Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 108/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 108/1995

Zagreb, 28. prosinca 1995.

1777

Zakon o morskim lukama

1778

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

1779

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost

1780

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Hrvatskoj Kreditnoj Banci za obnovu

1781

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju

1782

Zakon o izmjenama osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske

1783

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o utvrđivanju katastarskog prihoda

1784

Zakon o izmjeni zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu

1785

Zakon o izmjeni zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

1786

Odluka o imenovanju generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj sa sjedištem u Berlinu

1787

Odluka o imenovanju generalnog konzula Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici sa sjedištem u Milanu.

1788

Rješenje o odobrenju carinskog kontingenta za uvoz sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala koji se rabe pri proizvodnji roba za izvoz u 1996. godini

1789

Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I grupe

1790

Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprečavanja širenja isteklih ulja u lukama

1791

Odluka o izmjenama i dopunama statuta hrvatske gospodarske komore

1792

Odluka o stopi i osnovici za obračunavanje doprinosa hrvatskoj gospodarskoj komori u 1996.

1793

Odluka o obveznicima, osnovici i stopi doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj obrtničkoj komori za 1996. godinu