Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 53/1991  
 GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 53/1991

Zagreb, 8. listopada 1991.

1265
Odluka
1266
Zaključci
1267
Zaključci
1268
Odluka o potvrdi uredbi sa zakonskom snagom koje je donio Predsjednik Republike Hrvatske
1269
Odluka o potvrdi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o priznanju Republike Estonije kao suverene i samostalne države
1270
Odluka o potvrdi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o priznavanju Republike Letonije kao suverene i samostalne države
1271
Odluka o davanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske
1272
Zakon o hrvatskom državljanstvu
1273
Zakon o prebivalištu i boravištu građana
1274
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
1275
Zakon o osobnoj iskaznici
1276
Zakon o inozemnim poslovima
1277
Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
1278
Zakon o kretanju i boravku stranaca
1279
Zakon o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske
1280
Zakon o carinskoj službi Republike Hrvatske
1281
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržišnoj inspekciji
1282
Zakon o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu
1283
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
1284
Zakon o preuzimanju saveznih zakona u oblastima poljoprivrede i šumarstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
1285
Zakon o preuzimanju saveznih zakona u oblastima pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
1286
Zakon o preuzimanju Zakona o jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon
1287
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
1288
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
1289
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
1290
Zakon o preuzimanju Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji
1291
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
1292
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
1293
Zakon o preuzimanju Zakona o unošenju i raspačavanju inozemnih sredstava masovnog komuniciranja i o inozemnoj informativnoj djelatnosti u Jugoslaviji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
1294
Zakon o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
1295
Zakon o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku
1296
Zakon o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku
1297
Zakon o preuzimanju Zakona o parničnom postupku
1298
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republci Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi
1299
Zakon o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima
1300
Zakon o preuzimanju Zakona o privrednim prijestupima
1301
Zakon o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj
1302
Zakon o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima
1303
Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija
1304
Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu
1305
Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima
1306
Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i nadležnosti u statusnim, porodičnim i nasljednim odnosima
1307
Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima
1308
Zakon o preuzimanju Zakona o osnovama režima voda važnih za dvije ili više republika odnosno autonomnih pokrajina i o međudržavnim vodama koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
1309
Zakon o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
1310
Zakon o preuzimanju Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
1311
Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
1312
Zakon o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
1313
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti boračke zaštite koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
1314
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
1315
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja i doplatka za djecu vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
1316
Zakon o preuzimanju Zakona o zaštiti članova obitelji osoba na obveznoj vojnoj službi koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
1317
Zakon o preuzimanju Zakona o zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
1318
Zakon o preuzimanju Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
1319
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o Savjetu za narodnu obranu Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
1320
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o ekonomskim i drugim odnosima u proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme
1321
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o vojnim pomorskim zastavama Soajalističke Federativne Republike Jugoslavije i komandnim i rangovnim zastavama
1322
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o vojnim školama i znanstveno-istraživačkim ustanovama Jugoslavenske narodne armije
1323
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o visini sredstava za stambenu izgradnju u Jugoslavenskoj narodnoj armiji i način njihovog izdvajanja
1324
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o pomorskom plijenu i ratnom plijenu na moru
1325
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o obrazovanju i radu delegacija aktivnih vojnih osoba i gradanskih osoba na službi u oružanim snagama SFRJ
1326
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o obavljahju unutrašnjih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave
1327
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o stambenom osiguravanju u Jugoslavenskoj narodnoj armiji
1328
Zakon o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o vojnim sudovima i Zakona o vojnom tužilaštvu
1329
Zakon o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave, Zakona o organizaciji i djelokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa, Zakona o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima, Zakona o financiranju federacije, Zakona o pravima i dužnostima saveznih organa u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se koriste, Zakona o naknadama osobnog dohotka delegata u skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje proglašava, bira ili imenuje Skupština SFRJ, Zakona o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizaaja, Zakona o udruživanju gradana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije što se osnivaju za teritorij SFR Jugoslavije, Zakona o Savjetu federacije, Zakona o praznicima SFRJ i Zakona o državnom pečatu SFRJ i pečatima saveznih organa
1330
Zakon o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o pomilovanju, Zakona o Saveznom sudu, Zakona o sudovima udruženog rada, Zakona o saveznom javnom pravobranilaštvu, Zakona o postupku za upis u sudski registar, Zakona o saveznim sudskim taksama, Zakona o društvenom pravobraniocu samoupravljanja i Zakona o Saveznom društvenom pravobraniocu samoupravljanja
1331
Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija
1332
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona Soajalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti energetike
1333
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o udruživanju u Zajednicu jugoslavenskih željeznica i Zajednicu jugoslavenskih pošta, telegrafa i telefona
1334
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o kompenzaciji
1335
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o robnim rezervama
1336
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o osiguravanju sredstava za djelomično financiranje programa za zaštitu socijalno ugroženog stanovništva i radnika za čijim radom prestaje potreba zbog prestrukturiranja privrede
1337
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o obezbjeđivanju i korištenju sredstava za podsticanje tehnološkog razvoja Jugoslavije
1338
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o saveznoj tržišnoj inspekciji
1339
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o boračkom doplatku
1340
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o osnovnim pravima osoba odlikovanih Ordenom Karađorđeve zvijezde s mačevima, Ordenom bijelog orla s mačevima i Zlatnom medaljom Obilića