GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 165/1998

29. prosinca 1998.

2029

Uredba o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji

2030

Uredba o utvrđivanju položaja i zvanja službenika i poslova radnih mjesta namještenika u ustanovama zaštite prirode i okoliša i razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razrede

2031

Odluka o imenovanju medicinskih vještaka

2032

Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Nacionalni park Plitvička jezera za prodaju određenih nekretnina - objekata sa pripadajućom opremom

2033

Pravilnik o primjeni Računskog plana proračuna

2034

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

2035

Naredba o dopuni Naredbe o izdavanju suglasnosti za osnivanje privatne prakse

2036

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka

2037

Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1999. godinu

2038

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1999. godinu

2039

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

2040

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja i naplaćivanja lijekova

2041

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna