Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 106/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 106/1993

Zagreb, 25. studenoga 1993.

2028

Odluka o proglašenju Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske

2029

Zakon o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina

2030

Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe

2031

Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske

2032

Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske

2033

Zakon o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

2034

Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska

2035

Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

2036

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske

2037

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna