Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 5.12.1992 Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 4. prosinca 1992. godine, donijela je

UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu, potpisan u Otočcu 14, srpnja 1992. godine, u izvorniku na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije u želji da doprinesu razvitku prijevoza putnika i stvari između dviju država, kao i tranzita preko svojih teritorija, sporazumjele su se, uz poštivanje promicanja zaštite okoliša i sigurnosti cestovnog prometa, da su reciprocitet i liberalizacija temelji zasnivanja ovoga Sporazuma, kojim se regulira sljedeće:

Članak 1.

Prijevoznici strana ugovornica mogu pod uvjetima propisanim ovim Sporazumom, obavljati međunarodni prijevoz u cestovnom prometu između dviju država, prijevoz za i iz trećih država, te tranzit preko njihovih teritorija motornim vozilima registriranim u njihovim državama.

Pravo o kojem se govori u stavku i. ovog članka, daje se samo prijevoznicima koji su u svojoj državi ovlašteni za obavljanje međunarodnog prijevoza u cestovnom prometu.

Članak 2.

Prijevoznici i posada vozila dužni su poštivati zakone i propise koji važe na teritoriju druge strane ugovornice za vrijeme dok se prijevoz obavlja na njenom teritoriju.

I. PRIJEVOZ PUTNIKA

Linijski prijevoz putnika

Članak 3.

Pod linijskim prijevozom putnika podrazumijeva se prijevoz koji se obavlja autobusima na određenoj liniji prema unaprijed utvrdenom i objavljenom itinereru, voznom redu i tarifi.

Pod tranzitnim prijevozom podrazumijeva se prijevoz koji počinje na teritoriju jedne strane ugovornice, prelazi preko teritorija druge strane ugovornice, pri čemu se ne smije obavlajti ukrcaj i iskrcaj putnika, a završava na teritoriju treće države.

Prijevoznik može obavljati linijski prijevoz putnika za koji ima odobreni vozni red i s više autobusa, ukoliko takav prijevoz obavlja sa svim autobusima na cijeloj relaciji za koju je vozni red odobren.

Pod autobusom podrazumijeva se motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika koje, osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala.

Članak 4.

Linijski prijevoz putnika u bilateralnom i tranzitnom prometu i uvjeti za njegovo održavanje utvrduju se na temelju dogovora nadležnih organa strana ugovornica ili na temelju sporazuma Mješovite komisije iz članka 21. ovoga Sporazuma.

Članak 5.

Autobusna linija u bilateralnom i tranzitnom prometu uspostavlja se na temelju posebnih dozvola. Posebnu dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaju nadležni organi strana ugovornica svaki za dio linije na teritoriju svoje države, a na temelju reciprociteta, ukoliko se strane ugovornice ne dogovore drugačije. Rok važnosti posebne dozvole utvrduju sporazumno nadležni organi strana ugovornica.

Članak 6.

Posebna dozvola za autobusnu liniju iz članka 5. ovoga Sporazuma izdaje se na temelju zahtjeva koji prijevoznik upućuje nadležnom organu strane ugovornice u kojoj je autobus registriran. Zahtjev se podnosi u dva primjerka i mora sadrzavati podatke koji su propisani zakonodavstvom strane ugovornice iz stavka 1. ovoga članka, te skicu linije sa ucrtanim stranicama i kilometražom. Nadležni organi strana ugovornica mogu trai.iti i druge podatke koje smatraju potrebnim.

Članak 7.

Autobusna linija je odobrena i prijevoz se može obavljati nakon što nadležni organi strana ugovornica izmjene posebne dozvole s traženim prilozima,

Članak 8.

Pri prijevozu putnika iz članka 5. ovoga Sporazuma u autobusu se mora nalaziti posebna dozvola u originalu ili njezina kopija koju je ovjerio nadležni organ strane ugovornice. Obrazac posebne dozvole iz stavka 1. ovoga članka utvrduje Mješovita komisija iz članka 21. ovoga Sporazuma.

Slobodan prijevoz putnika

Članak 9.

Za slobodan prijevoz putnika između dviju dr'cava dozvola nije potrebna kada se ista grupa putnika prevozi istim autobusom:

- bilo prigodom obavljanja kružne vožnje koja počinje i završava u državi registracije autobusa, bez mogućnosti ukrcaja novih putnika ili iskrcaja putnika iz grupe;

- bilo prigodom obavljanja putovanja koje počinje u drLavi registracije autobusa, a ima svoje odredište na teritoriju druge strane ugovornice, uz uvjet da se autobus prazan vraća u državu registracije.

Za obavljanje naizmjeničnih vožnji putnika, za ulazak praznog autobusa prijevoznika jedne strane ugovornice na teritorij druge strane ugovornice, kao i za obavljanje nadležnog organa druge strane ugovornice.

Kontingent dozvola iz stavka 2. ovoga članka utvrduje se, na temelju reciprociteta, svake godine neposredno između nadležnih organa strana ugovornica, ili na zasjedanju Mješovite komisije iz članka 21. ovoga Sporazuma.

Pri obavljanju slobodnog prijevoza putnika u autobusu je potrebno imati putni list s popisom putnika i brojevima osobnih isprava, potpisan od strane prijevoznika i ovjeren od nadležnog carinskog organa na granićnom prijelazu.

Članak 10.

Prijevoznici jedne strane ugovornice nisu ovlašteni obavljati unutarnji prijevoz putnika u linijskom i slobodnom prijevozu na teritoriju druge strane ugovornice (kabotaža).

II. PRIJEVOZ STVARI

Članak 11.

Prijevoznici strana ugovornica mogu obavljati prijevoz stvari između dviju država u tranzitu preko njihovih teritorija ili prijevoz za i iz trećih država samo na temelju dozvola.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležni organi strana ugovornica neposredno ili na temelju zaključaka Mješovite komisije iz članka 21. ovoga Sporazuma mogu, za određeno vrijeme dozvoliti prijevoz stvari između dviju država, kao i tranzit preko njihovih teritorija bez dozvola.

Članak 12.

Broj i vrstu dozvola iz stavka 1. članka 11. ovoga Sporazuma, kao i ostale uvjete prijevoza utvrduju nadležni organi strana ugovornica neposredno ili na temelju zakljućaka Mješovite komisije iz članka 21. ovoga Sporazuma.

Članak 13.

Iznimno od odredbe članka 11. Sporazuma, dozvola nije potrebna za:

1. prijevoz motornim vozilima do 6 tona ukupne mase ili 3,5 tona nosivosti;

2. prijevoz stvari sa zrakoplovnog pristaništa i za zrakoplovno pristanište u slučaju havarije i druge nezgode zrakoplova ili u slučaju slijetanja zrakoplova zbog prisilne promjene pravca leta ili u slučaju otkaz.ivanja zrakoplovnih linija;

3. prijevoz oštećenog motornog vozila i njegove prikolice;

4. prijevoz posmrtnih ostataka;

5. prijevoz selidbenih stvari u odgovarajućim specijalnim vozilima;

6. prijevoz poštanskih pošiljaka;

7. prijevoz izložaka namijenjenih za sajmove i izložbe;

8. prijevoz pomoćnih sprava i drugih stvari za kazališne, glazbene i druge kulturne priredbe, cirkusne predstave ili za filmska, radio i televizijska snimanja;

9. prijevoz mrtvih životinja, osim radi industrijske prerade;

10. prijevoz pčela i ribljeg mlada;

11. prijevoz cvijeća, ukrasnog bilja i biljnih sadnica;

12. prijevoz medicinskog i drugog materijala s humanitarnom namjenom;

13. ulazak praznog vozila radi zamjene vozila u kvaru i preuzimanja stvari na prijevoz iz vozila u kvaru;

14. tranzit praznog vozila koje zamjenjuje vozilo oštećeno u trećoj zemlji.

Za prijevoze iz stavka 1. ovoga članka posada vozila mora imati isprave i drugu dokumentaciju iz kojih se nesumljivo može utvrditi da je u pitanju prijevoz iz tog stavka.

Članak 14.

Prijevoznici jedne strane ugovornice nisu ovlašteni obavljati unutarnji prijevoz stvari na teritoriju druge strane ugovornice (kabotaža). Iznimno, prijevoz iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se prijevoznicima jedne strane ugovornice samo pod uvjetom ako prethodno dobiju posebnu dozvolu od nadležnog organa druge strane ugovornice. Zahtjev za dobivanje dozvole iz sta,vka i. ovoga članka podnosi se u skladu sa zakonodavstvom one strane ugovornice koja izdaje dozvolu.

Članak 11.

Svaka strana ugovornica zadržava pravo zahtijevati posebne dozvole za obavljanje prijevoza na njezinom teritoriju vozilima koja u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzije vozila, odnosno osovinskđg opterećenja s teretom ili bez tereta prelaze maksimalne dimenzije i težinu dopuštene na danom teritoriju, kao i za prijevoz opasnih tvari.

Članak 12.

Vozilima koja prevoze tvari ili stvari koje se brzo kvare, nadležni organi strana ugovornica osigurat će ubrzani postupak prilikom prijelaza granice.

III. OPĆE ODREDBE

Članak 17.

Prijevoznici koji obavljaju prijevoz iz članka 9., Ii. i 14. ovoga Sporazuma plaćaju za prijevoz što ga obavljaju na teritoriju druge strane ugovornice u ime korištenja cesta naknadu za ceste. Visinu, kao i mogućnost oslobadanja plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrduje Mješovita komisija iz članka 21. ovoga Sporazuma.

Članak 18.

Odredbe ovoga Sporazuma ne primjenjuju se na prijevoz putnika i stvari koji se obavlja na temelju posebnih (malograničnih) sporazuma, osim ako su pogodnije.

Članak 19.

Zakonodavstvo svake strane ugovornice primjenjuje se na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Sporazumom. članak 20. Nadležni organi strana ugovornica sporazumno će utvrditi rokove i način razmjene podataka o svim dogovorenim obvezama iz ovoga Sporazuma (izdavanje posebnih dozvola, vraćanje iskorištenih dozvola i sl.).

Članak 21.

Radi lakšeg izvršenja ovoga Sporazuma, kao i donošenja potrebnih odluka na temelju njega, nadležni organi strana ugovornica osnovat će Mješovitu komisiju. Ova komisija bi se sastajala u slučaju potrebe na zahtjev nadležnog organa jedne od strana ugovornica.

Članak 22.

Države potpisnice zastupa sa hrvatske strane Ministarstvo prometa i veza Republike Hrvatske, a sa slovenske strane Ministarstvo za promet in zveze Republike Slovenije

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23

Danom primjene ovoga Sporazuma, postojeće autobusne linije odvijat će se do 31. prosinca 1992. godine na temelju važećih registriranih međudržavnih i međurepubličkih autobusnih linija, uz ovjeru voznog reda od strane nadležnih organa strana ugovornica bez obavljanja kabotaže.

Članak 24.

Strane ugovornice će diplomatskim putem razmijeniti obavijesti o ispunjenju uvjeta iz svog zakonodavstva za stupanje na snagu ovoga Sporazuma. Ovaj Sporazum stupa na snagu po istjeku 30 dana od prijema zadnje obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, a privremeno se primjenjuje danom potpisa. i

Članak 25.

Ovaj Sporazum sklopljen je na neodređeno vrijeme. Svaka strana ugovornica može ovaj Sporazum otkazati najmanje tri mjeseca prije kraja kalendarske godine i u tom slučaju njene obveze prestaju istjekom te godine.

Sačinjeno u Otočcu, dana 14. srpnja 1992. godine u dva izvorna primjerka na hrvatskom i slovenskom jeziku, pri ćemu su oba teksta jednako vrijedna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za, provođenje Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu za,dužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori«.

Klasa: 340-01 /92-05/02

Urbroj : 5030114-92-5

Zagreb, 4. prosinca 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.