Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 14.11.1992 Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji i Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u 1992. godini
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 110. Ustava Republike Hrvatske i članka 32. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o potvrdivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji i Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u 1992. godini

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji potpisan u Moskvi 6. kolovoza 1992. na hrvatskom i ruskom jeziku, kao i Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u 1992. godini potpisan u Moskvi 6. kolovoza 1992. na hrvatskom i ruskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma i Protokola na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ruske Federacije u daljnjem tekstu »Ugovorne strane«, želeći razvijati dugoročne trgovinsko-gospodarske odnoše između dviju država na temelju ravnopravnosti i uzajamne koristi sporazumjele su se o slijedećem:

Članak 1.

Ugovorne strane će pridonositi svestranom razvitku trgovine i drugih oblika gospodarskih veza između dviju država, poduzimajući sve raspoložive mjere, sukladno s postavkama ovoga Sporazuma.

Članak 2.

Ugovorne strane će, sukladno s Općim sporazumom o carinama i trgovini (GATT) jedna prema drugoj primjenjivati režim najvećih pogodnosti u svemu što se odnosi na trgovinu i na druge oblike gospodarske suradnje između dviju država.

Međutim, odredbe ovog članka neće se odnositi na prednosti, povlastice i olakšice koje je svaka od Ugovornih strana pružila ili može pružiti:

- susjednim državama radi olakšanja razvijanja pograničnog prometa

- državama sa kojima je u carinskoj uniji ili zonama slobodne trgovine koje postoje ili se mogu formirati

- zemljama u razvoju na temelju međunarodnih sporazuma.

Naprijed spomenuti režim najvećih pogodnosti r.e odnosi se ni na prednosti, povlastice i olakšice koje je Hrvatska strana dala ili može dati drugim državama koje su prije bile u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i sukladno s time, koje je Ruska strana dala ili n:ože dati u budućnosti državama članicama Zajednice Nezavisnih Država i drugim državama koje su prije bile u sastavu Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika.

Članak 3.

Izvoz i uvoz roba i usluga između Republike Hrvatske i Ruske Federacije ostvarivat će se sklapanjem ugovora pravnih i fizičkih osoba u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u svakoj državi i prema tekućim cijenama glavnih svjeiskih tržišta za odgovarajuće robe i usluge. Robe koje se isporučuju na temelju ovog Sporazuma mogu se reeksportirati u treće zemlje samo uz pismenu suglasnost izvoznika.

Članak 4.

Sva plaćanja između dviju država obavljat će se u slobodnoj konvertibilnoj valuti u skladu sa zakonima i pravilima devizne kontrole koji vrijede u svakoj od dviju država. Radi povećanja robnog prometa i radi proširivanja njegove nomenklature, pravne i fizičke osobe mogu ostvarivati uzajamno povezane trgovinske operacije, uključujući poslove na kompenzacijskoj osnovici; u okvirima zakonodavstva koje vrijedi u Republici Hrvatskoj i u Ruskoj Federaciji.

Članak 5.

Ugovorne strane će pomagati u tranzitu roba koje potječu s teritorija jedne od njih i koje se transportiraju kroz teritorij druge, u skladu sa zakonima i pravilima koja vrijeđe u svakoj od dviju država.

Članak 6.

Radi razvijanja trgovine između obiju strana, Ugovorne strane će jedna drugoj pomagati u sudjelovanju na trgovinskim sajmovima koji će se održavati u svakoj od zernalja i u organizaciji izložbi jedne od država na teritoriju druge države, a pod uvjetima koje će usuglasiti kompetentni organi obiju zemalja.

Članak 7.

Ugovorne strane će osigurati priznavanje odluke arbitražnog suda donesene u sporovima koji bi se odnosili na trgovinske poslove sklopljene između pravnih i fizičkih osoba obiju država i izvršavat će se u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u svakoj od država.

Članak 8.

Ugovorne strane će formirati Mješovitu komisiju za praćenje ostvarivanja postavki ovog Sporazuma i za izradu odgovarajućih preporuka za unapređenje trgovinsko-gospodarske suradnje među objema državama. Komisija će se sastajati naizmjence u Republici Hrvatskoj i u Ruskoj Federaciji.

Članak 9.

U svrhu razvijanja ovog Sporazuma, Ugovorne strane mogu zaključivati sporazume i protokole i razradivati programe suradnje.

Članak 10.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom u kojem Ugovorne strane obavijeste jedna drugu da su izvršeni zahtjevi potrebni za njegovo stupanje na snagu sukladno sa zakonodavstvom koje je na snazi u svakoj od država, iako će se njegove postavke primjenjivati od datuma potpisivanja ovog Sporazuma.

Članak 11.

Ovaj će Sporazum važiti tijekom pet godina i automat ski će se produljivati na trogodišnja razdoblja. Sporazum prestaje vrijediti ako jedna od Ugovornih strana pismeno obavijesti drugu Ugovornu stranu najmanje šest mjeseci prije isteka odgovarajućeg roka djelovanja Sporazuma o prekidu njegova djelovanja. Obveze prema ugovorima koji su sklopljeni u okviru ovoga Sporazuma, ali koji nisu izvršeni za vrijeme njegova djelovanja, ostaju na snazi do njihova potpunog izvršenja suglasno s postavkama ovog Sporazuma.

Sastavljeno u Moskvi, 6. kolovoza 1992. godine, u dva originalna primjerka, svaki na hrvatskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku vrijednost.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

PROTOKOL

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u godini 1992.

