Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 90/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 90/1995

Zagreb, 7. studenoga 1995.

1423

Uredba o održavanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

1424

Odluka o koncesiji prava lova na lovištima u vlasništvu države

1425

Odluka o koncesiji prava lova na lovištima u vlasništvu države

1426

Odluka o davanju državnih lovišta u zakup

1427

Odluka o davanju državnih lovišta u zakup

1428

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lovišta u vlasništvu države

1429

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

1430

Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Pučišćima na uporabu općini Pučišća

1431

Odluka o davanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u Supetru u posjed Ministarstvu financija

1432

Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Milni na uporabu općini Milna

1433

Rješenje o razrješenju dr. Jakova Gele ravnatelja Državnog zavoda za statistiku

1434

Rješenje o razrješenju mr. Ivana Rusana položaja ravnatelja Hrvatske informacijsko dokumentacijske referalne agencije

1435

Rješenje o imenovanju mr. Ivana Rusana ravnatelja Državnog zavoda za statistiku

1436

Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje stabilnih instalacija za dojavu, gašenje i sprečavanje nastajanja i širenja požara

1437

Dopuna popisa pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata

1438

Ispravak popisa pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata