Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 5/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 5/1995

Zagreb, 23. siječnja 1995.

55

Odluka o potvrđivanju izbora podžupana Županije Vukovarsko-Srijemske

56

Uredba o minimalnoj plaći

57

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu

58

Odluka o dopuni Odluke o prestanku važenja Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske, te o načinu i vremenu preračunavanja iznosa izraženih u hrvatskim dinarima u kune i lipe

59

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Valpovo

60

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. VI. Brežni kotar od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

61

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Pula od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

62

Pravilnik o vrstama radijskih postaja, koje mogu upotrebljavati stranci, strane pravne osobe i diplomatska zastupstva

63

Pravilnik o željezničkim stabilnim postrojenjima

64

Naredba o izmjenama Naredbe o visini naknade za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske

65

Odluka o izboru dopredsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske

66

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-46/1992. od 11. siječnja 1995.