GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 21/1996

14. ožujka 1996.

392

Zakon o privatizaciji

393

Odluka o prestanku važenja Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

394

Odluka o razrješenju Dubravka Muca dužnosti državnog pravobranitelja Županije Karlovačke

395

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

396

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića

397

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića

398

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

399

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu

400

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda