Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 72/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 72/1992

Zagreb, 30. listopada 1992.

1906

Ukaz

1907

Ukaz

1908

Ukaz

1909

Ukaz

1910

Ukaz

1911

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Vrhovnog državnog vijeća Republike Hrvatske

1912

Odluka o imenovanju članova Vijeća narodne obrane Republike Hrvatske

1913

Odluka o imenovanju članova Predsjedničkog vijeća

1914

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske

1915

Odluka o imenovanju zamjenika ministra turizma i trgovine

1916

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

1917

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra vanjskih poslova

1918

Uredba o prijavljivanju imovine koju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj imaju u republikama bivše SFRJ

1919

Uredba o odredivanju ratom ugroženih područja

1920

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

1921

Odluka o utvrđivanju plače predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministara, drugih članova Vlade te dužnosnika koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske

1922

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka "Risnjak"

1923

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1924

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1925

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1926

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje durogočnih vrijednosnih papira

1927

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-169/1991. od 7. listopada 1992.

1928

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za studeni 1992. godine

1929

Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajući indeks promjene vrijednosti HRD prema DEM na dan 24. listopada 1992. godine