Zakoni i propisi - Pravni savjeti 49 20.06.1996 Zakon o carinskoj tarifi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI

Proglašavam Zakon o carinskoj tarifi, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 7. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1131/1
Zagreb, 11. lipnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON O CARINSKOJ TARIFI

Članak 1.

Ovim Zakonom i Carinskom tarifom, koja je njegov sastavni dio, uređuje se:

1) sustav nazivlja i nazivi robe koja se uvozi, unosi ili prima na carinsko područje Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: uvoze), odnosno izvozi, iznosi ili šalje s carinskog područja Republike Hrvatske (u daljem tekstu: izvoze), raspoređeni po odsjecima i poglavljima Carinske tarife;

2) sustav brojčanog označavanja robe (tarifni brojevi i tarifne oznake) u Carinskoj tarifi,

3) pravila o raspoređivanju pojedine robe u odsjeke i poglavlja, odnosno tarifne brojeve i podbrojeve te tarifne stavke Carinske tarife,

4) carinska stopa koja se primjenjuje na vrijednost uvezene robe (ad valorem), a pri uvozu poljoprivrednih i osnovnih prehrambenih proizvoda i svota carine koja se plaća pri uvozu odgovarajuće količinske jedinice robe.

Sustav nazivlja i brojčanog označavanja te pravila o raspoređivanju pojedine robe u Carinskoj tarifi izrađeni su u skladu s Međunarodnom konvencijom o usklađenom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe.

Članak 2.

Svota carine koja se plaća pri uvozu određene robe utvrđuje se primjenom carinske stope propisane Carinskom tarifom na carinsku osnovicu uvezene robe.

Iznimno, za robu koja je u Carinskoj tarifi obilježena oznakom "P", na svotu se carine iz stavka 1. ovoga članka pribraja svota carine prema količinskoj jedinici robe propisana Carinskom tarifom (Dodatak A), obračunata na količinu robe koja se uvozi.

Članak 3.

Za robu podrijetlom iz država s kojima Republika Hrvatska ima zaključen ugovor o primjeni klauzule najvećega povlaštenja ili koje tu klauzulu primjenjuju na robu hrvatskoga podrijetla plaća se carina propisana Carinskom tarifom (članak 2).

Za robu koja se na carinsko područje Republike Hrvatske uvozi iz država koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovoga članka, umjesto carinske stope propisane Carinskom tarifom (članak 2. stavak 1.), primjenjuje se stopa 75%.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske može mijenjati odnosno dopunjavati sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe u Carinskoj tarifi ako se time ne mijenja visina carine koja se plaća pri uvozu pojedine robe.

Članak 5.

Radi izvršenja obveza preuzetih u okviru Svjetske trgovinske organizacije i drugih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske može za određenu robu propisati nižu carinsku stopu ili svotu carine koja se plaća prema količinskoj jedinici robe od carinske stope, odnosno svote prema količinskoj jedinici utvrđenoj u Carinskoj tarifi.

Članak 6.

Za uvoz robe koja se u Republici Hrvatskoj ne proizvodi ili se ne proizvodi u količini dovoljnoj za podmirivanje potreba industrije ili stanovništva, odnosno nastane li tijekom godine potreba za uvozom određene robe radi poremećaja u domaćoj proizvodnji, Vlada Republike Hrvatske može propisati niže carinske stope od stopa utvrđenih u Carinskoj tarifi ili primjenu carinske stope slobodno, o čemu podnosi izvješće Saboru Republike Hrvatske.

Članak 7.

Vlada Republike Hrvatske može, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, usklađenim s Ministarstvom gospodarstva, a ovisno o promjenama cijena na svjetskom i domaćem tržištu te sezonskim utjecajima, mijenjati svotu carine koja se plaća prema količinskoj jedinici robe, za robe označene oznakom "P" u Dodatku A.

Članak 8.

Za uvoz opreme, uređaja, aparata i vozila i njihovih dijelova, u koje su ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske može donijeti propis o nižoj carinskoj stopi od stope propisane u Carinskoj tarifi.

Propisom iz stavka 1. ovoga članka, na prijedlog Ministarstva financija, Vlada Republike Hrvatske utvrdit će mjerila i način za ostvarivanje niže carinske stope.

Članak 9.

Na zahtjev carinskog obveznika mogu se u tarifni stavak gotovog proizvoda pojednostavljeno rasporediti sljedeći proizvodi:

1. nesastavljeni proizvodi ili proizvodi u rastavljenom stanju, čiji se dijelovi uvoze postupno;

2. proizvodi koji se privremeno uvoze radi ugradnje ili oplemenjivanja;

3. dijelovi instrumenata, aparata, uređaja, strojeva, vozila i drugih proizvoda iz odsjeka XVI, XVII. i XVIII. Carinske tarife, koji se bez dorade ili obrade mogu ugraditi u gotovi proizvod, a uvoze se:

a) radi tekućeg ili investicijskog održavanja proizvoda,

b) zajedno s gotovim proizvodima kao njihovi rezervni dijelovi ako cijena tih dijelova ne premašuje 7% od carinske osnovice gotovih proizvoda i dijelova,

c) za izradu gotovih proizvoda ako ukupna vrijednost uvezenih dijelova ne premašuje 50% od prodajne cijene gotovog proizvoda te

d) za zamjenu dotrajalih ili pokvarenih dijelova za koje se ne plaća njihova protuvrijednost, i to u garantnom roku;

4. laboratorijske kemikalije i reagensi u pakovini od 2,50 kg neto-mase ukupno mogu se rasporediti u tarifnu oznaku 3822.00.

Roba se može pojednostavljeno rasporediti prema odredbama točke 3. podtočke a), b) i c) i točke 4. stavka 1. ovoga članka ako se dijelovi proizvoda odnosno laboratorijske kemikalije i reagensi koji se uvoze ili izvoze, prema pravilima o razvrstavanju robe u Carinskoj tarifi, raspoređuju najmanje u tri različita tarifna stavka.

Prema točkama 3. i 4. stavka 1. ovoga članka, ne mogu se pojednostavljeno rasporediti:

a) alati iz poglavlja 82. Carinske tarife,

b) ručni alati iz tarifnih brojeva 84.67 i 85.08 Carinske tarife te

c) laboratorijske kemikalije i reagensi za čiji je uvoz ili izvoz potrebno posebno odobrenje ili drugi odgovarajući akt.

Na dijelove carinjene prema točkama 1. i 3. stavka 1. ovoga članka primjenjuje se carinska stopa propisana u Carinskoj tarifi za gotov proizvod.

Ovlašćuje se ravnatelj Carinske uprave da potanko uredi postupak pojednostavljenoga raspoređivanja robe koja se uvozi i carini u skladu s odredbama ovoga članka te postupak pojednostavljenoga carinjenja robe koja se izvozi.

Članak 10.

Osniva se Komisija za carinsku tarifu kao stručno tijelo u okviru Ministarstva financija koja daje mišljenje o:

- usklađivanju sustava nazivlja i brojčanog označavanja robe u hrvatskom carinskom sustavu s obvezama preuzetim prihvaćanjem Međunarodne konvencije o usklađenom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe,

- usklađivanju sustava nazivlja i brojčanog označavanja robe u Carinskoj tarifi s posebnostima hrvatskoga carinskoga sustava, potrebama uređivanja odnosa na području trgovine, deviznoga sustava i slično,

- nacrtima propisa i naputaka ministra financija glede raspoređivanja robe u Carinskoj tarifi.

U Komisiju za carinsku tarifu članove imenuju Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Ministarstvo turizma, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo vanjskih poslova, Državna uprava za zaštitu okoliša, Državni zavod za statistiku, Carinska uprava, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.

