GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 57/1998

21. travnja 1998.

697

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 1998. godini

698

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbe o naukovanju

699

Pravilnik o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini

700

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

701

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o troškovima u postupku bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

702

Uputa za obračunavanje i plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1998. godini

703

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-414/1996 od 6. travnja 1998.

704

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-261/1996 od 6. travnja 1998.

705

Ispravak rješenja i izdvojenog mišljenja predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske Jadranka Crnića