Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 40/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 40/1992

Zagreb, 26. lipnja 1992.

1014

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o neposrednim porezima

1015

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1016

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

1017

Uredba o izmjenama Zakona o zajmu Republike Hrvatske za finanaranje javnih potreba u 1992. godini

1018

Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

1019

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

1020

Uredba o financijskom poslovanju

1021

Uredba o plaćama

1022

Uredba o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama

1023

Uredba o administrativnim taksama

1024

Uredba o kontroli obračna i naplate javnih prihoda

1025

Uredba o posebnoj taksi na uvezenu robu

1026

Uredba o visini kamate na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

1027

Uredba o oslobođenju plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

1028

Uredba o plaćanju doplatnih maraka "Majka Božja Bistrička" i "Hrvatska liga protiv raka - 25 godina" u unutarnjem poštanskom prometu

1029

Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada

1030

Uredba o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske