GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 92/1996

30. listopada 1996.

1600

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

1601

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

1602

Odluka o odlikovanju Aloisa Mocka, vicekancelara

1603

Odluka o odlikovanju Joška Ševe Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

1604

Rješenje o razrješenju dr. Ilije Škrinjarića položaja pomoćnika ministra znanosti i tehnologije

1605

Rješenje o imenovanju prof. dr. Ivice Mandića pomoćnikom ministra znanosti i tehnologije

1606

Rješenje o imenovanju Željke Bartulović savjetnicom potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

1607

Pravilnik o proračunskom nadzoru i unutarnjem nadzoru

1608

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja obnove i područnog razvitka Republike Hrvatske

1609

Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

1610

Naputak za subvenciranje programa organiziranog odmora umirovljenika

1611

Odluka o izmjeni Odluke o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti

1612

Pravilnik o načinu i postupku kontrole obavljanja platnog prometa kod ovlaštenih organizacija za obavljanje platnog prometa

1613

Odluka o registraciji kreditnih poslova sa inozemstvom

1614

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-840/1995. od 23. listopada 1996.