Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 15.1.1993. Strana Uredba o potvrdivanju (ratifikacijijSporazuma između Republike lirvatske i Republike Austrije o dvostranim gospodarskim odnosima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine., broj 53/9t i 73/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 18. prosinca 1992., donijela je


UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dvostranim gospodarskim odnosima

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dvostranim gospodarskim odnosima, potpisan u Beču 15. srpnja 1992. godine u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

 

 Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dvostranim gospodarskim odnosima

Republika Hrvatska i Republika Austrija, u daljnjem tekstu "stranke sporazuma",

- u želji da osnaže postojeće dvostrane gospodarske odnose, te da na temelju ravnopravnosti i uzajamne koristi unaprijede razmjenu roba kao i gospodarsku, industrijsku i tehničko-znanstvenu suradnju,

- u uvjerenju da će novi ugovor o dvostranim gospodarskim odnosima stvoriti povoljne preduvjete i odgovarajuće temelje za daljnji razvoj dvostranih gospodarskih odnosa,

- u namjeri da na pragmatičan način primjenjuju odredbe Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) u odnosima Republike Hrvatske i Republike Austrije sve do pristupanja Republike Hrvatske tom Sporazumu,

- sukladno važećim pravnim propisima obiju država, - polazeći pritom od naćela trcišnog gospodarstva, dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

Stranke sporazuma su se sporazumjele da će u okviru svojih pravnih propisa olakšati i pospje§iti dvostrane.gospodarske odnose između dviju država, odnosno između svojih poduzeća, organizacija, društava i institucija, u daljnjem tekstu poduzeća.

Članak 2.

(1) Republika Hrvatska i Republika Austrija tretirat će jedna drugu prema načelu najpovlaštenije zemlje u pogledu carina i ostalih dažbina kao i naplate takvih carina i drugih dažbina koje se naplaćuju prigodom uvoza i izvoza roba.

(2) Stranke sporazuma su se sporazumjele da se status najpovlaštenije zemlje neće odnositi na olakšice, prednosti ili osloba8anje od plaćanja koje jedna od stranaka sporazuma odobrava ili će odobriti:

a) susjednim državama u cilju olakaavanja malograničnog prometa,

b) državama koje su s njom u istoj carinskoj uniji ili zoni slobodne ili povlaštene trgovine koja već postoji ili će se u budućnosti osnovati,

Članak 2a.

Do stupanja na snagu dotičnih sporazuma stranke sporazuma će u robnom prometu prema Hrvatskoj primjenjivati one mnogostrane međunarodne sporazume i njihov smisao, koji su se primjenjivali za robni promet između Austrije i bivše Jugoslavije u granicama kakve su postojale dana 1. siječnja 1991., a koji su navedeni u prilogu

Članak 3.

(1) Stranke sporazuma će u okvirima svojih mogućnosti, u skladu s važećim zakonima podržavati i poticati suradnju osobito na području gospodarstva, industrije, tehnike i tehničkih znanosti, kao na primjer:

- poljoprivrede i šumarstva, - uzgoja životinja i bilja,

- obrazovanja rukovodećeg kadra, - standardizacije,

- kontrole gradevnih materijala.

(2) Stranke sporazuma su se složile da na sljedećim područjima postoje osobito dobre mogućnosti suradnje:

- građevinarstvo (visoko i niskogradnja),

- zaštita okoliša prema mjerilima najvišeg dostupnog standarda tehnologije za zaštitu okoliša,

- elektrotehnika,

- prehrambena industrija,

- gradnja postrojenja i strojeva, " - tehnologija kemijske industrije,

- razvijanje zajedničkih trgovačkih poslova na trećim tržištima,

- tehnologija za naftnu industriju i rafinerije (uklj. know-how plasmana).

Članak 4.

Stranke sporazuma se slažu da turizam može pridonijeti produbljivanju dvostranih gospodarskih odnosa.

(1) Obje stranke sporazuma će u okvirima važećih propisa, te na temelju preporuka Konferencije UN o turizmu i međunarodnim putovanjima održane u Rimu 1963. godine, kao i Povelje o turizmu i Turističkog kodeksa (Sofija 1985. godine) poticati turizam.

(2) Gospodarska, industrijska, tehnička i tehničko-znanstvena suradnja u okviru projekata u turizmu kao i pri izgradnji odgovarajuće infrastrukture mora se odvijati u skladu s načelima zaštite okoliša i kvalitetnog turizma.

Članak 5.

Stranke sporazuma će, svjesne potrebe za ostvarenjem privredno razumne i ekološki sigurne infrastrukture, i posvetiti najveći interes suradnji u sljedećim područjima:

- željeznica, - plovidbe,

- zraćnog prometa, - telekomunikacija, - gradnje cesta,

- vodoprivrede.

Članak 6.

 Platni promet između Republike Hrvatske i Republike Austrije odvija se u skladu s važećim propisima obiju država i to u valuti koju se može slobodno konvertirati.

 

 

Članak 7.

(1) Razmjena roba i gospodarska, industrijska, tehnička i tehničko-znanstvena suradnja u okviru ovog Sporazuma odvijat će se na temelju komercijalnih načela.

(2) U trgovini između poduzeća obiju zemalja koristit će se tržišne cijene.

Članak 8.

(1) Dogodi li se da neka roba u međusobnoj trgovačkoj razmjeni stranaka sporazuma bude uvezena u tolikim količinama, uz takve cijene ili pod takvim uvjetima da se time domaćim proizvodačima istovrsne robe ili robe koja joj neposredno konkurira nastaju ili mogu nastati teške štete, stranke sporazuma će smjesta zapoćeti konzultacije.

(2) Slože li se stranke sporazuma tijekom tih konzultacija da postoji jedna od situacija koje su navedene u stavku l, ograničit će se izvoz ili će se poduzeti druge mjere u cilju sprečavanja ili otklanjanja takve štete.

(3) Dogodi li se da stranke sporazuma ne mogu postići sporazum, tada stranka koja je zatražila konzultaciju može slobodno ograničiti uvoz spomenutih roba i to u toj mjeri i trajanju koliko je potrebno za sprećavanje ili otklanjanje štete. Drugoj stranki sporazuma u tom će slučaju biti moguće da od svojih obveza prema stranki sporazuma odstupi za obujam robnih isporuka iste vrijednosti.

(4) U slučajevima u kojima bi odlaganje izazvalo velike štete, mogu se poduzeti privremene mjere bez prethodnih konzultacija. U takvom slučaju moraju se odmah započeti konzultacije.

(5) Pri izboru mjera predviđenih ovim člankom, stranke sporazuma dat će prednost onim mjerama koje će najmanje štetiti daljnjem funkcioniranju ovog Sporazuma.

Članak 9.

Stranke sporazuma svjesne su koristiti i potrebe većeg sudjelovanja malih poduzeća u dvostrukim gospodarskim odnosima.

Članak 10.

(1) Stranke sporazuma preporučuju (poduzećima) da pri rješavanju nesuglasica traže prijateljska sporazumna rj ešenj a.

(2) U okviru važećih pravnih propisa:

- stranke sporazuma će potpomagati rješavanje nesuglasica između poduzeća u svezi s trgovačkim i kooperacijskim aranžmanima kao i pri osnivanju zajedničkih poduzeća i izravnih investicija između poduzeća stranaka sporazuma i to putem arbitraže,

- stranke sporazuma su se sporazumjele da će, u slučaju da jedno poduzeće zatraži arbitražu u svezi s nekim spornim pitanjem, svaka od stranaka u sporu moći slobodno izabrati vlastitog arbitražnog suca. Stranke u sporu po dogovoru odreduju pojedinačnog arbitražnog suca ili trećeg predsjedavajućeg arbitražnog suca,

- stranke sporazuma podržavaju upotrebu Arbitražnih pravila izradenih od komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL), te uključenje Arbitražnog suda jedne zemlje potpisnice sporazuma, skopljenog dana 10. lipnja 1958. u New Yorku, o priznanju i izvršavanju odluka inozemnih Arbitraža. Te odluke Arbitraže predstavljaju izvršni naslov u zemljama obiju stranaka sporazuma, sukladno njihovom unutarnjem zakonodavstvu.

