Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 42/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 42/1990

Zagreb, 10. listopada 1990.

798

Zakon o javnim cestama

799

Zakon o hrvatskim željeznicama

800

Zakon o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća

801

Zakon o osnivanju javnog poduzeća INA - Industrija nafte

802

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu Republike Hrvatske za razvoj

803

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti plovidbe na moru i unutrašnjim vodama

804

Zakon o izmjenama Zakona o obveznom udruživanju dijela sredstava društvene reprodukcije od 1. lipnja 1986. do 31. svibnja 1991. godine za realizaciju programa razvoja agroindustrijskog kompleksa Republike Hrvatske

805

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

806

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja

807

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Hrvatske

808

Odluka o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u organima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Budžetu Republike Hrvatske