Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 15/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 15/1991

Zagreb, 30. ožujka 1991.

425

Odluka o visini naknade za zaštitu voda

426

Odluka o visini naknade za korištenje voda

427

Odluka o cijeni i tarifnim stavovima za prodaju električne energije

428

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske

429

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća INA - Industrija nafte

430

Rješenje o imenovanju članova Ravnateljstva Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"

431

Pravilnik o legitimaciji republičkog inspektora sigurnosti željezničkog prometa

432

Naredba o dopuni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama - koćama

433

Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi praćenja

434

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

435

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1991.

436

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1991.

437

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1991.

438

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1991.

439

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1991.

440

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1991.

441

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.

442

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990. radi određivanja naknade osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu

443

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1991.

444

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice, kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihoda u godini 1991.

445

Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1991.

446

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1991.

447

Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obaveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi u godini 1991.

448

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske sportaše koji amaterski obavljaju sportsku djelatnost za godinu 1991.

449

Odluka o osnovici i načinu plaćanja doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

450

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavnje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završenog obrazovanja nalaze na obaveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi za godinu 1991.

451

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike - državljane SFR Jugoslavije koji su na teritoriju Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava iIi u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1991.

452

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1991.

453

Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima za godinu 1991.

454

Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1991.

455

Odluka o reviziji svih zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju o poslovima odnosno radnim zadacima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

456

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

457

Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1991.

458

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1991.

459

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u godini 1991.

460

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1991.

461

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu u godini 1991.

462

Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1991.

463

Odluka o visini minimalne mirovine u godini 1991.

464

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu u godini 1991.

465

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje u godini 1991.

466

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1991.

467

Odluka o posebnim uvjetima i kriterijima pod kojima se smatra da je članovima poljoprivrednog domaćinstva bavljenje poljoprivredom jedino ili glavno zanimanje

468

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991.

469

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1991.

470

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1991.

471

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1991.

472

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1991.

473

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.

474

Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1991.

475

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1991.

476

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

477

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa

478

Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na porodičnu mirovinu

479

Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu

480

Podaci o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana (T), na dan 31. prosinca 1990. godine za područje općina

481

Ispravak Odluke o cijenama nafte i naftnih derivata

482

Ispravak Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije