grupe putnika prevoze u više putovanja od istog mjesta polazišta u stranki Sporazuma registracije vozila do istog odredišta na teritoriju druge stranke Sporazuma, pri čemu se prilikom prvog putovanja autobus vraća prazan, a za vrijeme zadnjeg putovanja ulazi prazan na teritorij druge stranke Sporazuma;

f) Izraz “Kabotaža” znači prijevoz putnika ili stvari kojeg obavlja prijevoznik jedne stranke Sporazuma između pojedinih mjesta na teritoriju druge stranke Sporazuma.

Članak 2.

Primjena Sporazuma

1. Odredbe ovog Sporazuma primjenjivat će se na međunarodni prijevoz osoba i stvari cestom, koji se obavlja vozilom registriranim na teritoriju jedne od stranaka Sporazuma, te koji se obavlja kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe između teritorija dviju stranaka Sporazuma, u prolazu preko njihovih teritorija ili za, odnosno iz, trećih zemalja.

2. Odredbe ovoga Sporazuma ne odnose se na ona prava ili obveze stranaka Sporazuma koje su sadržane u konvencijama, sporazumima ili zakonima i koji se od njihovih stranaka već primjenjuju. ,

Članak 3.

Mješovita komisija

1. U cilju kontrole izvršenja ovoga Sporazuma i što hitnijeg razjašnjenja neriješenih pitanja, stranke Sporazuma osnivaju mješovitu komisiju koja se sastoji od predstavnika nadležnih organa stranaka Sporazuma.

2. Nadležni organ za Republiku Hrvatsku je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza a za Republiku Mađarsku Ministarstvo prometa, veza i vodoprivrede.

GLAVA II.

PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 4.

Redovne autobusne linije

1. Redovne autobusne linije iz Članka 1. pod c) obavljat će se na temelju dogovora nadležnih organa stranaka Sporazuma.

Prijevoznici smiju obavljati redovne autobusne linije samo s dozvolama odnosno koncesijama izdanim od strane obiju stranaka Sporazuma.

 

2. Nadležni organi stranaka Sporazuma će sa svoje strane već odobrenu molbu dostaviti u dvije kopije nadležnom organu druge stranke Sporazuma na odobravanje u najkraćem mogućem roku.

Molba mora sadržavati:

- naziv i adresu prijevoznika,

- izabranu relaciju i udaljenosti, - vozni red,

- stanice za ukrcavanje i iskrcavanje putnika,

- planirani vremenski period i učestalost prijevoza. Nadležni organi stranaka Sporazuma smiju zatražiti i druge podatke koje smatraju neophodnim.

3. Nadležni organi stranaka Sporazuma izdavat će navedene dozvole za redovne autobusne linije na svojoj teritoriji bez naplate i taksi. Rok važnosti tih dozvola utvrđuju sporazumno nadležni organi stranaka Sporazuma.

Članak 5.

Slobodan prijevoz putnika

1. Za slobodni prijevoz putnika između teritorija stranaka Sporazuma dozvola nije potrebna kada se ista grupa putnika prevozi istim autobusom:

a) povremenim autobusnim vožnjama iz članka i pod d);

b) za zamjenu autobusa u kvaru drugim autobusom. 2. Posebna dozvola izdana od strane nadležnog organa druge stranke Sporazuma potrebna je:

a) za naizmjenične vožnje iz članka 1. pod e);

b) za ulazak praznih autobusa prijevoznika jedne stranke Sporazuma na teritorij druge stranke Sporazuma; c) za ostale vrste slobodnog prijevoza putnika.

3. Pri obavljanju autobusnih vožnji iz stavka i. i 2. ovoga članka vozač autobusa mora posjedovati putni list ili deklaraciju prijevoznika s popisom putnika, potpisan od strane prijevoznika i vozača i ovjeren od nadležnog carinskog organa na graničnom prijelazu.

GLAVA III.

PRIJEVOZ STVARI

Članak 6.

Prijevoz stvari

1. Stranke Sporazuma neće ograničavati broj prijevoza stvari kojeg obavljaju vozila registrirana na teritoriju stranaka Sporazuma:

- između teritorija stranaka Sporazuma,

- koji prelaze preko teritorija druge stranke Sporazuma, i

- za i iz trećih zemalja.

2. Prijevoz stvari iz stavka 1. smije se obavljati bez dozvole.

Članak 7.

Prijevoz posebnih stvari

Stranke Sporazuma osigurat će ubrzani postupak prilikom prijelaza granice za vozila koja cestom prevoze opasne tvari, pokvarljivu hranu i živi teret. Nadležni organi stranaka Sporazuma mogu odrediti rutu na svom teritoriju za prijevoz opasnih tvari.

 

Članak 8.

Masa, dimenzije i tehnički zahtjevi vozila

1. U svezi mase, dimenzija i tehničkog stanja vozila svaka stranka Sporazuma obvezuje se da na vozila registrirana na teritoriju druge stranke Sporazuma neće primjenjivati propise koji su strožiji od onih koji se odnose na vozila registrirana na svojoj teritoriji.

2. Ako masa odnosno dimenzije vozila ili skupa vozila koja obavljaju prijevoz prelaze dozvoljenu granicu na teritoriju druge stranke Sporazuma, prije početka prijevoza potrebno je dobiti posebnu dozvolu od nadležnog organa druge stranke Sporazuma.

3. Ako dozvola izdana za prijevoz iz točke 2. ovoga članka odreduje da se prijevoz mora obaviti po određenoj liniji puta, tada se taj prijevoz smije obaviti samo po toj liniji puta.

GLAVA IV.

OPĆE ODREDBE

Članak 9.

Kabotaža

Kabotaža, općenito, nije dozvoljena, osim u slučaju kada se od strane nadležnog organa druge stranke Sporazuma izda posebna dozvola koja ju dozvoljava.

Članak 10.

Fiskalne odredbe

1. Svi prijevozi stvari koji se obavljaju na teritoriju Republike Hrvatske, u skladu s odredbama ovoga Sporazuma, izuzeti su od plaćanja naknade za korištenje cesta, a prijevozi koji se obavljaju na teritoriju Republike Mađarske oslobođeni su plaćanja poreza na motorna vozila.

Prijevozi putnika koji se obavljaju na teritoriju druge stranke Sporazuma, u skladu s odredbama ovog Sporazuma ukupno 80 dana u jednoj kalendarskoj godini, također su izuzeti od plaćanja naknade za korištenje cesta ili poreza na motorna vozila.

2. Nikakve carinske naknade neće se naplaćivati za količinu goriva koja se nade u rezervoaru motornog vozila koji je standardna oprema proizvodača vozila.

Članak 11.

Kršenje Sporazama

1. U slučaju ozbiljne ili ponovljene povrede odredbi ovoga Sporazuma od strane prijevoznika jedne stranke Sporazuma za vrijeme dok se nalazi na teritoriju druge stranke Sporazuma, nadležni organ stranke Sporazuma na čijoj teritoriji se prekršaj dogodio može odlučiti:

a) izdati upozorenje prtjevozniku;

b) izdati takvo upozorenje zajedno sa obavješću da će svaki naredni prekršaj dovesti:

I. do povlačenja dozvole ili dozvola koje su izdane prijevozniku;

II. tamo gdje nije potrebna dozvola, od privremene ili stalne zabrane ulaska vozila koja su u vlasništvu ili ih koristi taj prijevoznik, na teritorij stranke Sporazuma gdje je prekršaj učinjen;

c) uputiti obavijest drugoj stranki Sporazuma o povlačenju dozvole ili zabrani ulaska vozila, te

 

može zahtijevati da nadležni organ druge stranke Sporazuma poštuje njegovu odluku u odnosu na prijevoznika i, u slučajevima pod c) ovog članka, da suspendira privremeno ili stalno izdavanje dozvola tom prijevozniku.

2. Odredbe ovog članka nemaju utjecaja na bilo koju zakonsku sankciju koja može biti primijenjena od strane sudova ili od strane nadležnog organa stranke Sporazuma gdje je prekršaj učinjen.

GLAVA V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Protokol

1. Stranke Sporazuma će Protokolom definirati detaljna pravila za primjenu ovog Sporazuma, a Protokol i ovaj Sporazum potpisuje se istovremeno.

2. Mješovita komisija osnovana na temelju članka 3. ovoga Sporazuma ovlaštena je dopuniti ili izmijeniti Protokol, kako bi se isti prilagodio kretanjima me8unarodnog cestovnog prijevoza, kao i razvoju takvog prijevoza.

Članak 13. Stupanje na snagu i ukidanje

i. Stranke Sporazuma će diplomatskim putem razmijeniti obavijesti o tome da su ispunjeni uvjeti iz nacionalnog zakonodavstva za valjanost ovog Sporazuma.

2. Ovaj Sporazum stupa na snagu po isteku 30 dana od prijema zadnje obavijesti iz točke 1. ovoga članka, a odredbe članaka 4, 6 i 10. primjenjuju se danom potpisa ovoga Sporazuma.

3. Ovaj Sporazum sklopljen je na neodređeno vrijeme. 4. Svaka stranka. Sporazuma može otkazati ovaj Sporazum najmanje šest mjeseci prija kraja kalendarske godine, i u tom slučaju njene obveze prestaju istekom te godine.

Sačinjeno u Budimpešti dana 18. mjeseca studenoga, 1992. godine u dva istovjetna primjerka, na hrvatskom i mađarskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

PROTOKOL o izvršenju Sporazuma između Vlade Republike

Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu

Na temelju članka 12. ovoga Sporazuma, stranke Sporazuma dogovorile su sljedeća pitanja u svezi izvršavanja ovoga Sporazuma;

1. Nadležni organ za primjenu ovog Sporazuma u Republici Hrvatskoj bit će Ministarstvo pomorstva, prometa, i veza (41000 Zagreb, Gruška 20, telefon: +3841/818-155),

a u Republici Mađarskoj bit će to Ministarstvo prometa, veza i vodoprivrede (1077 Budapest, Dob. u 75-81, telefon: +381/1220-220).

2. U svrhu obavljanja autobusnih vožnji, dokumenti koji će sadržavati sljedeće obavijesti moraju biti priloženi zajedno s dozvolom:

 

a) identifikacijski broj obrasca dozvole;

b) registracijski broj vozila koje obavlja autobusne vožnje,

c) maksimalno dozvoljen broj putnika, d) mjesto polaska i odredišta puta,

e) prazan prostor za pečat carinskih organa,

f) sve ostale obavijesti koje nadležni organi pojedine stranke Sporazuma zahtijevaju od svojih prijevoznika.

 

Ovaj Protokol čini sastavni dio ovoga Sporazuma.

Sačinjeno u Budimpešti, dana 18. mjeseca studenoga 1992. godine u dva istovjetna primjerka na hrvatskom i mađarskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Protokol:

 

Članak 3.

Za provedbe ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza,.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori«

Klasa:340-01/92-05101
Urbroj : 5030114-92-1
Zagreb, 16. veljače 1993.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v.r.