Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 58/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 58/1993

Zagreb, 18. lipnja 1993.

1159

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

1160

Zakon o mjernim jedinicama

1161

Zakon o zaštiti od požara

1162

Zakon o vatrogastvu

1163

Zakon o izmjenama Zakona o poduzećima

1164

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu

1165

Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika

1166

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

1167

Zakon o izmjenama zakona koji sadrže nazivlje javno tužilaštvo

1168

Zakon o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini

1169

Uredba o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske

1170

Uredba o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine

1171

Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada

1172

Uredba o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

1173

Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za javne ceste

1174

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-334/1992. od 26. svibnja 1993.

1175

Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj