Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 40/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 40/1991

Zagreb, 9. kolovoza 1991.

1104

Odluka o dodatnom porezu na naftne derivate

1105

Odluka o visini naknade za javne ceste

1106

Odluka o prestanku važenja Odluke o posebnom dodatku na maloprodajne cijene naftnih derivata

1107

Odluka o smanjenju stopa osnovnog poreza na promet određenih proizvoda

1108

Odluka o utvrđivanju blagajničkog maksimuma gotovog novca kod banaka, drugih financijskih organizacija i drugih pravnih osoba

1109

Odluka o izmjenama Odluke o posebnim naknadama za korištenje naftne luke i naftovoda

1110

Odluka o određivanju ministarstava u kojima se imenuje zamjenik ministra

1111

Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi

1112

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama

1113

Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju te napredovanju učitelja i stručnih suradnika u stjecanju zvanja u osnovnim školama

1114

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji koji se bave ispitivanjem kvalitete voda

1115

Odluka o uskladivanju mirovina od 1. lipnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1116

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1991.

1117

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1991.

1118

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1991.

1119

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1991.

1120

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1991.

1121

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata