GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 63/1997

20.lipnja 1997.

980

Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle broj: 01-051-97-13-4-2/1

981

Odluka o dodjeli odlikovanja Redom hrvatskog pletera broj: 01-051-97-16-6/1

982

Uredba o dopuni Uredbe o Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama

983

Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka

984

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju eksploatacijskog polja mineralne sirovine "Srednja Rijeka" Donji Miklouš, u k.o. Miklošu

985

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju i formiranje eksploatacijskog polja na k.č. broj 356/288, upisanoj u z.k.ul. broj 995, u k.o. Kunj

986

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

987

Pregled izdanih jamstava u 1997. godini

988

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za obavljanje malog ribolova

989

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova mrežama stajačicama

990

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom

991

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru

992

Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima

993

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-404/1996 od 4. lipnja 1997.