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ruske Federacije, u daljnjem tekstu »Ugovorne strane«, polazeći od postavki Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji od 6. kolovoza 1992. godine dogovorile su se o slijedećem:

Članak 1.

Ugovorne strane radi očuvanja i podržavanja tradicionalnih gospodarskih veza koje postoje među Republikom Hrvatskom i Ruskom Federacijom usuglasile su indikacijske liste glavnih roba za koje se u godini 1992. predvida izvoz iz Republike Hrvatske u Rusku Federaciju i izvoz iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku, navedenih prema Prilozima l..i 2. ovoga Protokola.

U Prilogu 3. uz ovaj Protokol navedene su robe koje se nude za isporuku iz Republike Hrvatske u Rusku Federaciju za devizna sredstva ruskih poduzeća u 1992. godini.

Prilozi 1., 2. i 3. čine sastavni dio ovog Protokola.

Članak 2.

Ugovore za uzajamne isporuke roba i pružanja usluga, navedene u Prilozima 1. i 2. uz ovaj Protokol, sklapat će opunomoćene organizacije prema uvjetima koji su prihvaćeni u međunarodnoj trgovinskoj praksi i ako se oni uzajamno dogovore o tehničkim i komercijalnim pitanjima.

Robe i usluge, koje su uključene u Prilogu 3. uz ovaj Protokol, moći će kupovati zainteresirani ruski izvoznici za račun vlastitih deviznih sredstava sklapanjem ugovora s odgovarajućim hrvatskim poduzećima i organizacijama po uvjetima prihvaćenim u međunarodnoj trgovinskoj praksi.

Članak 3.

Kompetentni organi Ugovornih strana stvarat će suglasno sa zakonodavstvom koje je na snazi u svakoj od zemalja, povoljne uvjete za realiziranje uzajamnih isporuka roba i pružanja usluga, uključenih u Priloge 1., 2. i 3. ovog Protokola i izdavat će kada je to potrebno izvozne i uvozne dozvole.

Članak 4.

Reeksport roba koje se isporučuju na bazi ovog Protokola dopušten je samo uz pismenu suglasnost izvoznika.

Članak 5.

Plaćanja prema ovom Protokolu bit će obavljena u slobodnoj konvertibilnoj valuti suglasno sa Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarškoj suradnji od 6. kolovoza 1992. godine, kao i suglasno s načelima, uvjetima i oblicima koji se primjenjuju u međur.arodnoj trgovinskoj, financijskoj i bankarskoj praksi.

Članak 6.

Opunomoćene banke ugovornih strana će u najkraćem roku od datuma potpisivanja ovog Protokola sklopiti odgovarajući bankarski sporazum o tehničkom načinu obračuna i plaćanja za isporuke roba prema ovom Protokolu suglasno s deviznim zakonodavstvom koje je na snazi u Republici Hrvatskoj i u Ruskoj Federaciji.

Članak 7.

Isporuke roba i usluga iznad nomenklature i opsega predviđenih u listama spomenutim u članku 1. ovog Protokola, mogu realizirati hrvatske i ruske pravne i fizičke osobe prema vlastitim odlukama koristeći se svim oblicima koji se primjenjuju u međunarodnoj trgovini.

Članak 8.

Predstavnici kompetentnih organa Ugovornih strana sastajat će se prema potrebi naizmjenićno u Hrvatskoj i u Rusiji radi razmatranja pitanja realiziranja ovog Protokola i da bi u slučaju potrebe izradili odgovarajuće preporuke.

Članak 9.

Ovaj Protokol stupa na snagu datumom njegova potpisivanja i vrijedit će do 31. prosinca 1992. godine, ali će se njegove postavke i dalje primjenjivati na ugovore sklopljene u okviru ovog Protokola, a koji nisu realizirani na dan 31. prosinca 1992. godine, dok obje strane sasvim ne izvrše svoje obveze prema tim ugovorima.

Sastavljeno u Moskvi, 6. kolovoza 1992. godine, u dva originalna primjerka na hrvatskom i na ruskom jeziku svaki, pri čemu oba teksta imaju jednaku vrijednost.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Prilog 3.

Uz Protokol od 6. kolovoza 1992. godine

LISTA ROBA KOJE SE PREDLAŽU ZA IZVOZ IZ REPUBLIKE HRVATSKE U RUSKU FEDERACIJU NA RAČUN DEVIZNIH SREDSTAVA RUSKIH PODUZEĆA U 1992. GODINI

Ukupno: 130 mil. USD

od toga: Deterđenti Kozmetika Sportska obuća i odjeća Lijekovi Kućanski aparati (frilideri, elektro štednjaci, bojleri mali kućanski aparati) Tekstilna konfekcija (hlaće, odijela; ogrtači, kostimi, Dječja hrana Cigarete i cigaretni papir Pamućna trikotaža Linoelum PVC folija Umjetne kože Bomboni, keksi, čokolada Medicinski instrumenti Sredstva za zaštitu bilja Dijelovi za plinske turbine Linije alatnih strojeva Alatni strojevi za proizvodnju dijelova za kamione Strojevi za ubrizgavanje plastičnih masa Telefonske centrale Investicijski gradevinski radovi Turističke usluge.

Članak 3.

Za provođenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji i Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije zadužuje se Ministarstvo turizma i trgovine Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova uredba stupa na šnagu danom objave u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori«

Klasa:303-03/92-O1/12
Urbroj : 5030114-92-7
Zagreb, 1. listopada 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.