Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 32/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 32/1991

Zagreb, 26. lipnja 1991.

882

Odluka o priznanju Republike Slovenije kao suverene i samostalne države

883

Odluka o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske

884

Odluka o cijeni i tarifnim stavovima za prodaju električne energije

885

Pravilnik o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

886

Pravilnik o izmjenama i dopunaina Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

887

Pravilnik o ovlastima, dužnostima i sastavu liječničkih komisija

888

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o indikacijama, standardima i rokovima trajanja za proteze, ortopedska i druga pomagala

889

Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu

890

Odluka o utvrđivanju visine naknade za dežurstvo i stalnu pripravnost

891

Odluka o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

892

Odluka o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. godini

893

Odluka o načinu korištenja zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranika s ugroženih područja Republike Hrvatske, te odobrenju troškova na teret udruženih sredstava

894

Odluka o dopuni Odluke o primjeni Samoupravnog sporazuma o jedinstvenoj nomenklaturi usluga, te okvirnim standardima i normativima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

895

Odluka o preuzimanju i prijenosu sredstava, prava i obveza

896

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

897

Ispravak Odluke o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja za 1991. godinu