GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 86/1998

19. lipnja 1998.

1163

Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora

1164

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o razminiranju

1165

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu

1166

Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i financijskoj potpori udrugama iz sredstava državnog proračuna

1167

Odluka o razrješenju i izboru članka Odbora za pravosuđe, izbor i imenovanja Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora

1168

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja naknade dijela cijene diesel goriva pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju gospodarski ribolov na moru

1169

Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za smještaj i liječenje neubrojivih osoba

1170

Obrazac obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi

1171

Obrazac obrazloženja prisilnog smještaja osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskoj ustanovi

1172

Pravilnik o načinu osnivanja i rada tehničkih odbora

1173

Ispravak Naredbe o homologaciji zamjenskih sklopova kočnih obloga za motorna vozila i njihove prikolice

1174

Ispravak Naredbe o homologaciji motornih vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

1175

Ispravak Naredbe o homologaciji vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

1176

Ispravak Naredbe o homologaciji motornih vozila s najmanje četiri kotača u pogledu emisije buke