GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 59/1996

17. srpnja 1996.

1182

Zakon o zapošljavanju

1183

Zakon o zaštiti na radu

1184

Zakon o inspekciji rada

1185

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave

1186

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (pročišćeni tekst)

1187

Zakon o visokim učilištima (pročišćeni tekst)

1188

Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (pročišćeni tekst)

1189

Ispravak Zakona o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva

1190

Ispravak Naputka o sastavljanju financijskog izvješća proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj