GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 18/1997

28. listopada 1997.

120

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. i 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

121

Zakon o potvrđivanju Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima

122

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

123

Uredba o potvrđivanju Ugovora o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije

124

Odluka o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom cestovnom prijevoz

125

Objava stupanja na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja