Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 38/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 39/1995


9. lipnja 1995

759

Zakon o izmjeni Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske

760

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica

761

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu

762

Odluka o razrješenju člana i izboru dvaju članova Odbora za ljudska prava i prava etnièkih i nacionalnih zajednica ili manjina

763

Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i dopredsjednika Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež

764

Odluka o razrješenju dopredsjednika i člana te izboru predsjednika, dopredsjednika i člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo

765

Odluku o razrješenju i izboru člana Odbora za pomorstvo, promet i veze

766

Odluku o razrješenju člana Odbora za mirnu reintegraciju hrvatskih okupiranih područja

767

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Šibenik

768

Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Šibenik

769

Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zadar

770

Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Slavonski Brod

771

Odluka o razrješenju dužnosti općinskog državnog odvjetnika u Opæinskom državnom odvjetništvu Ogulin

772

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb

773

Odluka o oznakama činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske

774

Odluka o razrješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Alžir

775

Odluka o imenovanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici, sa Pretoriji

776

Odluka o izmjeni Odluke o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu 1995. godini

777

Odluka o izmjeni Odluke o povećanju vrijednosti koeficijenata platnih razreda za pojedine službe

778

Odluka o ponavljanju izbora za Općinsko vijeće Općine Tordinci

779

Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Orahovica

780

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mediteranskog akcionog plana u Splitu

781

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za 1995 / 96. školsku knjigu

782

Pravilnik o načinu oglašanja rada zdravstvenih djelatnika privatne prakse

783

Naredba o izdavanju suglasnosti za osnivanje privatne prakse