GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 25/1995

14. travnja 1995.


533

Odluku o razrješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Francuskoj

534

Odluku o razrješenju dužnosti konzula, šefa Konzulata Republike Hrvatske u Zurichu, Švicarska konfederacija

535

Odluka o imenovanju za konzula, šefa Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj konfederaciji, sa sjedištem u Zurichu.

536

Odluka o odlikovanju Ordenom Danice Hrvatske

537

Zakon o porezu na dohodak (pročišćeni tekst)

538

Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova prijevoza u domaćem organiziranom turističkom prometu

539

Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova prijevoza u stranom organiziranom turističkom prometu

540

Odluku o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata Narodne banke Hrvatske

541

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa

542

Statut Hrvatske Odvjetničke Komore