Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 73/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 73/1993

Zagreb, 30. srpnja 1993.

1503

Uredba o najnižoj osnovnoj i minimalnoj plaći

1504

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1505

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

1506

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi

1507

Uredba o izmjenama Uredbe o izdacima za službena putovanja u inozemstvo, koji se korisnicima državnoga proračuna priznaju u materijalne troškove

1508

Odluka o alokaciji raspoloživih sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove

1509

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnoga telefonskog optičkoga kabela na dionici Bjelovar - Đurđevac

1510

Odluka o suglasnosti na iznos radijske i televizijske pretplate

1511

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Državne komisije za UNPROFOR

1512

Rješenje

1513

Rješenje

1514

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

1515

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

1516

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole

1517

Naredba o visini troškova postupka priznavanja novostvorene sorte odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja

1518

Uputa o provođenju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na plaće

1519

Indeks porasta cijena na malo u srpnju 1993. godine