Ministar financija uređuje način imenovanja članova, djelokrug i način rada Komisije za carinsku tarifu te obavljanje stručnih i drugih poslova za njezine potrebe.

Članak 11.

Ministar financija, na prijedlog ravnatelja Carinske uprave, nakon pribavljenog mišljenja od Komisije za carinsku tarifu, propisuje potanka pravila o raspoređivanju robe u Carinskoj tarifi.

Objašnjenja u svezi s raspoređivanjem robe u Carinskoj tarifi daje Carinska uprava.

Članak 12.

Podzakonski propisi koji se donose na temelju ovlasti iz ovoga Zakona bit će doneseni u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Do dana stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju propisi na temelju ovlasti iz zakona koji prestaju važiti danom početka primjene ovoga Zakona.

Članak 13.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Zakon o carinskoj tarifi ("Narodne novine", br. 53B/91. i 25/92.),

2. Zakon o zaštitnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine", br. 36/95.) te

3. članak 35. i članak 55. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91., 64/91., 33/92., 106/93. i 92/94.).

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1996. godine.

Klasa: 413-01/96-01/02
Zagreb, 7. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

CARINSKA TARIFA

OPĆA PRAVILA ZA PRIMJENU HARMONIZIRANOG SUSTAVA

Proizvodi će se u nomenklaturi carinske tarife razvrstavati prema ovim općim pravilima:

1. Nazivi odsjeka, poglavlja i potpoglavlja dani su samo radi lakšeg snalaženja pri razvrstavanju. Proizvodi se razvrstavaju prema nazivima tarifnih brojeva, napomenama uz odgovarajuće odsjeke i poglavlja, kao i prema sljedećim pravilima ako ona nisu u suprotnosti sa sadržajem tarifnih brojeva i napomena uz odsjeke i poglavlja.

2. a) Kao proizvod koji je naveden ili obuhvaćen u nazivu nekog tarifnog broja smatra se i taj proizvod iako je nepotpun ili nedovršen pod uvjetom da pri carinjenju ima bitna svojstva potpunog ili dovršenog proizvoda. Tarifni broj također obuhvaća taj proizvod potpun ili dovršen (ili proizvod koji se razvrstava kao potpun ili dovršen primjenom ovog pravila) ako se carini nesastavljen ili u rastavljenom stanju.

b) Pod materijalom ili tvari iz naziva tarifnog broja razumijeva se takav materijal ili tvar u čistom stanju ili kombinirana odnosno pomiješana s drugim materijalom, odnosno tvari. Pod proizvodom od određenog materijala ili tvari podrazumijeva se i taj proizvod izrađen u cjelini ili djelomično od istog materijala ili tvari. Proizvodi koji se sastoje od dva ili više materijala ili tvari razvrstavaju se primjenom općeg pravila 3.

3. Proizvodi koji bi se primjenom pravila 2.b) ili zbog drugih razloga, na prvi pogled mogli razvrstati u dva ili više tarifnih brojeva, razvrstavaju se na ovaj način:

a) Tarifni broj koji ima najkonkretniji ili najbliži naziv proizvoda ima prednost u odnosu na tarifne brojeve s općenitijim nazivom proizvoda. Međutim, kada se nazivi dva ili više tarifnih brojeva odnose samo na dio materijala ili tvari sadržanih u miješanim ili sastavljenim (složenim) proizvodima ili samo na dio komponenti pripremljenih kao set za maloprodaju, nazivi ovih tarifnih brojeva smatrat će se podjednako konkretnim, čak i kada jedan od njih ima kompletniji i precizniji naziv proizvoda.

b) Mješavine, sastavljeni (složeni) proizvodi, koji se sastoje od različitih materijala ili su izrađeni od različitih komponenti, odnosno sastojaka i proizvodi pripremljeni u setovima za maloprodaju, koji se ne mogu razvrstati primjenom pravila 3. a), razvrstat će se kao da se sastoje od materijala ili komponente koja im daje bitan karakter, ako se taj kriterij može primijeniti.

c) Kad se proizvodi ne mogu razvrstati primjenom pravila 3. a) ili 3. b), razvrstat će se u posljednji po redu od onih tarifnih brojeva koje zbog važnosti treba podjednako uzeti u obzir.

4. Proizvodi koji se ne mogu razvrstati primjenom prethodnih pravila, razvrstat će se u odgovarajući tarifni broj predviđen za proizvod koji je tom proizvodu najsličniji.

5. Uz prethodne odredbe, za sljedeće proizvode primjenjivat će se i ova pravila:

a) Futrole za fotografske aparate, glazbene instrumente, puške i pištolje, kutije za šestare, kutije za ogrlice i slične spremnike, posebno oblikovani ili prilagođeni za određeni proizvod ili set proizvoda, pogodni za dugotrajnu uporabu i isporučeni s proizvodima za koje su namijenjeni, razvrstat će se s tim proizvodima, uz uvjet da se obično prodaju s tim proizvodima. Međutim, ovo se pravilo ne primjenjuje na spremnike koji cjelini (proizvodu sa spremnikom) daju bitan karakter,

b) Prema odredbama pravila 5. a) materijali za pakiranje i spremnici za pakiranje (ambalaža) koji se isporučuju s proizvodima u njima, razvrstavaju se zajedno s tim proizvodima ako je uobičajeno da se upotrebljavaju za pakiranje tih proizvoda. Međutim, ova se odredba ne primjenjuje na materijal za pakiranje i spremnike za pakiranje, kada je očigledno da su prikladni za višekratnu uporabu.

6. Proizvodi se razvrstavaju u tarifne podbrojeve u okviru jednog tarifnog broja s pravnog gledišta prema nazivima tih tarifnih podbrojeva i eventualnim napomenama za te tarifne podbrojeve i s nužnim izmjenama, prema prethodnim pravilima, razumijevajući da se tarifni podbrojevi mogu uspoređivati samo na istoj razini raščlanjivanja. U smislu tog pravila primjenjuju se i napomene uz odsjeke i poglavlja, ako to nije drukčije propisano.


ODSJEK I. - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Poglavlje 1: ŽIVE ŽIVOTINJE

Poglavlje 2: MESO I DRUGI JESTIVI KLAONIČNI PROIZVODI

Poglavlje 3: RIBE, LJUSKAVCI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKRALJEŽNJACI

Poglavlje 4: MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI; JAJA PERADI I PTIČJA JAJA; PRIRODNI MED; JESTIVI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, NESPOMENUTI I NEOBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU

Poglavlje 5: PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, NESPOMENUTI I NEOBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU


ODSJEK II. - BILJNI PROIZVODI

Poglavlje 6: ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENJE I SLIČNO; REZANO CVIJEĆE I UKRASNO LIŠĆE

Poglavlje 7: JESTIVO POVRĆE, KORIJENJE I GOMOLJI

Poglavlje 8: JESTIVO VOĆE I KOŠTUNIČAVO (LUPINASTO) VOĆE; KORE AGRUMA, DINJA I LUBENICA

Poglavlje 9: KAVA, ČAJ, MATE-ČAJ I ZAČINI

Poglavlje 10: ŽITARICE

Poglavlje 11: PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB; INULIN; PŠENIČNI GLUTEN

Poglavlje 12: ULJANO SJEMENJE I PLODOVI; RAZNO ZRNJE, SJEMENJE I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LJEKOVITO BILJE; SLAMA I GLOMAZNA STOČNA HRANA (KRMIVA)

Poglavlje 13: ŠELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI

Poglavlje 14: BILJNI MATERIJALI ZA PLETARSTVO; BILJNI PROIZVODI NESPOMENUTI I NEOBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU


ODSJEK III. -MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI I BILJNI VOSKOVI

Poglavlje 15: MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVA RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI I BILJNI VOSKOVI


ODSJEK IV. - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I OCAT; DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA

Poglavlje 16 :PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, LJUSKAVACA, MEKUŠACA ILI DRUGIH VODENIH BESKRALJEŽNJAKA

Poglavlje 17: ŠEĆER I PROIZVODI OD ŠEĆERA

Poglavlje 18: KAKAO I PROIZVODI OD KAKAA

Poglavlje 19: PROIZVODI NA OSNOVI ŽITARICA, BRAŠNA, ŠKROBA ILI MLIJEKA; SLASTIČARSKI PROIZVOD

Poglavlje 20: PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, KOŠTUNIČAVOG (LUPINASTOG) VOĆA I OSTALIH DIJELOVA BILJAK

Poglavlje 21: RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI

Poglavlje 22: PIĆA, ALKOHOLI I OCAT

Poglavlje 23: OSTACI I OTPACI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA ŽIVOTINJSKA HRANA

Poglavlje 24: DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA


ODSJEK V. - MINERALNI PROIZVODI

Poglavlje 25: SOL; SUMPOR; ZEMLJA I KAMEN; SADRA, VAPNO I CEMENT

Poglavlje 26: RUDE, TROSKE I PEPELI

Poglavlje 27: MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENSKE TVARI; MINERALNI VOSKOVI


ODSJEK VI. - PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ILI SRODNIH INDUSTRIJA

Poglavlje 28: ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKI I ANORGANSKI SPOJEVI PLEMENITIH KOVINA, KOVINA RIJETKIH ZEMALJA, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA I IZOTOPA

Poglavlje 29: ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI

Poglavlje 30: FARMACEUTSKI PROIZVODI

Poglavlje 31: GNOJIVA

Poglavlje 32: EKSTRAKTI ZA ŠTAVLJENJE ILI BOJENJE; TANINI I NJIHOVI DERIVATI; BOJE, PIGMENTI I DRUGE TVARI ZA BOJENJE; PRIPREMLJENA PREMAZNA SREDSTVA I LAKOVI; KITOVI I DRUGE MASE ZA BRTVLJENJE; TISKARSKE BOJE I CRNILA

Poglavlje 33: ETERIČNA ULJA I REZINOIDI; PARFIMERIJSKI, KOZMETIČK I TOALETNI PROIZVODI

Poglavlje 34: SAPUN, ORGANSKA POVRŠINSKI AKTIVNA SREDSTVA, PREPARATI ZA PRANJE, PREPARATI ZA PODMAZIVANJE, UMJETNI VOSKOVI, PRIPREMLJENI VOSKOVI, PREPARATI ZA POLIRANJE I ČIŠĆENJE, SVIJEĆE I SLIČNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELI

Poglavlje 35: BJELANČEVINASTE TVARI; MODIFICIRANI ŠKROBOVI; LJEPILA; ENZIMI

Poglavlje 36: EKSPLOZIVI; PIROTEHNIČKI PROIZVODI; ŠIBICE; PIROFORNE

Poglavlje 37: PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE I KINEMATOGRAFSKE SVRHE

Poglavlje 38: RAZNI PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE


ODSJEK VII. - PLASTČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA;
KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME

Poglavlje 39: PLASTČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA

Poglavlje 40: KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME


ODSJEK VIII. - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA S DLAKOM ILI BEZ DLAKE, ŠTAVLJENA KOŽA, KRZNA, PROIZVODI OD NJIH; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČ;NE TORBE I SLIČNI SPREMNICI; PROIZVODI OD Ž;IVOTINJSKIHCRIJEVA (OSIM OD DUDOVOG SVILCA)

Poglavlje 41: SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA S DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA

Poglavlje 42: PROIZVODI OD KOŽE; SEDRLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI SPREMNICI; PROIZVODI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM OD DUDOVOG SVILCA)

Poglavlje 43: PRIRODNO I UMJETNO KRZNO; PROIZVODI OD KRZNA


ODSJEK IX. - DRVO I DRVNI PROIZVODI; DRVENI UGLJEN; PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA; PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI

Poglavlje 44: DRVO I DRVNI PROIZVODI; DRVENI UGLJEN

Poglavlje 45: PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA

Poglavlje 46: PROIZVODI OD SLAME I ESPARTA I OD OSTALIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI


ODSJEK X. - DRVNA CELULOZA ILI CELULOZA OD OSTALIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIRNI I KARTONSKI OSTACI I OTPACI NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI; PAPIR I KARTON TE PROIZVODI OD PAPIRA I KARTONA

Poglavlje 47: DRVNA CELULOZA ILI CELULOZA OD OSTALIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIRNI I KARTONSKI OSTACI I OTPACI NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI

Poglavlje 48: PAPIR I KARTON; PROIZVODI OD PAPIRNE MASE, PAPIRA ILI OD KARTONA

Poglavlje 49: TISKANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE; RUKOPISI, TIPKANI TEKSTOVI I NACRTI


ODSJEK XI. - TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI

Poglavlje 50: SVILA

Poglavlje 51: VUNA, FINA ILI GRUBA ŽIVOTINJSKA DLAKA; PREĐA I TKANINE OD KONJSKE DLAKE

Poglavlje 52: PAMUK

Poglavlje 53: OSTALA BILJNA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREĐA I TKANINE OD PAPIRNE PREĐE

Poglavlje 54: UMJETNI ILI SINTETSKI FILAMENTI

Poglavlje 55: UMJETNA ILI SINTETSKA VLAKNA, REZANA

Poglavlje 56: VATA, PUST I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREĐA; KONOPI, UŽAD, KONOPCI I KABELI I PROIZVODI OD NJIH

Poglavlje 57: SAGOVI I DRUGI TEKSTILNI PODNI POKRIVAČI

Poglavlje 58: SPECIJALNE TKANINE, TAFTING TKANINE; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMANTERIJA; VEZ

Poglavlje 59: TEKSTILNE TKANINE IMPREGNIRANE, PREMAZANE, PREVUČENE, PREKRIVENE ILI LAMINIRANE; TEKSTILNI PROIZVODI PRIKLADNI ZA TEHNIČKE SVRHE

Poglavlje 60: PLETENI ILI KAČKANI MATERIJALI

Poglavlje 61: ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KAČKANI

Poglavlje 62: ODJEĆA I PRIBOR ZA OSIM, PLETENIH I KAČKANIH PROIZVODA

Poglavlje 63: OSTALI GOTOVI TEKSTILNI PROIZVODI; KOMPLETI; RABLJENA ODJEĆA I RABLJENI TEKSTILNI PROIZVODI; KRPE


ODSJEK XII. - OBUĆA, ŠEŠIRI, KAPE I OSTALA POKRIVALA GLAVE; KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DIJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; UMJETNO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE

Poglavlje 64: OBUĆA, NAZUVCI I SLIČNI PROIZVODI; DIJELOVI TIH PROIZVODA

Poglavlje 65: ŠEŠIRI, KAPE I OSTALA POKRIVALA GLAVE I NJIHOVI DIJELOVI

Poglavlje 66: KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DIJELOVI

Poglavlje 67: PERJE I PAPERJE, PREPARIRANO I PROIZVODI IZRAĐENI OD PERJA I PAPERJA; UMJETNO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE


ODSJEK XIII. - PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I STAKLENI PROIZVODI

Poglavlje 68: PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA I SLIČNIH MATERIJALA

Poglavlje 69: KERAMIČKI PROIZVODI

Poglavlje 70: STAKLO I STAKLENI PROIZVODI


ODSJEK XIV. - PRIRODNI I KULTIVIRANI BISERI, DRAGULJI I POLUDRAGULJI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE DRAGULJARSKIH PREDMETA; KOVANI NOVAC