Članak 11.

Izmjene ili prestanak važenja ovog Sporazuma neće utjecati na realizaciju prethodno sklopljenih ugovora između poduzeća iz obje države.

 

 

Članak 12.

(1) Ovim Sporazumom osniva se mješovita komisija koja se na želju jedne ili obiju stranaka sporazuma sastaje naizmjenično u Republici Hrvatskoj i u Republici Austriji.

(2) Među specijalne zadatke ove mješovite komisije spada između ostalog:

- ispitivanje razvoja dvostranih gospodarskih odnosa, - uskladivanje i otvaranje novih mogućnosti kao i podsticanje buduće gospodarske suradnje,

- kontrola realizacije zacrtanih ciljeva kao i preporuke za proširenje ciljeva ovog Sporazuma,

- priprema prijedloga za poboljšanje uvjeta za gospodarsku, industrijsku, tehničku i tehničko-znanstvenu suradnju između poduzeća obiju država.

Članak 13.

U slućaju sudjelovanja jedne od stranaka sporazuma ili obiju stranaka sporazuma u Europskom gospodarskom prostoru ili pristupanja Europskim zajednicama ili nekoj

 

od organizacija sljednica; stranke sporazuma neće biti vezane ovim sporazumom ukoliko je nespojiv s obvezama sudionika u Europskom gospodarskom prostoru ili člana EZ-a ili neke organizacije sljednice u odnosu na važeće pravne propise.

Članak 14.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana trećeg mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem su stranke sporazuma jedna drugoj priopćile da su ispunjene sve unutarnje pretpostavke za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

(2) Ovaj se Sporazum sklapa u trajanju od jedne godine i automatski se produljava za jednu daljnju godinu ukoliko ga jedna od stranaka sporazuma ne otkaže pismeno i diplomatskim putem tri mjeseca prije isteka njegovog važenja.

Potpisano u Beču, dana 15. srpnja 1992. godine, u dva originalna primjerka, na njemačkom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za provođenje Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dvostranim gospodarskim odnosima zadužuje se Ministarstvo turizma i trgovine Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Klasa:303-03/92-O1/04

Urbroj : 5030114-92-11

Zagreb, 18. prosinca 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

 

PRILOG:

Dodatak Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dvostranim gospodarskim odnosima

Članak 2a. se odnosi na sljedeće mnogostrane međunarodne sporazume:

-Carinski sporazum o ATA-karnetu za privremeni uvoz robe (Bruxelles, 6. 12. 1961.)

-Carinski sporazum o privremenom uvozu opreme za obavljanje profesionalne djelatnosti (Bruxelles, 8. 6. 1961.)

-Carinski sporazum o olakšicama za uvoz robe namijenjene za izlaganje ili upotrebuna izložbama, kongresima i sl. (Bruxelles, 8. 6. 1961.)

- Međunarodni sporazum o olakšanju uvoza robnih uzoraka i propagandnogmaterijala (Ženeva, 7. 11. 1952.)

-Carinski sporazum o međunarodnom robnom prijevozu s karnetima TIR (Ženeva, 14. 11. 1975.)

-Carinski sporazum o kontejnerima (Ženeva, 2. 12. 1972.)

-Carinski sporazum o olakšicama za uvoz robe namijenjene za izlaganje ili upotrebu na izložbama, kongresima i sl. (Bruxelles, 8. 6. 1961.)

-Međunarodni sporazum o olakšanju uvoza robnih uzoraka i propagandnog materijala (Ženeva, 7. 11. 1952.)

-Carinski sporazum o međunarodnom robnom prijevozu s karnetima TIR (Ženeva, 14. 11. 1975.)

-Carinski sporazum o kontejnerima (Ženeva, 2. 12. 1972.)