Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 17/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 17/1990

Zagreb, 28. travnja 1990.

307

Zakon o proglašenju Zakona o zaštiti od buke

308

Zakon o proglašenju Zakona o financiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske

309

Odluka o izmjeni Odluke o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za djelomično ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na području općine Dubrovnik izazvanih potresom 15. travnja 1979. godine

310

Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

311

Pravlnik o načinu prijavljivanja za pravosudni ispit i o sastavu i načinu rada Ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita

312

Pravlnik o sastavu i načinu rada Natječajne komisije za popunjavanje slobodnih radnih mjesta pripravnika u pravosudnim organima

313

Pravlnik o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencija prema Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodičakog rata

314

Pravlnik o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema Zakonu o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida

315

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidenaje prema Zakonu o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata

316

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-63/1989 od 8. ožujka 1990.

317

Rješenje o razrješenjima i imenovanjima u izbornim komisijama za izbor zastupnika u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

318

Rješenje o imenovanju Izborne komisije u izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor SR Hrvatske Gradske zajednice općina Zagreb II

319

Statut Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske (pročišćeni tekst)

320

Odluka o konačnom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989. godine

321

Odluka o konačnom graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989. godine

322

Odluka o konačnom usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989. godine

323

Odluka o konačnom usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1989. godine

324

Odluka o konačnom usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989. godine

325

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine u skladu odredaba člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

326

Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u 1990. godini

327

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1990.

328

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

329

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa

330

Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na porodičnu mirovinu

331

Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu

332

Odluka o osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i uplatu doprinosa za to osiguranje

333

Odluka o osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje

334

Odluka o visini stope doprinosa za zdravstveno osiguranje u 1990. godini

335

Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

336

Podaci o prosječno mejsečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatke za razdoblje 1. prosinca 1989. do 28. veljače 1990. godine

337

Ispravak Odluke o konačnom graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989. godine

338

Ispravak Odluke o konačnoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1989.