Poglavlje 71: PRIRODNI I KULTIVIRANI BISERI, DRAGULJI I POLUDRAGULJI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE DRAGULJARSKIH PREDMETA; KOVANI NOVAC


ODSJEK XV. - OBIČNE KOVINE I PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA

Poglavlje 72: ŽELJEZO I ČELIK

Poglavlje 73: PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA

Poglavlje 74: BAKAR I BAKRENI PROIZVODI

Poglavlje 75: BAKAR I BAKRENI PROIZVODI

Poglavlje 76: ALUMINIJ I ALUMINIJSKI PROIZVODI

Poglavlje 78: OLOVO I OLOVNI PROIZVODI

Poglavlje 79: CINK I PROIZVODI OD CINKA

Poglavlje 80: KOSITAR I KOSITRENI PROIZVODI

Poglavlje 81: OSTALE OBIČNE KOVINE; KERMETI; PROIZVODI OD NJIH

Poglavlje 82: ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI, ŽLICE I VILICE, OD OBIČNIH KOVINA; NJIHOVI DIJELOVI OD OBIČNIH KOVINA

Poglavlje 83: RAZNI PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA


ODSJEK XVI. - STROJEVI, APARATI I UREĐAJI; ELEKTROTEHNIČKA OPREMA; NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA I DIJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE

Poglavlje 84: NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, STROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; NJIHOVI DIJELOVI

Poglavlje 85: ELEKTRIČNI STROJEVI I OPREMA I NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE ILI REPRODUKCIJU ZVUKA; TELEVIZIJSKI APARATI ZA SNIMANJE ILI REPRODUKCIJU SLIKE I ZVUKA I DIJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE


ODSJEK XVII. - VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA I POPRATNA PRIJEVOZNA OPREMA

Poglavlje 86: TRAČNIČKA VOZILA I NJIHOVI DIJELOVI; ŽELJEZNIČKI I TRAMVAJSKI KOLOSIJEČNI SKLOPOVI I PRIBOR I NJIHOVI DIJELOVI; MEHANIČKA I ELEKTROMEHANIČKA SIGNALNA OPREMA ZA PROMET SVIH VRSTA

Poglavlje 87: VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH TRAČNIČKIH VOZILA I NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

Poglavlje 88: ZRAKOPLOVI, SVEMIRSKE LETJELICE I NJIHOVI DIJELOVI

Poglavlje 89: BRODOVI, ČAMCI I PLOVEĆE KONSTRUKCIJE


ODSJEK XVIII. - OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI, INSTRUMENTI ZA KONTROLU TOČNOSTI, MEDICINSKI I KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; SATOVI; GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

Poglavlje 90: OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI, INSTRUMENTI ZA KONTROLU TOČNOSTI, MEDICINSKI I KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

Poglavlje 91: SATOVI I NJIHOVI DIJELOVI

Poglavlje 92: GLAZBALA, DIJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE


ODSJEK XIX. - ORUŽJE I STRELJIVO; DIJELOVI I PRIBOR

Poglavlje 93: ORUŽJE I STRELJIVO; DIJELOVI I PRIBOR


ODSJEK XX. - RAZNI PROIZVODI

Poglavlje 94: POKUĆSTVO; OPREMA ZA KREVETE I SLIČNI PROIZVODI, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PUNJENI PROIZVODI; SVJETILJKE I DRUGA SVJETLEĆA TIJELA, NA DRUGOM MJESTU NESPOMENUTA NITI UKLJUČENA; SVJETLEĆI ZNAKOVI,

Poglavlje 95: IGRAČKE, REKVIZITI ZA DRUŠTVENE IGRE I ŠPORT; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

Poglavlje 96: RAZNI PROIZVODI


ODSJEK XXI. - UMJETNINE, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I STARINE (ANTIKVITETI)

Poglavlje 97: UMJETNINE, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I STARINE (ANTIKVITETI)


DODATAK-A - SVOTA CARINE PO MJERNOJ JEDINICI ROBE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE