Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 107/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 107/1993

Zagreb, 30. studenog 1993.

2038

Odluka o postavljenju voditelja Državnog protokola i za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske.

2039

Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama

2040

Pravilnik o tehničkim uvjetima, kojima s obzirom na izradbu moraju udovoljavati predmeti od plemenitih kovina

2041

Pravilnik o tehničkim uvjetima radnog prostora i opreme za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

2042

Pravilnik o oblicima državnih žigova

2043

Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće i načinu određivanja i obilježavanja stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina

2044

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina

2045

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske

2046

Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za prosinae 1993. godine

2047

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

2048

Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti

2049

Odluka o uvjetima uz koje se daje odobrenje da se potraživanje u inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu

2050

Odluka o uvjetima uz koje se može dati odobrenje stranim pravnim osobama za polaganje efektivnog stranog novca na devizne račune

2051

Odluka o uvjetima uz koje domaće fizičke osobe mogu iz Republike Hrvatske iznositi čekove i druge vrijednosne papire koji glase na stranu valutu u putničkom prometu s inozemstvom

2052

Odluka o dopuni Odluke o uvjetima pod kojima se domaća i strana valuta, čekovi i drugi vrijednosni papiri mogu unositi i iznositi iz Republike Hrvatske u poštanskim i drugim pošiljkama

2053

Odluka o uvjetima i kriterijima za davanje odobrenja za Obavljanje pojedinih vrsta bankovnih poslova

2054

Odluka o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama

2055

Odluka o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica

2056

Odluka o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica

2057

Odluka o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka

2058

Odluka o potvrđivanju dozvola za osnivanje banke

2059

Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o plaćanjima s računa banke

2060

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora izvršnih direktora HKBO

2061

Odluka o dopuni Odluke o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

2062

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosa sredstava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama

2063

Indeks porasta cijena na malo u studenom 1993. godine

2064

Ispravak Pravilnika o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica

2065

Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-124/1993.