GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 22/1994

Zagreb, 23. ožujka 1994.

356
Odluka o dodjeli Ordena kneza Trpimira 
357
Odluka o pohvali za doprinos obnavljanju i uređenju zgrade Veleposlanstva Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama
358
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Holbaeku, Kraljevina Danska 
359
Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Aarhusu, Kraljevina Danska 
360
Odluka o stavljanju izvan snage Ukaza o imenovanju počasnog generalnog konzula RepubIike Hrvatske u Holbaeku, Kraljevina Danska 
361
Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Holbaeku, Kraljevina Danska 
362
Odluka o postavljanju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
363
Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
364
Uredba o visini stope zatezne kamate 
365
Uredba o posebnom porezu na kamate 
366
Uredba o visini kamata na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku
367
Uredba o dopuni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
368
Uredba o izmjeni Uredbe o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu 
369
Uredba o izmjeni Uredbe o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Libijske Arapske Džamahirije 
370
Uredba o prestanku važenja Uredbe o evidencijskoj pristojbi pri prijenosu neotplaćenih dionica
371
Odluka o kamatnoj stopi na dospjelu neplaćenu carinu i druge uvozne pristojbe
372
Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1994. godine 
373
Odluka o zaštitnim cijenama suncokreta i soje roda 1994. godine
374
Odluka o zaštitnoj cijeni sirovog duhana roda 1994. godine 
375
Odluka o izmjeni Odluke o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1994. godine 
376
Odluka o otvaranju sezonskog zračnog graničnog prijelaza za međunarodni promet u zračnoj luci "Brać"
377
Odluka o dopunama Odluke o kriterijima i planu uvođenja doplatnih maraka 
378
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova
379
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb
380
Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb
381
Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb 
382
Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Kliničke bolnice Split
383
Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Kliničke bolnice Split
384
Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Kliničke bolnice "Merkur" Zagreb
385
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Kliničke bolnice "Merkur" Zagreb
386
Pravilnik o kriterijima za primanje na pripravnički staž zdravstvenih djelatnika 
387
Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvakske papkara i proizvoda podrijetlom od papkara 
388
Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene
389
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-III-89/1993. od 23. veljače 1994.
390
Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-II-67/1994. od  9. ožujka 1994.
391
Odluku o osnovici i stopi doprinosa Savezu udruženja hrvatskih obrtnika za 1994. godinu
392
Izvod iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, savezima udruženja obrtnika u regijama i Savezu udruženja hrvatskih obrtnika odnosno Hrvatskoj obrtničkoj komori kao pravnom sljedniku Saveza za 1994. godinu
393
Ispravak Zakona o lovu
394
Ispravak Odluke o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Stockholmu