Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 13/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 13/1990

Zagreb, 30. ožujka 1990.

167

Zakon o proglašenju Zakona o Matici iseljenika Hrvatske

168

Zakon o proglašenju Zakona o pravima i dužnostima organa društveno-političkih zajednica u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja oni koriste

169

Zakon o proglašenju Zakona o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

170

Zakon o izmjenama Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu

171

Zakon o izmjenama Zakona o vodoprivrednom doprinosu od 1. travnja 1989. do 31. ožujka 1990. godine za financiranje programa radova na redovnom održavanju zaštitnih vodoprivrednih objekata obrane od poplava za razdoblje od 1986. do 1990. godine

172

Zakon o dopuni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

173

Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama koje su pretrpjele štetu od elementarnih nepogoda u 1989. godini

174

Odluka o umanjenju amortizacije za novu zgradu Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu

175

Odluka o umanjenju amortizacije javnih cesta

176

Zakon o davanju garancije Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji za otplatu zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Washington, koji će koristiti ŽTP - Željezničko-transportno poduzeće Zagreb, p. o. Zagreb

177

Odlika o izmjenama Odluke o imenovanju Republičke izborne komisije

178

Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

179

Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca

180

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu

181

Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje invalidskog dodatka, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, osnovice materijalnog osiguranja, naknade za nabavu udžbenika, osnovice za određivanje naknade za nabavu automobila, iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda i iznosa povećanja materijalnog osiguranja za 1990. godinu

182

Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje novčane pomoći, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda za 1990. godinu

183

Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje novčane naknade, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda za 1990. godinu

184

Naredba o usklađivanju svota posebne novčane naknade za 1990. godinu

185

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-168/1987 od 15. veljače 1990.

186

Deklaracija o načelima ponašanja sudionika u izborima

187

Obavijest broj I Republičkog odbora za nadzor izbora

188

Rješenje o imenovanju izbornih komisija u izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

189

Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 01. siječnja 1990.

190

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1990.

191

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1990.

192

Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1.siječnja 1990.

193

Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1990.

194

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

195

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

196

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

197

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana porodice i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1990.

198

Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području Drave i Dunava sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini

199

Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području primorsko-istarskih slivova sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini

200

Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području sliva Save sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini

201

Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području dalmatinskih slivova sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini

202

Odluka o plaćanju doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Bjelovar u 1990. godini

203

Izmjene i dopune pregleda pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

204

Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje 1. studeni 1989. do 31. siječnja 1990. godine

205

Ispravak Zakona o unutrašnjim poslovima