Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 11.01.1996 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te o obrascima zahtjeva građana

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 27. stavka 3., članka 29. stavka 2., članka 35. stavka 3. i članka 42. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 48/95) ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA UPISNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA I UVJETIMA ZA KATEGORIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, TE O OBRASCIMA ZAHTJEVA UGOSTITELJA

I

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA UPISNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA I UVJETIMA ZA KATEGORIJU OBJEKATA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA GRAÐANA U DOMAĆINSTVU, TE O OBRASCIMA ZAHTJEVA GRAÐANA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata i obrasci zahtjeva za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskih objekata, te upis u upisnik.

(2) Pravilnikom se propisuje i oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu i obrasci zahtjeva za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju objekata koje iznajmljuje građanin u domaćinstvu, te upis u upisnik.

II. UPISNIK O MINIMALNIM UVJETIMA I UVJETIMA ZA KATEGORIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 2.

(1) Upisnik o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata (u daljnjem tekstu: upisnik) vodi se na obrascu broj 1 koji je u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) U upisnik upisuju se podaci o ugostitelju i ugostiteljskom objektu na temelju rješenja kojim je utvrđeno ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskih objekta (u daljnjem tekstu: rješenje), po postupku provedenom temeljem zahtjeva ugostitelja sukladno zakonu i ovom Pravilniku.

(3) Uz upisnik vodi se Knjiga pregleda upisnih brojeva upisnika i Zbirka isprava.

Članak 3.

(1) Upisnik se vodi u obliku knjige uvezene u tvrde kartonske korice.

(2) Na naslovnoj stranici upisnika ispod naslova upisuje se broj knjige (npr. - Knjiga I., II.).

(3) Stranice upisnika, osim naslovne stranice, označene su rednim brojevima.

(4) Ovlaštena osoba prije prvog upisa ovjerava upisnik svojim potpisom i pečatom nadležnog tijela državne uprave koje vodi postupak. Ovjera se obavlja na način da se na prvoj unutarnjoj stranici upisnika upiše tekst ovjere koji glasi: "Ovaj upisnik sadrži ukupno stranica".

Članak 4.

(1) Na svakoj stranici upisnika, u gornjem desnom uglu u odjeljak: "upisni broj" upisuje se brojčana oznaka pod kojom se obavlja upis.

(2) Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskog objekta upisuje se tako, da svaki ugostiteljski objekt za kojeg je upis obavljen dobiva stalnu brojčanu oznaku upisa.

Članak 5.

(1) Popunjavanje odjeljaka u upisniku obavlja se

upisivanjem odgovarajućih podataka koji su naznačeni u produžetku broja odjeljka.

(2) Odjeljci upisnika popunjavaju se čitljivo, na način da se podaci upisuju od početka slobodnog odjeljka.

(3) Podaci upisani u upisniku ne smiju se brisati niti ispravljati.

(4) Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom, sa datumom ispravka i potpisom ovlaštene osobe. Ako se radi o većim pogreškama, cijeli upis se poništava precrtavanjem kosom crvenom crtom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj stranici upisnika.

Članak 6.

(1) Podaci o izmjenama u ugostiteljskom objektu koje su nastale nakon prvog upisa, upisuju se u upisnik u odjeljak "naknadni upisi". Nakon upisa novih podataka, odjeljak koji sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom.

(2) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen, upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici upisnika na način da se prepišu svi važeći podaci iz odgovarajućih odjeljaka ranijeg upisa. Na obje stranice upisa upiše se sveza prijenosa upisom broja knjige i odgovarajuće stranice. Stranica s koje su podaci prepisani na novu stranicu upisnika, precrtava se kosom crvenom crtom.

(3) Prestanak poslovanja ugostiteljskog objekta upisuje se u upisnik u odjeljak naknadnih upisa, nakon čega se ta stranica precrtava s dvije kose crvene crte.

Članak 7.

U slučaju kada se upisani ugostiteljski objekt preustroji u ugostiteljski objekt druge vrste, upis tog ugostiteljskog objekta obavlja se pod drugim upisnim brojem, na prvoj slobodnoj stranici upisnika.

Članak 8.

(1) Knjiga pregleda upisnih brojeva upisnika sadrži popis upisnih brojeva (brojčanih oznaka) pod kojima su obavljeni upisi rješenja o pojedinim ugostiteljskim objektima.

(2) Knjiga pregleda upisnih brojeva upisnika ukoričena je tvrdim kartonskim koricama, listovi su formata A4 bijele boje.

(3) Knjiga iz stavka 1. ovog članka vodi se na obrascu broj 2 koji je u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaki predmet upisa u upisnik, na način da se jedna zbirka isprava vodi za sve upise u svezi jednog ugostiteljskog objekta.

(2) Na omotu zbirke isprava, ispod naslova "Zbirka isprava", upisuju se vrsta i naziv ugostiteljskog objekta, sjedište i brojčana oznaka pod kojom je upis obavljen.

(3) U zbirku isprava odlaže se po jedan primjerak: zahtjeva ugostitelja za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskog objekta i upis u upisnik, priloga i dokaza priloženih uz zahtjev, upravnih i drugih akata i dokumenata nadležnog tijela državne uprave koje rješava o predmetu, rješenja kojim je predmet riješen, te druge odgovarajuće isprave temeljem kojih su obavljeni naknadni upisi.

Članak 10.

(1) Upisnik i zbirka isprava propisani ovim Pravilnikom smatraju se ispravama trajne vrijednosti.

(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje upisnika obvezna je čuvati upisnik i zbirke isprava na način da se zaštite od zlouporabe, oštećenja i uništenja.

(3) Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u upisnik.

(4) Svaka osoba koja ima pravni interes ima pravo uvida u zbirku isprava.

(5) Uvid u upisnik i zbirku isprava obavlja se u nazočnosti ovlaštene osobe.

Članak 11.

(1) Upisnik se može voditi i na osobnom računalu.

(2) Kada se upisnik vodi na osobnom računalu, na odgovarajući magnetski medij pohranjuje se sigurnosna kopija upisnika, koja služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka iz upisa obrađenih u računalu.

(3) Pričuvna kopija upisnika čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa i štetnih utjecaja (topline, vode i sl.).

(4) Pričuvna kopija iz stavka 1. ovog članka stvara se najmanje jednom tjedno za nove upise u upisnik.

III. OBRASCI ZAHTJEVA ZA UTVRÐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, TE UPIS U UPISNIK

Članak 12.

(1) Ugostitelj u postupku utvrđivanja minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskih objekta podnosi nadležnom tijelu državne uprave sukladno zakonu, zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskog objekta, te upis u upisnik (u daljnjem tekstu: zahtjev).

(2) Ugostitelj zahtjev podnosi na obrascu ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta i to:

- za hotel ili motel na obrascu OZ-5A,

- za hotelsko naselje na obrascu OZ-5B,

- za apartmansko naselje na obrascu OZ-5C,

- za aparthotel na obrascu OZ-5D,

- za pansion na obrascu OZ-5E,

- za kamp na obrascu OZ-5F,

- za apartman na obrascu OZ-5G,

- za kuću za odmor na obrascu OZ-5H,

- za sobe za iznajmljivanje na obrascu OZ-5I.

(3) Obrasci zahtjeva iz stavka 2. ovog članka u prilogu su ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 13.

(1) Ugostitelj uz zahtjev prilaže sve dokaze koji su naznačeni ispod odgovarajućeg odjeljka zahtjeva: rješenje o upisu u registar Trgovačkog suda, odnosno obrtnicu i rješenje o upisu u obrtni registar, odgovarajuće dokumente o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim propisima, odgovarajuću projektnu dokumentaciju za ugostiteljski objekt, te po potrebi druge dokaze.

(2) Priloge iz stavka 1. ovog članka ugostitelj prilaže u izvorniku, prijepisu ili preslici. Ako se ti dokumenti prilažu u prijepisu ili preslici koja nije ovjerena, ovlaštena osoba će osobnom uvidom utvrditi jesu li priloženi dokumenti vjerni izvorniku.

Članak 14.

(1) Ugostitelj zahtjev podnosi u jednom primjerku, s podacima ispisanim pisaćim strojem ili tiskanim slovima.

(2) Podaci koji se navode u zahtjevu moraju biti istovjetni s podacima iz dokumenata na koje se odnose.

(3) Zahtjev potpisuje osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje ugostitelja.

IV. UPISNIK O MINIMALNIM UVJETIMA I UVJETIMA ZA KATEGORIJU
OBJEKATA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA GRAÐANA U DOMAĆINSTVU

Članak 15.

(1) Upisnik o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: upisnik objekata građana) vodi se na obrascu 1A koji je u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) U upisnik objekata građana upisuju se podaci o građaninu koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu i o objektu za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: objekt).

(3) Podaci iz stavka 2. ovog članka upisuju se u upisnik objekata građana na temelju rješenja kojim su utvrđeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju objekta (u daljnjem tekstu: rješenje o objektu građanina), po postupku provedenom temeljem zahtjeva građanina sukladno zakonu i ovom Pravilniku.

(4) Uz upisnik objekata građana vodi se Knjiga pregleda upisanih brojeva upisnika i Zbirka isprava.

(5) Knjiga pregleda upisnih brojeva upisnika objekata građana vodi se na obrascu 2A koji je u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 16.

Odredbe članka 3. do 11. ovog Pravilnika kojima se pripisuje način vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata odgovarajuće se primjenjuje i na način vođenja upisnika objekata građana.

V. OBRASCI ZAHTJEVA ZA UTVRÐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU OBJEKATA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA GRAÐANA U DOMAĆINSTVU, TE UPIS U UPISNIK

Članak 17.

(1) U postupku utvrđivanja minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju objekta, građanin nadležnom tijelu državne uprave sukladno zakonu, podnosi zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju objekta, te upis u upisnik (u daljnjem tekstu: zahtjev građana).

(2) Građanin zahtjev podnosi na obrascu ovisno o vrsti objekta u kojem pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu i to:

1. za sobe za iznajmljivanje na obrascu OZ-3A,

2. za apartmane na obrascu OZ-3B,

3. za kuće za odmor na obrascu OZ-3C i

4. za kamp na obrascu OZ-3D.

(3) Obrasci zahtjeva građana iz stavka 2. ovog članka u prilogu su ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 18.

(1) Građanin uz zahtjev prilaže sve dokaze koji su naznačeni ispod odgovarajućeg odjeljka zahtjeva: rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, odgovarajuće dokumente o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim propisima, odgovarajuću projektnu dokumentaciju za objekt, te po potrebi druge dokaze.

(2) Priloge iz stavka 1. ovog članka građanin prilaže u izvorniku, prijepisu ili preslici. Ako se ti dokumenti prilažu u prijepisu ili preslici koja nije ovjerena, ovlaštena osoba će, osobnim uvidom utvrditi jesu li priloženi dokumenti vjerni izvorniku.

Članak 19.

(1) Građanin zahtjev podnosi u jednom primjerku, s podacima ispisanim pisaćim strojem ili tiskanim slovima.

(2) Podaci koji se navode u zahtjevu moraju biti istovjetni s podacima iz dokumenata na koje se odnose.

(3) Zahtjev potpisuje građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-01/11

Urbroj: 529-01-95-01

Zagreb, 15. prosinca 1995.

Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v.r.


Format 350x250 mm
grb RH

REPUBLIKA HRVATSKA

(nadležno tijelo državne uprave)

______________________________________________

UPISNIK

MINIMALNIM UVJETIMA I UVJETIMA ZA

KATEGORIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

KNJIGA_________Obrazac broj 1 - Upisnik o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata

Knjiga
Upisni broj (brojčana oznaka)

Prijenos upisa:

Sa stranice

broj:

Sa stranice

broj:

Knjiga: Knjiga:

.
1.
Tvrtka i sjedište ugostitelja

_


2.
Vrsta i naziv ugostiteljskog objekta

_


3.
Kategorija ugostiteljskog objekta

_


4.
Sjedište ugostiteljskog objetka (mjesto, ulica i broj)

_


5.
Datum upisa

_

6.
Brojčana oznaka i datum rješenja

_

7.
Naknadni upisi

_


Obrazac broj 1 - Upisnik o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata
grb RH

REPUBLIKA HRVATSKA

(nadležno tijelo državne uprave)

______________________________________________

KNJIGA PREGLEDA UPISNIH BROJEVA UPISNIKA

MINIMALNIM UVJETIMA I UVJETIMA ZA

KATEGORIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

KNJIGA_________

OD BROJA_______ DO BROJA________Obrazac broj 2 - Knjiga pregleda upisnih brojeva upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekataNAPOMENA

Kako ovaj pravilnik se sastoji od 13 tablica kategorija normi (koje su relativno velike za kontinuirano učitavanje na Vaše računalo) to, su one na ovome mjestu dostupne pojedinačno.

  1. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU HOTELA I MOTELA TE UPIS U UPISNIK

  2. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU HOTELSKOG NASELJA TE UPIS U UPISNIK

  3. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU APARTMANSKOG NASELJA TE UPIS U UPISNIK

  4. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU APARTHOTELA TE UPIS U UPISNIK

  5. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU PANSIONA TE UPIS U UPISNIK

  6. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU KAMPA TE UPIS U UPISNIK

  7. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU APRTMANA TE UPIS U UPISNIK

  8. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU KUĆE ZA ODMOR TE UPIS U UPISNIK

  9. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU SOBA ZA IZNAJMLJIVANJE TE UPIS U UPISNIK

  10. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU SOBA ZA IZNAJMLJIVANJE KOJU IZNAJMLJUJE GRAĐANIN U DOMAĆINSTVU TE UPIS U UPISNIK

  11. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU APARTMANA KOJEG ZA IZNAJMLJIVANJE KOJU IZNAJMLJUJE GRAĐANIN U DOMAĆINSTVU TE UPIS U UPISNIK

  12. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU KUĆE ZA ODMOR KOJU ZA IZNAJMLJIVANJE KOJU IZNAJMLJUJE GRAĐANIN U DOMAĆINSTVU TE UPIS U UPISNIK

  13. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU KAMPA U KOJEM GRAĐANIN PRUŽA USLUGE SMJEŠAJA TE UPIS U UPISNIK


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">