Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 22/1995


GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 22/1995

31. ožujka 1995.


430

Odluku o imenovanju generalnog konzula Republike Hrvatske u Trstu, s konzularnim područjem koje obuhvaća pokrajinu Veneto, Trentino, Alto, Adige i autonomnu pokrajinu Furlaniju - Julijsku krajinu, Republika Italija.

431

Uredbu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

432

Uredbu o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod određenih pravnih osoba

433

Uredba o zabrani raspolaganja zadržnom imovinom

434

Uredbu o minimalnoj plaći

435

Uredbu o dopuni Zakona o slobodnim zonama

436

Uredbu o privremenom osiguranju sredstava zaplaće i druge izdatke pojedinih državnih tijela

437

Uredbu o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

438

Odluku o pripajanju Arhiva Instituta za suvremenu povijest Hrvatskom državnom arhivu

439

Odluku o izmjeni Odluke o povećanju vrijednosti koeficjenata platnih razreda za pojedine službe

440

Pravilnik o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama

441

Naredbu o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

442

Naredbu o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi i športu

443

Naredbu o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

444

Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice

445

Rješenje o utvrđivanju cijene osobne karte za stranca, putnog lista za strance, putne isprave za izbjeglice i putne isprave za osobe bez državljanstva obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice

446

Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca domovnice

447

Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice

448

Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde o primitku oružja i streljiva radi prijevoza

449

Rješenje o utvrđivanju cijene propusnice koje se izdaje prema odredbama Udinskog sporazuma

450

Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca isprava o oružju

451

Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca i registarskih pločica

452

Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista

453

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

454

Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija za ovjeravanje i ugradnju uređaja za nadzor rada vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu

455

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaće iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1994.

456

Odluku o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1994. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu

457

Odluku o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1995.

458

Odluku o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinuu godini 1995.

459

Odluku o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka pravana obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1995.

460

Odluku o naknadi putnih troškova u svezi sostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišojsvoti naknade selidbenih troškova za godinu 1995.

461

Odluku o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1995.

462

Odluku o najnižoj svoti naknade plaće u svezis pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1995.

463

Odluku o osnovicama za određivanje prava iza obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa

464

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu stručnih organa vještačenja u mirovinskom i invalidskom osiguranju

465

Odluku o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1994.

466

Odluku o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1995.

467

Odluku o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu

468

Odluku o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu

469

Odluku o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa

470

Odluku o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka pravana obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1995.

471

Odluku o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1995.

472

Odluku o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1995.

473

Stavovi (Stavovi Hrvatskog odbora za računovodstvoi računovodstvene standarde)

474

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-188/1995. od 29. ožujka 1995. i Izdvojeno mišljenje

475

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-1049/1994 od 22. ožujka 1995.

476

Objava o svoti prosječne jednoipolmjesečne i dvomjesečne plaće u Republici Hrvatskoj