Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 82/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 82/1992

Zagreb, 1. prosinca 1992.

2123

Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske

2124

Odluka o imenovanju tri člana Odbora za obnovu Dubrovnika

2125

Odluka o izboru člana Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina

2126

Odluka o izboru dva člana Odbora za predstavke i pritužbe

2127

Odluka o imenovanju i razrješenju članova Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava

2128

Odluka o izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

2129

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Sisku

2130

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Šibeniku

2131

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Podravskoj Slatini

2132

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Rabu

2133

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Sisku

2134

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Osijeku

2135

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Vukovaru

2136

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Splitu

2137

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog privrednog suda u Splitu

2138

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Koprivnici

2139

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Opatiji

2140

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Podravskoj Slatini

2141

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Puli

2142

Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda u Slavonskom Brodu

2143

Odluka o razješenju vršitelja dužnosti predsjednika Općinskog suda u Rabu

2144

Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda u Sinju

2145

Odluka o imenovanju zamjenika javnog tužitelja Republike Hrvatske

2146

Odluka o imenovanju zamjenika javnog tužitelja Republike Hrvatske

2147

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu Osijek

2148

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu Rijeka

2149

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu Zagreb

2150

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Ludbreg

2151

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Rijeka

2152

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Pula

2153

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Pula

2154

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu Požega

2155

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu Split

2156

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Split

2157

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Zagreb

2158

Ukaz

2159

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnikaka o izdavanju licence za obavljanje međunadnog cestovnog prijevoza

2160

Rješenje

2161

Rješenje

2162

Rebalans Financijskog plana Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1992. godinu

2163

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu dijela sredstava s prolaznih žiro-računa ispostava, u korist redovnog žiro-računa Direkcije Republičkog fonda

2164

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvog, osiguranja

2165

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini

2166

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini

2167

Odluka o izmjenama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

2168

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine plaće zdravstvenih radnika pripravnika i specijalizanata u organizacijama zdravstva

2169

Odluka o izmjeni Odluke o obliku i sadržaju recepta za propisivanje lijekova

2170

Sporazum

2171

Odluka o imenovanju predsjednika Izborne komisije Republike Hrvatske

2172

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-215/1992 od 26. listopada 1992. godine

2173

Ispravak Zakona o građenju