Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 25/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 25/1993

Zagreb, 31. ožujka 1993.

435

Ukaz o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu

436

Ukaz o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu

437

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

438

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o neposrednim porezima

439

Ukaz o proglašenju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj

440

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

441

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

442

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o športu

443

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima

444

Uputa o provođenju dijela Sporazuma koji se odnosi na plaće

445

Uputa o provođenju dijela Sporazuma koji se odnosi na ostala materijalna prava radnika

446

Indeks porasta cijena na malo